İdari Yargı 2016-2017 Final Deneme Sınavı

İdari Yargı 2016-2017 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde idarenin yaptığı belirgin, hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygusuna açıkça ters düşen, değerlendirme veya tercih hatasına ne ad verilir?

A
Şekli hata
B
Esaslı hata
C
Açık hata
D
Tali hata
E
Maddi hata
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi performans denetimi kavramı içerisinde yer almaz?

A
Faaliyet ve programların planlanması aşamasında ekonomikliğin denetlenmesi
B
Faaliyet ve programların planlanması aşamasında verimliliğin denetlenmesi
C
Faaliyet ve programların planlanması aşamasında etkililiğin denetlenmesi
D
Faaliyet ve programların uygulanması aşamasında etkililiğin denetlenmesi
E
Faaliyet ve programların uygulanması aşamasında eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesi
Soru 3

Kamu Başdenetçisi aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A
Başbakan
B
Sayıştay
C
TBMM
D
Cumhurbaşkanı
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu denetimi yollarından bir değildir?

A
Bilgi edinme hakkı
B
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
C
Seçimler
D
Görüşme hakkı
E
Dilekçe hakkı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi askeri adli yargıda görülecek davalardan biri değildir?

A
Anayasal düzene karşı işlenen suçlar
B
Asker kişilerce işlenen askeri suçlar
C
Asker kişilerin asker kişiler aleyhine işledikleri suçlar
D
Asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar
E
Savaş halinde kanunda öngörülmüş olmak şartıyla asker olmayan kişilerce işlenen suçlar
Soru 6

'Kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu düzendir' tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Temyiz
B
Yargı kolu
C
İtiraz
D
Uyuşmazlık
E
Bireysel başvuru
Soru 7

Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

A
22
B
21
C
15
D
19
E
17
Soru 8

Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili yargı mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayıştay
B
Yargıtay
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Danıştay
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 9

Ülkemizdeki İdari Yargı sistemi hangi ülkeden alınmıştır?

A
Fransa
B
İngiltere
C
İsviçre
D
Almanya
E
Amerika
Soru 10

İdarenin idari faaliyet ve işlemlerini özel hukukun uygulama alanı dışında tutarak, ayrı hukuk kurallarına tabi kılan, bu kuralları uygulayacak olan idari makamları adli makamlardan tamamen ayıran yönetim sistemine ne ad verilir?

A
Kamu kudreti
B
İdari rejim ve kuvvetler ayrılığı
C
Adli idare
D
Adli yargı
E
İdari yargı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlar?

A
Başkanlar Kurulu
B
Danıştay Genel Kurulu
C
İdari İşler Kurulu
D
İçtihatları Birleştirme Kurulu
E
İdari Dava Daireleri Kurulu
Soru 12

İki dereceli idari yargı sisteminin tamamlanması hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1982
B
1976
C
1961
D
1968
E
1986
Soru 13

İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir?

A
Hizmet kusuru
B
Kamu gücü
C
Fiili yol
D
Kişisel kusur
E
İdari işlem
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yerindelik denetimine ilişkin ölçütlerden biri değildir?

A
İdarenin tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olduğu hallerde yargının bu yetkiyi belirli bir kişi lehine kullanmaya zorlayamaması
B
İdarenin yürütmesi gereken bir faaliyet hakkında, talimat niteliğinde hüküm kurulması
C
İdarenin takdir yetkisini kullanırken açık hataya düştüğünün belirlenemediği haller
D
İdarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıp kullanmadığının denetlenememesi
E
İdarenin takdir yetkisi kullanılırken eşitlik ilkesine uygun davranılmadığı somut ve objektif olarak belirlenemiyorsa
Soru 15

Yürütme organının yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerine ne ad verilir?

A
Haksız fiil
B
Hükümet tasarrufu
C
Yargı bağışıklığı
D
Yargı kısıntısı
E
Yasama kısıntısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yargı işlevini tanımlar?

A
Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar verir.
B
Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanır.
C
Bağımsız mahkemelerde görevli hâkimlerin, önlerine gelen uyuşmazlıkları, yargılama usulü kuralları çerçevesinde çözmeleridir.
D
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir.
E
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşür.
Soru 17

İdarenin işlem yapılması için yapılan başvuruya yasal sürede cevap vermeyerek başvuruyu reddetmiş sayılmasına ne ad verilir?

A
İdari yol
B
Dolaylı ret
C
Haksız fiil
D
Zımni ret
E
Tek yanlı irade
Soru 18

Tam yargı davaları aşağıdaki özel hukuk dava türlerinden hangisine benzetilmektedir?

A
Müsbet tesbit davası
B
Menfi tesbit davası
C
Yorum davası
D
Edim davası
E
Zilyetlik davası
Soru 19

İdari yargıda yürütmenin durdurulmasına ilişkin itiraz süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

A
7 Gün
B
15 Gün
C
30 Gün
D
60 Gün
E
1 Yıl
Soru 20

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
60 gün
B
30 gün
C
15 gün
D
10 gün
E
7 gün
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x