İdari Yargı 2017-2018 Vize Sınavı

İdari Yargı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdari Yargılama Usulü Kanunu çerçevesinde idareye yapılan başvurunun altmış gün içinde cevaplanmaması halinde başvurunun reddedilmiş sayılmasına ne ad verilir?

A
idari itiraz
B
idari ret
C
Zımni ret
D
Ret karinesi
E
Açık cevap zorunluluğu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı denetim yasama organı denetimi kapsamında yer almaz?

A
TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonu
B
Kamu Denetçiliği Kurumu
C
Sayıştay
D
TBMM Dilekçe Komisyonu
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 3

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımı aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
idari denetim
B
Yargısal denetimi
C
Kamuoyu denetimi
D
Vesayet denetimi
E
Yasama organı denetimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun denetleyebileceği işlemlerden biridir?

A
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki faaliyetlerine ilişkin işlemler
B
Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler
C
Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar
D
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
E
Emniyet teşkilatının işlemleri
Soru 5

Eylem ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğu denetimine ne ad verilir?

A
İç denetim
B
Hukuka uygunluk denetimi
C
Dış denetim
D
Performans denetimi
E
Mali denetim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi arasındaki görev uyuşmazlığı Uyuşmazlık Mahkemesince giderilir?

A
Yargıtay - Asliye ceza mahkemeleri
B
idare mahkemeleri - Vergi mahkemeleri
C
Danıştay - Vergi mahkemeleri
D
Sulh hukuk mahkemeleri - Asliye hukuk mahkemeleri
E
idare mahkemeleri - Asliye hukuk mahkemeleri
Soru 7

Siyasi partilerin kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Anayasa mahkemesi
B
Yargıtay
C
İçişleri Bakanlığı
D
Bakanlar Kurulu
E
Danıştay
Soru 8

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A
Anayasa Mahkemesi Başkanı
B
Adalet bakanı
C
Danıştay Başkanı
D
Adalet Bakanligi Mustesari
E
Kurulun başkan olarak seçtiği üye
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal davası açabilir?

A
iktidar partisi meclis grubu
B
iptali istenen düzenlemeden hakkı etkilenecekler
C
Mahkemeler
D
Anayasa Mahkemesi Başkanı
E
Başbakan
Soru 10

Sayıştay’ın kesin hükümlerine karşı başvurulabilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştayda iptal davası açılması
B
Sayıştay’da istinaf talebinde bulunulması
C
Sayıştay’da karar düzeltilmesi isteminde bulunulması
D
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması
E
Bölge idare mahkemesinde istinaf talebinde bulunulması
Soru 11

Bölge idare mahkemelerinde en az kaç daire bulunur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 12

Danıştay üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

A
5
B
7
C
10
D
12
E
24
Soru 13

Danıştay Başkanlık Kurulunun kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkanlar Kuruluna itiraz
B
Danıştay’da iptal davası
C
idari işler Kuruluna itiraz
D
Danıştay Dava Daireleri Kurulunda temyiz
E
Bölge idare mahkemesine itiraz
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden biri değildir?

A
Tüzük tasarılarını incelemek
B
Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek
C
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek
D
Kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılık iddialarını karara bağlamak
E
Cumhurbaşkanlığınca gönderilen işler hakkında düşüncesini bildirmek
Soru 15

İdari yargıda genel görevli yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
il idare kurulları
B
Bölge idare mahkemeleri
C
idare mahkemeleri
D
Vergi mahkemeleri
E
Danıştay
Soru 16

Aşağıdaki idari uyuşmazlıklardan hangisinin milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi mümkündür?

A
Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların
B
Tüzüklerden kaynaklanan uyuşmazlıkların
C
imar planlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların
D
Yabancıların sınırdışı edilmesi kararlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların
E
Kamulaştırmadan kaynaklanan uyuşmazlıkların
Soru 17

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Dairelerinin aldıkları kararlara karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun diğer daireleri
B
Adalet Bakanlığı
C
Danıştay
D
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu
E
Bölge idare mahkemeleri
Soru 18

Takdir yetkisinin denetiminde kullanılan hizmet gerekleri ve kamu yararı ölçütlerine uygun bir işlemin, isabetli veya yararlı olup olmadığına hâkim tarafından karar verilmesi halinde idari yargı denetiminin hangi sınırı aşılmıştır?

A
Hükümet tasarrufu niteliğindeki işlemin denetlenmesi
B
Yerindelik denetimi yasağı
C
Fiili yol niteliğindeki işlemin idari yargıda çözümlenmesi
D
Tahkim yoluyla çözümlenecek uyuşmazlığın idari yargıda çözümlenmesi
E
Yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerin denetlenmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının idari işlem niteliğindeki işlemlerinden biridir?

A
Savaş ilanına karar vermek
B
Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
C
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek
D
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek
E
Kanunları değiştirmek
Soru 20

Bir idari birimin kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak davalarda görevli yargı düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdarî Yargı
B
Askeri idari yargı
C
Adli askeri yargı
D
Hesap yargısı
E
Adli yargı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x