İdari Yargı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İdari Yargı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idarenin denetlenme araçlarından biri değildir?

A
TBMM Dilekçe Komisyonunca gerçekleştirilen denetim
B
Sayıştay denetimi
C
Devlet Denetleme Kurulunca gerçekleştirilen denetim
D
TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonunca yapılan denetim
E
Kamu Denetçiliği Kurumunca yapılan denetim
Soru 2

Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
B
Danıştay
C
Disiplin mahkemeleri
D
Askeri mahkemeler
E
Askeri Yargıtay
Soru 3

Danıştay 1. Daire aşağıdaki sıfatlardan hangisi ile görev yapar?

A
idari dava dairesi
B
Temyiz dairesi
C
Vergi dava dairesi
D
idari daire
E
itiraz dairesi
Soru 4

İdarenin kişi hak ve hürriyetlerine yönelik idari olma niteliğini yitirmiş açık ve haksız eylem ve işlemlerine ne ad verilir?

A
idarenin kusur sorumluluğu
B
idari başvuru
C
idarenin kusursuz sorumluluğu
D
Rücu
E
Fiili yol
Soru 5

Kamu hukuku kurallarına göre idarenin sorumluluğunu gündeme getirerek, doğan zararın tazmini veya hakkın geri verilmesi isteklerini konu edinen idari davalara ne ad verilir?

A
Tam yargı davası
B
Tespit davası
C
Eda davası
D
Bağlantılı dava
E
iptal davası
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ivedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklardan biri değildir?

A
Memurların görevlerine son verilmesi kararlarına ilişkin uyuşmazlıklar
B
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarından doğan uyuşmazlıklar
C
Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satışlardan doğan uyuşmazlıklar
D
ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar
E
Acele kamulaştırma işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar
Soru 7

Vergi davasına konu olacak bir işlemin geri alınması için ilgililerin kural olarak kaç gün içinde idareye başvurmaları gerekir?

A
60
B
30
C
15
D
10
E
7
Soru 8

Vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri yürütmeyi durdurma kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay vergi dava dairesi
B
Bölge idare mahkemesi
C
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
D
En yakın idare mahkemesi
E
En yakın vergi mahkemesi
Soru 9

İdare mahkemesinde dava ne zaman açılmış sayılır?

A
Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiği tarihte
B
Dava dilekçesinin tetkik hâkimince incelenip, kabul edildiği tarihte
C
Cevap dilekçesinin mahkeme kalemine verildiği tarihte
D
Davanın deftere kaydedildiği tarihte
E
Dilekçenin yazılıp imzalandığı tarihte
Soru 10

Danıştay’a sunulan dava dilekçesi üzerinde ilk inceleme aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A
Daire başkanı
B
Danıştay üyesi
C
Tetkik hâkimi
D
Genel kurul
E
inceleme kurulu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde duruşma yapılması mahkemenin takdirindedir?

A
Vergi mahkemesinde açılan iptal davalarında
B
idare mahkemesinde açılan bir milyar lirayı aşan tam yargı davalarında
C
idare mahkemesinde açılan iptal davalarında
D
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı iptal davalarında
E
Bölge idare mahkemesine yapılan itiraz aşamasında
Soru 12

Dava açılmadan önce idareye başvuru zorunluluğu olan hallerde, bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Yetkisizlik
B
Fonksiyon gaspı
C
Merci tecavüzü
D
Husumet
E
Görevsizlik
Soru 13

Danıştay İdari Dava Dairesince verilen nihai kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularını incelemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Danıştay Başkanlık Kurulu
B
Danıştay idari işler Kurulu
C
Danıştay Genel Kurulu
D
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu
E
Kararı veren daire
Soru 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gerekçe gösterilerek yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde yapılır?

A
10 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
E
60 gün
Soru 15

Yargılamanın yenilenmesi talebi aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Anayasa Mahkemesi'ne
B
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
C
Kararı veren mahkemeye
D
Adalet Bakanlığı'na
E
Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne
Soru 16

İdari yargıda temyiz merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Bölge idare Mahkemesi
C
Yargıtay Genel Kurulu
D
Danıştay
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 17

İdari yargıda açılan davada, mahkemece dava konusu işlemin iptali yolunda verilen karara karşı kanun yoluna başvurulması halinde idarece yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
iptal kararı doğrultusunda gecikmeksizin işlem yapmalı ya da eylemde bulunmalıdır.
B
Karar kesinleşmediği için işlem yapmamalı, beklemelidir.
C
Kararın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Danıştay’dan görüş istemelidir.
D
Kanun yolu çerçevesinde başvurulan merci altı ay içinde kararını vermediği takdirde kararı uygulamalıdır.
E
Kararı uygulamaksızın kanun yolu çerçevesinde başvurulan merciye yürütmenin durdurulması talebinde bulunmalıdır.
Soru 18

Yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yıkım kararının iptaline yönelik verilen mahkeme kararının uygulanamaması haline ne ad verilir?

A
Fiili yol
B
Haksız fiil
C
Hukuki imkânsızlık
D
Yokluk
E
Maddi imkânsızlık
Soru 19

İdare aleyhine verilen tazminat kararlarında İcra İflas Kanunu’nun hangi hükümleri uygulanmaz?

A
icra hükümleri
B
Ödeme emrine ilişkin hükümler
C
Takibe ilişkin hükümler
D
iflas hükümleri
E
ilamlı icra hükümleri
Soru 20

İdari yargı mercilerince idare aleyhine verilen tazminat kararının idarece yerine getirilmemesi halinde tazminatın tahsiline aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
icra daireleri
B
Vergi daireleri
C
Adalet Bakanlığı
D
Asliye hukuk mahkemeleri
E
Sulh hukuk mahkemeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x