İdari Yargı 2015-2016 Vize Sınavı

İdari Yargı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Cumhurbaşkanlığına
B
Sayıştay'a
C
TBMM'ye
D
Başbakanlığa
E
içişleri Bakanlığı'na
Soru 2

Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan TBMM denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soru
B
Gensoru
C
Meclis araştırması
D
Genel görüşme
E
Faaliyet raporunun reddi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idarenin denetlenme araçlarından biri değildir?

A
Kamu Denetçiliği Kurumunca yapılan denetim
B
TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonunca yapılan denetim
C
TBMM Dilekçe Komisyonunca gerçekleştirilen denetim
D
Sayıştay denetimi
E
Devlet Denetleme Kurulunca gerçekleştirilen denetim
Soru 4

Kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ne ad verilir?

A
Hukukilik denetimi
B
Yerindelik denetimi
C
Mali denetim
D
Siyasi denetim
E
Performans denetimi
Soru 5

Yükseköğretim Kurulu'nun üniversiteler üzerinde gerçekleştirdiği denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu denetimi
B
idari vesayet
C
Yargısal denetim
D
Hiyerarşi
E
Siyasi denetim
Soru 6

Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların denetimini yapan yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Yargıtay
C
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
Askeri Yargıtay
Soru 7

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkan olarak seçtiği üyesi
B
Adalet Bakanligi Mustesari
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Adalet bakanı
E
Yargıtay Başkanı
Soru 8

Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
TBMM
B
Adalet bakanı
C
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D
Cumhurbaşkanı
E
Bakanlar Kurulu
Soru 9

Uyuşmazlık Mahkemesi aşağıdakilerden hangisi arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını çözmeye yetkili değildir?

A
Danıştay-Yargıtay
B
Anayasa Mahkemesi-Danıştay
C
Danıştay-Askeri Yüksek idare Mahkemesi
D
Yargıtay-Askeri Yargıtay
E
Yargıtay-Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Danıştay
C
Askeri Yargıtay
D
Sayıştay
E
Yargıtay
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?

A
Yargı çevresindeki birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren uyuşmazlıkları doğrudan çözümlemek
B
idare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına ilişkin itirazları karara bağlamak
C
Yargı çevresindeki idare mahkemeleri arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak
D
Vergi mahkemelerince tek hâkimle verilen kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak
E
Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
Soru 12

Cumhurbaşkanınca Danıştay üyesi olarak seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra en az kaç yıl devlet hizmetlerinde çalışmış bulunmaları gerekir?

A
15
B
10
C
5
D
4
E
3
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nda ver almaz?

A
Danıştay başkanvekilleri
B
Danıştay üyeleri
C
Danıştay Başkanı
D
Danıştay savcıları
E
Dava daireleri başkanları
Soru 14

Danıştay dava dairelerinin görevlerini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Adalet Bakanlığı
B
TBMM
C
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D
Danıştay Genel Kurulu
E
Bakanlar Kurulu
Soru 15

İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetiminin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir?

A
idari rejim
B
Genel rejim
C
Fransız rejimi
D
Eşitlikçi Sistem
E
Adli İdare
Soru 16

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezalarına karşı açılacak davaları çözümlemeye yetkili yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Anayasa mahkemesi
C
Yargıtay
D
idare mahkemeleri
E
Uyuşmazlık mahkemesi
Soru 17

İdarenin ilgililer hakkında tek yanlı iradesi ile yaptığı işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda idari yargının görevli olduğunu ortaya koyan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu hizmeti
B
Haksız fiil
C
Fiili yol
D
Karma ölçüt
E
Kamu gücü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerden biridir?

A
Memurlara verilen uyarma cezaları
B
Tüzükler
C
Yönetmelikler
D
Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri
E
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun verdiği meslekten çıkarma cezaları
Soru 19

İdarenin takdir yetkisini kullanarak yaptığı işlemlerde açık, belirgin ve hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygularına açıkça ters düşen değerlendirme hatasına ne ad verilir?

A
Haksız fiil
B
Esasta hata
C
Takdir yetkisinde sapma
D
Yetki saptırması
E
Açık hata
Soru 20

Yasama, yürütme ve yargı işlevleri dışında kalan tüm kamusal faaliyetlere ne ad verilir?

A
idare işlevi
B
Kolluk faaliyeti
C
Kamu gücü ayrıcalığı
D
Planlama İşlevi
E
Düzenleme işlevi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x