İdari Yargı 2018-2019 Final Sınavı

İdari Yargı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüm kamusal işlemlerin yargı denetimine tabi olması ________ temel esasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sosyal devlet ilkesinin
B
hukuk devleti ilkesinin
C
iktisadilik ilkesinin
D
kamu yararı ilkesinin
E
kanunların mülkiliği ilkesinin
Soru 2

I. Anayasa değişiklikleri
II. Kanunlar
III. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
IV. TBMM içtüzüğü
Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini sadece sekil bakımından inceler?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelmez?

A
Milletvekilleri
B
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim organları
C
Kaymakamlar
D
Köy organları
E
Belediye organları
Soru 4

Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden hangisi karara bağlar?

A
Danıştay Başkanlar Kurulu
B
Uyuşmazlık Mahkemesi
C
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
D
Danıştay Genel Kurulu
E
Danıştay idari işler Kurulu
Soru 5

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iptal davasının konusunu oluşturur?

A
Niyet bildiren işlemler
B
Görüş işlemleri
C
Danışma işlemleri
D
Tavsiye işlemleri
E
Kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler
Soru 6

Taraflarca ileri sürülen bağlantı iddiasının reddi halinde başvurulabilecek hukuki yol ve süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
itiraz, 15 gün
B
itiraz, 30 gün
C
istinaf, 15 gün
D
istinaf, 30 gün
E
Temyiz, 15 gün
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi etkisiz işlemlerden biri değildir?

A
Görüş işlemleri
B
Tavsiye işlemleri
C
Atama işlemleri
D
Niyet açıklama işlemleri
E
Danışma işlemleri
Soru 8

Özel hukuktaki edim davasına benzetilen idari dava aşağıdakilerden hangisidir?

A
itiraz davaları
B
Tam yargı davası
C
Yorum davası
D
iptal davası
E
Tespit davası
Soru 9

Adli yargıda açılması gereken dava idari yargıda açılmışsa idari yargı yerleri aşağıdakilerden hangisine karar verirler?

A
Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine
B
Davanın açılmamış sayılmasına
C
Görevsizlik sebebiyle davanın reddine
D
Dosyanın işlemden kaldırılmasına
E
Dilekçenin reddine
Soru 10

İdare mahkemesi bulunmayan yerlerde idari dava dilekçeleri aşağıdakilerden hangisine verilir?

A
icra dairelerine
B
Sulh hukuk hâkimliklerine
C
il idare kuruluna
D
Asliye hukuk hâkimliklerine
E
Noterlere
Soru 11

İdari yargıda, davanın taraflarının sunmasına veya talebine bağlı olmaksızın her türlü incelemenin mahkemece doğrudan yapılmasına ne ad verilir?

A
Taleple bağlı olmama ilkesi
B
Kamu düzeni
C
Yazılı yargılama ilkesi
D
ivedi yargılama usulü
E
Resen araştırma ilkesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin ortak dilekçe ile dava açmaları mümkün değildir?

A
Düzenleyici işlemden menfaati ihlal edilenlerin
B
Kamulaştırılan taşınmaza iştirak halinde malik olanların
C
Aynı eylemden zarar gören aile bireylerinin
D
Mesai arkadaşlarına verilen disiplin cezasının iptalini isteyen memurların
E
Tüzel kişiliği kaldırılan belediye sakinlerinin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın temyiz incelemesi sonucunda verebileceği kararlardan biri değildir?

A
Düzelterek onama
B
Gerekçesini değiştirerek onama
C
Onama
D
Bozma
E
Gerekçesini değiştirerek bozma
Soru 14

İdare mahkemesince verilen karar birbirine aykırı hüküm fıkraları taşıyorsa, taraflar kararı veren mahkemeye aşağıdaki başvurulardan hangisini yapabilir?

A
Temyiz
B
Kararın düzeltilmesi
C
Açıklama
D
itiraz
E
Yanlışlıkların düzeltilmesi
Soru 15

Aşağıdaki idari yargı yerlerinden hangisi istinaf merciidir?

A
Danıştay idari dava daireleri
B
Danıştay vergi dava daireleri
C
idare mahkemeleri
D
Vergi mahkemeleri
E
Bölge idare mahkemeleri
Soru 16

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay dava dairelerinin kararları kararın tebliğini izleyen günden itibaren kaç gün içinde temyiz edilebilir?

A
5
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 17

Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren tazminat davalarında hükmedilen tazminatların en gec hangi süre içinde idarece ödenmesi gerekir?

A
15 gün
B
30 gün
C
2 ay
D
4 ay
E
6 ay
Soru 18

İdari yargı kararlarının idarece uygulanmasında uygulama süresi ne zaman başlar?

A
Kararın verildiği tarihten itibaren
B
Kararın davacıya tebliğinden itibaren
C
Kararın kesinleştiği tarihten itibaren
D
Kararın idareye tebliğinden itibaren
E
Gerekçeli kararın yazıldığı tarihten itibaren
Soru 19

Vergi davalarında, idarece mahkeme kararının tebliği tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye uygulanan faiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reeskont faizi
B
6183 sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi
C
Merkez Bankasının belirlediği faiz
D
Bankaların uyguladığı mevduat faizi
E
Temerrüt faizi
Soru 20

İdarenin ödediği tazminat miktarını kusuru oranında kamu görevlisinden istemesine ne ad verilir?

A
Rücu
B
Müteselsil sorumluluk
C
Kolektif sorumluluk
D
Denkleştirici sorumluluk
E
Kişisel kusur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x