İdari Yargı 2016-2017 Final Sınavı

İdari Yargı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi idarenin denetlenmesinde incelenecek hususlardan biri değildir?

A
idarenin işlemlerinin hizmet gereklerine uygunluğu
B
idarenin işlemlerinde kişisel veya siyasal bir gaye güdülüp güdülmediği
C
idarenin işlemlerinin, tabi olduğu kurallara uygunluğu
D
idarenin tabi olduğu kuralların anayasaya uygunluğu
E
idarenin işlemlerinin kamu yararına uygunluğu
Soru 2

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanım aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri
B
Anayasa mahkemesi
C
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D
Cumhurbaşkanı
E
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru 3

Hâkim ve savcılar arasından Danıştay’a üye seçme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Danıştay Başkanı'na
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
C
Danıştay Genel Kurulu'na
D
Cumhurbaşkanına
E
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geniş kapsamlı idare işlevinin içeriğini oluşturmaz?

A
Malların korunması
B
ihtiyaçların giderilmesine yönelik yasama organınca düzenlenmeyen alanlarda kurallar oluşturulması
C
Kişilerin korunması
D
ihtiyaçların giderilmesi
E
ihtiyaçların belirlenmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak çözümlediği uyuşmazlıklardan biri değildir?

A
Valiliklerin işyeri ruhsatlarının iptali işlemine ilişkin uyuşmazlıklar
B
Tüzüklere karşı açılan iptal davaları
C
Tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz sözleşmelerinden doğan davalar
D
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerine ilişkin uyuşmazlıklar
E
Danıştay idari Dairesince verilen kararlar üzerine uygulanan işlemlere ilişkin uyuşmazlıklar
Soru 6

İvedi yargılama usulüne tabi işlemlerde dava açma süresi kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 7

Danıştay idari dava dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu
B
Danıştay Genel Kurulu
C
Danıştay Başkanlık Kurulu
D
Kararı veren daireden bir sonra gelen daire
E
En yakın bölge idare mahkemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının konusunu oluşturabilecek idari işlemlerden biridir?

A
Niyet açıklama işlemleri
B
Danışma işlemleri
C
Tavsiyede bulunma işlemleri
D
Görüş bildirme işlemleri
E
Kural koyma işlemleri
Soru 9

İdare, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde savunmasını vermelidir?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 10

Danıştay dava dairelerinde ilk incelemeyi aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Daire başkanı
B
Danıştay Başkanı
C
Dairedeki en kıdemsiz üye
D
Danıştay savcısı
E
Tetkik hâkimi
Soru 11

Dava görülürken davacının ölümü halinde, dava yalnızca öleni ilgilendiriyorsa mahkeme ne yönde karar verir?

A
Dosyanın işlemden kaldırılması
B
Davanın reddi
C
Dilekçenin iptali
D
Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi
E
Davanın açılmamış sayılması
Soru 12

İdare ve vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçeleri nereye verilir?

A
Sulh hukuk hâkimliklerine
B
Noterlere
C
Bölge idare mahkemesine
D
Danıştay'a
E
Asliye hukuk hâkimliklerine
Soru 13

Kanun yararına temyiz etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Danıştay Başsavcısı'na
B
Davanın taraflarına
C
Kararı veren mahkemeye
D
Tetkik hâkimine
E
Danıştay Başkanı'na
Soru 14

Hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi için kararı veren mahkemeye yapılabilecek başvuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtiraz
B
Kanun yararına temyiz
C
Yanlışlıkların düzeltilmesi
D
Kararın düzeltilmesi
E
Açıklama
Soru 15

Vekil olmayan kimse ile davanın görülüp karara bağlanmış olması sebebiyle yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu süresi ne kadardır?

A
30 gün
B
60 gün
C
1 yıl
D
5 yıl
E
10 yıl
Soru 16

Kanuni süresi geçtikten sonra yapılan temyiz başvuruları hakkında verilen temyiz isteminin reddi kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temyiz
B
Kararın düzeltilmesi
C
Kanun yararına temyiz
D
İtiraz
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin haczi mümkündür?

A
Devlete ait kamu malları
B
il özel idarelerinin kamu yararına tahsis edilmiş malları
C
Belediyenin özel malları
D
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamu yararına tahsis edilmiş malları
E
Üniversitelerin fakülte binaları
Soru 18

İdari yargı yerlerince verilen kararların uygulanmaması nedeniyle hangi yargı yerinde tazminat davası açılabilir?

A
Askeri Yüksek idare Mahkemesi'nde
B
Danıştay ya da Sayıştay'da
C
Danıştay ya da ilgili idare mahkemesinde
D
Bölge idare mahkemesinde
E
Danıştay ya da bölge idare mahkemesinde
Soru 19

Düzenleyici işlemlerin yürürlükte olduğu sürede uygulanmasıyla ilgililer bakımından doğan duruma ne ad verilir?

A
Meşru talep
B
Haklı beklenti
C
Hukuksal statü
D
Kazanılmış hak
E
Hukuki menfaat
Soru 20

Uygulanan yıkım kararının sonradan iptal edilmesi nedeniyle mahkeme kararının uygulanamaması aşağıdaki nedenlerden hangisine dayanır?

A
idarenin haksız fiili
B
Maddi imkânsızlık
C
Kazanılmış hakkın yokluğu
D
Fiili yol
E
Hukuki imkânsızlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x