İdari Yargı 2016-2017 Vize Deneme Sınavı

İdari Yargı 2016-2017 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasarrufu olarak nitelendirilen işlemlerden biri değildir?

A
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma işlemi
B
Bakanlar Kurulu’nun oluşumuna ilişkin işlemler
C
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikliği sürecinde yaptığı işlemler
D
Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçme işlemi
E
Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi performans denetimi kavramı içerisinde yer almaz?

A
Faaliyet ve programların planlanması aşamasında ekonomikliğin denetlenmesi
B
Faaliyet ve programların planlanması aşamasında verimliliğin denetlenmesi
C
Faaliyet ve programların planlanması aşamasında etkililiğin denetlenmesi
D
Faaliyet ve programların uygulanması aşamasında etkililiğin denetlenmesi
E
Faaliyet ve programların uygulanması aşamasında eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesi
Soru 3

Anayasanın kaçıncı maddesi kamusal yetkilerin amacının esas olarak kişilerin ve toplumun huzur, refah ve mutluluğunu sağlamak olduğunu belirtir?

A
On birinci maddesi
B
Onuncu maddesi
C
Sekizinci maddesi
D
Yedinci maddesi
E
Beşinci maddesi
Soru 4

Denetleyenler açısından bakıldığında ortaya çıkan denetim türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Malî denetim, Yargısal denetim
B
Performans denetimi, İdari denetim
C
Kamu denetimi, Performans denetimi ve Malî denetim
D
Malî denetim, İdari denetim ve Yargısal denetim
E
Kamu denetimi, İdari denetim, Parlamento denetimi ve Yargısal denetim.
Soru 5

İki dereceli idari yargı sisteminin tamamlanması hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1982
B
1976
C
1961
D
1968
E
1986
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı düzenine dâhil mahkemelerden biri değildir?

A
Danıştay
B
Kadastro mahkemesi
C
İdare mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
Vergi mahkemesi
Soru 7

Toplum yaşamında bireyler arasında ya da bireylerle devlet arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargılama yöntemleri kullanılarak çözümlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A
Uyuşmazlık
B
Takdir
C
Yargılama
D
Yargı Yetkisi
E
Yargı Düzeni
Soru 8

Kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu düzen olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı denetimi
B
Yargı mekanizması
C
Yargı uyuşmazlığı
D
Yargı mercii
E
Yargı çeşidi veya yargı kolu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Başkanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?

A
Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak
B
Zorunlu hâllerde, daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek
C
Daireler arasında iş bölümü karar tasarısını hazırlamak
D
Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
E
Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve karara bağlamak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi fiili yolu tanımlar?

A
Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesi, tüm idari işlemlerin yargı denetimine tabi olmasını zorunlu kılmaktadır.
B
Yargı denetimi dışında bırakılan işlemler, idari yargı yetkisinin ilk sınırını oluşturmaktadır.
C
Anayasa’nın 125. maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
D
İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemleridir.
E
Bu kavram Hükümet Tasarrufunun hukuk dilindeki adıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yerindelik denetimine ilişkin ölçütlerden biri değildir?

A
İdarenin tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olduğu hallerde yargının bu yetkiyi belirli bir kişi lehine kullanmaya zorlayamaması
B
İdarenin yürütmesi gereken bir faaliyet hakkında, talimat niteliğinde hüküm kurulması
C
İdarenin takdir yetkisini kullanırken açık hataya düştüğünün belirlenemediği hallerde
D
İdarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıp kullanmadığının denetlenememesi
E
Takdir yetkisi kullanılırken eşitlik ilkesine uygun davranılmadığı somut ve objektif olarak belirlenemiyorsa
Soru 12

Aşağıdaki idari uyuşmazlıklardan hangisinin tahkim yoluyla çözülmesi mümkündür?

A
İdari hizmet sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklar
B
Yüksek Askeri Şura kararlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
C
Kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar
D
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
E
Mali iltizam sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk denetimi kavramı ve idarenin takdir yetkisinin kaldırılamamasını en doğru biçimde özetlemektedir?

A
İdare mahkemeleri yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak yargı kararı verilemez.
B
İdarenin hangi durumlarda nasıl davranacağının hukuk kurallarıyla belirlenmiş olması halinde yargıç, idari işlemin hukuka uygun olup olmadığına, mevcut düzenlemeye bakarak karar verir.
C
İdareye, işlemin sebebini, konusunu, zaman ve yerini belirlemek; çeşitli çözümlerden birini seçmek; işlem yapmak ya da yapmamak konusunda verilen bu hareket serbestisi, takdir yetkisi olarak adlandırılmaktadır.
D
İdarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.
E
Hukuka uygunluk denetiminin anlam ve kapsamını tanıtlamak için, önce idarenin takdir yetkisi ve daha sonra idari yargı hâkiminin denetim yetkisini ele almak gereklidir.
Soru 14

Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde idarenin yaptığı belirgin, hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygusuna açıkça ters düşen, değerlendirme veya tercih hatasına ne ad verilir?

A
Şekli hata
B
Esaslı hata
C
Açık hata
D
Tali hata
E
Maddi hata
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı düzenine dâhil mahkemelerden biri değildir?

A
Aile mahkemeleri
B
İş mahkemeleri
C
Ticaret mahkemeleri
D
İmar mahkemeleri
E
Kadastro mahkemeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi askeri adli yargıda görülecek davalardan biri değildir?

A
Anayasal düzene karşı işlenen suçlar
B
Asker kişilerce işlenen askeri suçlar
C
Asker kişilerin asker kişiler aleyhine işledikleri suçlar
D
Asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar
E
Savaş halinde kanunda öngörülmüş olmak şartıyla asker olmayan kişilerce işlenen suçlar
Soru 17

İçtihat kavramının sözlük anlamı nedir?

A
Görüş
B
Ceza
C
Ortak akıl
D
Adalet
E
Sorumluluk
Soru 18

İdari makamları adli makamlardan tamamen ayıran yönetim sistemine ne ad verilir?

A
Adli İdare
B
Danıştay
C
İçtihat
D
Temyiz
E
İdari Rejim ve kuvvetler ayrılığı
Soru 19

Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde en az kaç yıl çalışmış olması gerekmektedir?

A
15 yıl
B
10 yıl
C
20 yıl
D
5 yıl
E
12 yıl
Soru 20

İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir?

A
Kişisel kusur
B
Kamu gücü
C
Fiili yol
D
Hizmet kusuru
E
İdari işlem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x