II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat’ın
II. kuşak yazar ve şairleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aşk, doğa ve ölüm gibi temaları işlemişlerdir.
B
I. kuşağa göre daha ağır bir dil kullanmışlardır.
C
Tanzimat ve Servet-i Fünun arasında bir köprü görevindedirler.
D
Daha çok bireysel temaları dile getirmişlerdir.
E
Eserlerinde ağırlıklı olarak toplumsal temaları işlemişlerdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ali Ekrem’in Osmanlı-Yunan Savaşı hakkında yazdığı şiirlerinden biridir?

A
Temaşa-yı Hazan
B
Vasiyet
C
Temaşa-ı Leyal
D
Sis
E
Nazra-i Temayül
Soru 3

Halit Ziya’nın romanlarında aşina olduğumuz üçlü aşk kalıbı aşağıdaki eserlerden hangisinde yer almaz?

A
Nemide
B
Ferdi ve Şürekâsı
C
Aşk-ı Memnu
D
Maî ve Siyah
E
Sefile
Soru 4

Türk Edebiyatı’nda batılı anlamda ilk uzun hikâyeler Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alınır. Onun uzun hikâyelerinden oluşan kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esrar-ı Cinayat
B
Muhsin Bey
C
Letaif-i Rivayat
D
Şemsa
E
Müsameretname
Soru 5

“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlıklı yazısında “Şâirin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil; fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın mutavassıt bir lisandır.” görüşlerini dile getiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Nazif
B
Cenap Şehabettin
C
Tevfik Fikret
D
Ahmet Haşim
E
Hüseyin Cahit
Soru 6

Tevfik Fikret’in “Haluk’un Bayramı” şiirinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baba ve oğulun kavuşmalarından sonra ortaya çıkan neşe
B
Bayram sevinci
C
Evlat sevgisinin en yüce değerlerden biri olduğu
D
Baba olmanın getirdiği sevinç
E
Yoksul ve kimsesiz çocuklara merhametle yaklaşma
Soru 7

Edebiyat-ı Cedide şiirinin en çok etkilendiği akım olan parnasizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Betimlemelere uzun yer verirler.
B
Şiirin yüzey yapısından çok içeriğine önem verirler.
C
Soğuk, plastik bir güzellik yaratabilmişlerdir.
D
Dizeyi kuyumcu gibi işlerler.
E
Gautier, Heredia, Lisle öne çıkan şairleridir.
Soru 8

Edebiyat-ı Cedide’nin Avrupa edebiyatını en iyi bilen şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit
B
Ahmet Hikmet
C
Tevfik Fikret
D
Hüseyin Suat
E
Cenap Şahabettin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir edebî eserin incelenmesi sırasında dikkate alınması gereken yapı özelliklerinden biri değildir?

A
Kişiler
B
Mekan
C
Yazarın hayatı
D
Olay ve Olay örgüsü
E
Zaman
Soru 10

Mehmet Rauf’un Eylül romanının şahıs kadrosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kahramanların yaşadığı iç sıkıntısının felsefi bir derinliği yoktur.
B
Roman kişileri iç sıkıntısı duyan, karamsar kişilerdir.
C
Aşırı hassas ve duygusallardır.
D
Eserin gerçekçi yapısıyla zıtlık teşkil edecek kadar romantiklerdir.
E
Hassas ve romantik yapılarına rağmen doğadan uzak bir yaşam tercih ederler.
Soru 11

Servet-i Fünun romanında roman kahramanları hep güzel sanatlarla iç içedir. Resim, heykel, musiki bilgi ve görgüleri üzerinde ısrarla durulur. Eylül romanında da durum farklı değildir. Eylül’de roman kahramanlarının birbirine yakınlaşmasını sağlayan güzel sanatlar dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiir
B
Müzik
C
Resim
D
Heykel
E
Opera
Soru 12

Eylül romanının kahramanı Suat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aile hayatına önem vermez.
B
ideal bir eş görüntüsü çizer.
C
Kitap okumayı çok seven bir kadındır.
D
Batı kültürüyle yetişmiştir.
E
Musikiye meraklıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mensur şiirin sanatkârane söyleyişinin etkisinden izler taşıyan romanlardan biridir?

A
intibah
B
Sergüzeşt
C
Felatun Bey’le Rakım Efendi
D
Sis
E
Mai ve Siyah
Soru 14

Recaizade’nin nesr-i muhayyel dediği mensur şiir özellikle ara nesil döneminde çeşitli adlarla tanımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu adlandırmalardan biri değildir?

A
Nesr-i şir’amiz
B
Nesr-i şairane
C
Nesr-i şahane
D
Nesr-i hayali
E
Mensure
Soru 15

Servet-i Fünun kurulmadan önce Hizmet Gazetesinde mensur şiirleri yayımlanmaya başlanan ve daha sonra bu şiirleri Mensur Şiirler adı altında toplanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenap Şahabettin
B
Namık Kemal
C
Tevfik Fikret
D
Halit Ziya
E
Faik Ali
Soru 16

Türk edebiyatında mensur şiirin edebî bir tür olarak ortaya çıkmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı edebiyatından yapılan çeviriler
B
Roman sahasındaki gelişmeler
C
Şiirlerin gazetelerde tefrika imkânı bulması
D
Fransa’ya giden şairlerimizin orada tanıştığı şairler
E
Divan şiirinden devam eden bir geleneğin üstüne kurulması
Soru 17

Onun şiirleri ara nesil duyarlığındadır. Dili devrin havasını yansıtır. Şiirlerinde Abdülhak Hamid etkisi açıktır. Hizmet gazetesini Halit Ziya ile birlikte çıkaran sanatçının Aheng-i Şebab adlı bir şiir kitabı vardır.
Yukarıda kısaca tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Celal
B
Tevfik Nevzat
C
Müfit Ratip
D
Mustafa Reşit
E
Fazlı Necip
Soru 18

Roman tarihimizin sosyal ve kültürel tarihimizle de bağını gösteren Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en mühim eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şık
B
Mürebbiye
C
Alafranga
D
Tesadüf
E
Nimetşinas
Soru 19

Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halit Ziya roman anlayışını devam ettirir.
B
Alafrangalaşma en önemli temalarındandır.
C
Aynı zamanda bir gazeteci ve dergicidir.
D
Doğu-batı meselesini romanlarında fazlaca konu edinir.
E
Romanlarının en dikkati çeken yönlerinden biri dilde görülen sadeleşmedir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çok yönlü bir yazar olan Ahmet Rasim'in tarih sahasında kaleme aldığı eserlerden biri değildir?

A
Küçük Tarih-i İslam
B
Osmanlı Tarihi
C
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
D
Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi
E
iki Hatıra Üç Şahsiyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x