İdari Yargı 2016-2017 Vize Sınavı

İdari Yargı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilgi edinme başvurularının olumsuz yanıtlanması halinde aşağıdakilerden hangisine idari başvuru yapılır?

A
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
B
Danıştay
C
Başbakanlık
D
TBMM
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 2

Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başdenetçi ve denetçileri Bakanlar Kurulu seçer.
B
Kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
C
Özel bütçeli bir kurumdur.
D
Merkezi Ankara’dadır.
E
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlıdır.
Soru 3

İdare üzerinde bilgi edinme hakkının kullanılmasıyla gerçekleşen denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşik denetim
B
TBMM denetimi
C
idari denetim
D
Yargısal denetim
E
Kamu denetimi
Soru 4

Yönetimce gerçekleştirilen faaliyet ve programların planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin ve etkililiğin denetlenmesine ne ad verilir?

A
Performans denetimi
B
Hukuka uygunluk denetimi
C
Mali denetim
D
İç denetim
E
Ön denetim
Soru 5

Aynı idari birim içinde üstün astını denetlemesi şeklinde gerçekleşen denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari vesayet
B
Kamu denetimi
C
Hiyerarşi
D
Ön denetim
E
Yargısal denetim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na üye seçme yetkisi bulunmaz?

A
Cumhurbaşkanı
B
Danıştay
C
Adalet Bakanlığı
D
Yargıtay
E
Adli yargı hâkim ve savcıları
Soru 7

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargı yoluna başvurulabilir?

A
Geçici yetki verme kararları
B
Atama kararları
C
Görevden uzaklaştırma kararları
D
Birinci sınıfa ayırma kararları
E
Meslekten çıkarma cezası kararları
Soru 8

Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuruların, olağan kanun yollarının tüketildiği tarihten itibaren hangi süre içinde yapılması gerekir?

A
15 gün
B
30 gün
C
60 gün
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 9

Asliye hukuk mahkemelerince verilen ve kesin olmayan kararlara karşı aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
Ağır ceza mahkemesine
B
Bölge idare mahkemelerine
C
Yargıtay'a
D
Danıştay'a
E
Bölge adliye mahkemelerine
Soru 10

Danıştay üyeleri arasından gösterilecek adaylar içinden Anayasa Mahkemesi üyesini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
idari yargı hâkim ve savcıları
B
Türkiye Adalet Akademisi
C
Anayasa mahkemesi
D
Cumhurbaşkanı
E
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru 11

Tüzük tasarılarını Danıştay’da aşağıdakilerden hangisi inceler?

A
Danıştay Başsavcısı
B
Danıştay Başkanı
C
Danıştay Genel Kurulu
D
birinci Daire
E
idari Dava Daireleri Kurulu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemesinin görevlerinden biridir?

A
Tüzük tasarılarını incelemek
B
Yargı çevresindeki mahkemeler arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karar bağlamak
C
Temyiz başvurularını incelemek
D
Atama işlemine karşı açılan iptal davasını karara bağlamak
E
Kamulaştırma işlemi nedeniyle uğranılan zararların tazmini için açılan uyuşmazlıkları çözmek
Soru 13

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davalar aşağıdaki yargı yerlerinden hangisinde görülür?

A
idare mahkemeleri
B
Vergi mahkemeleri
C
Bölge idare mahkemeleri
D
Sayıştay
E
Danıştay
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin Danıştay’da içtihatların birleştirilmesini isteme yetkisi yoktur?

A
idari Dava Daireleri Kurulu
B
ilgili daireler
C
Danıştay Başkanı
D
Başkanlık Kurulu
E
Danıştay Başsavcısı
Soru 15

Danıştay dava dairelerinin görevini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Danıştay Genel Kurulu
C
Danıştay Başkanı
D
Adalet Bakanlığı
E
idari daire
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda idare teşkilatı içinde de yer alır?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi
C
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
D
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E
Uyuşmazlık mahkemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisine karşı milli ya da milletlerarası tahkime gidilebilir?

A
Kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri
B
iltizam sözleşmeleri
C
Orman işletme sözleşmeleri
D
idari hizmet sözleşmeleri
E
Kamu istikraz sözleşmeleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının yaptığı idari işlemlerden biridir?

A
Bakanlar Kurulu'nu denetlemek
B
Para basılmasına karar vermek
C
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
D
Savaş ilanına karar vermek
E
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçmek
Soru 19

İdari yargıda açılan davalarda mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini veremez?

A
Davayı ret
B
Davayı kabul
C
Dava konusu idari işlemden kaynaklanan zararların idarece tazmini
D
Dava konusu işlemin iptali ve yerine yapılması gereken işlem
E
Dava konusu idari işlemin iptali
Soru 20

Özel mülkiyette bulunan taşınmaza herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın idarece el konulması halinde uğranılan zararların tazmini amacıyla açılacak davada görevli yargı düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hesap yargısı
B
Askeri idari yargı
C
Adlî yargı
D
Askeri yargı
E
Uyuşmazlık yargısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x