İktisadi Düşünceler Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

İktisadi Düşünceler Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Friedman, para talebi fonksiyonunda “gelirin kapitalize edilmiş bugünkü değeri” olarak tarif ettiği serveti ________ kavramıyla açıklamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kişisel gelir
B
beşeri olmayan servet
C
beşeri servet
D
reel gelir
E
sürekli gelir
Soru 2

Üreticilerin amacının kârı, tüketicilerin ise faydayı maksimuma çıkarma olduğu varsayımına ne ad verilir?

A
Maksimizasyon ilkesi
B
Eş marjinal fayda ilkesi
C
Rant ilkesi
D
Pareto optimumu ilkesi
E
Tasarruf Paradoksu ilkesi
Soru 3

Commons’ın kıtlığı iktisadın temel kavramlarından biri olarak görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonominin kıt mal ve hizmetlerin alternatif verimli kullanım biçimlerini oluşturduğunu düşünmesi
B
Kıtlığın toplu eylemi gerektiren bireyler arasında çatışmanın sebebi olduğunu düşünmesi
C
Temelde neoklasik yaklaşımı benimsemesi
D
Kıtlık kavramı çerçevesindeki çalışmaları eleştirerek işe başlaması
E
Ekonomin temel inceleme birimi olarak kıt olan mal ve hizmetleri görmesi
Soru 4

Keynes’in sermayenin marjinal verimliliği hakkındaki fikirleri kullanılarak yatırım talebi fonksiyonu I = f (i) olarak tanımlanabilir.
Buna göre yukarıdaki eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam talep eğrisi
B
Eş ürün eğrisi
C
Toplam arz eğrisi
D
Yatırım talebi eğrisi
E
Phillips eğrisi
Soru 5

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Schumpeter’e göre ilk kez bir iktisadi problem hakkında münhasıran bir monografi yazmıştır?

A
Aristo
B
Oresme
C
St. Thomas
D
İbn-i Haldun
E
Kautilya
Soru 6

Monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını nasıl etkiler?

A
Artırır.
B
Azaltır.
C
Etkilemez.
D
Artış oranını azaltır.
E
Artış oranını artırır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizmin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Sömürgecilik
B
Milliyetçilik
C
Paracılık
D
Korumacılık
E
Muhafazakarlık
Soru 8

Kari Marx ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Etkilenildiği en önemli kişi Alman filozof Kant’tır.
B
İlk sosyalistlerin oluşturduğu farklı modelleri birleştirmiştir.
C
Temel amacı kapitalist sistemdeki aksaklıkların giderilmesidir.
D
Klasik iktisatçıların görüş ve çıkarlarını büyük ölçüde kabul etmiştir.
E
Analizlerinde sınıfları dönüşümün merkezi haline getirmiştir.
Soru 9

Keynes’e göre toplam harcamalar (TH) ekonomide aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A
Yatırım + Kamu harcamaları - Net ihracat
B
Tüketim + Yatırım + Kamu harcamaları + Net ihracat
C
Tüketim + Yatırım - ( Toplam tasarruflar + Net ihracat)
D
Tüketim+ Toplam tasarruflar - Net ihracat
E
Tüketim - Yatırım + ( Toplam tasarruflar -Net ihracat)
Soru 10

Keynes’e göre ekonomi, eksik istihdam halinden aşağıdaki iktisadi değişkenlerden hangisinin uyarılması yoluyla çıkarılabilir?

A
Döviz kurları
B
Ücretler
C
Toplam harcamalar
D
Üretim maliyetleri
E
Toplam arz
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi liberal ekonomik düşüncenin ekonomik hayata getirdiği alternatifleri açıklayan Friedman’ın ekonomik önerilerinden biri değildir?

A
Destekleme alımlarına son verilmelidir.
B
İthal kotaları ve ihracat kısıtlamaları kaldırılmalıdır.
C
Belli işlerin ve mesleklerin ruhsat ile sınırlandırılması uygulamasından vazgeçilmelidir.
D
Paralı otoyollar devlet mülkiyetinde olmalı ve işletilmesi devletçe yapılmalıdır.
E
Genel fiyat ve ücret kontrollerine son verilmelidir.
Soru 12

Rasyonel Beklentiler Teorisi’ne göre ekonomide para arzı artırıldığı zaman, bireyler, bunun belli bir dönem sonra fiyatlar genel seviyesi ile birlikte aşağıdakilerden hangisini yükseltebileceğini tahmin edebilirler?

A
Bileşik faiz
B
İtibari faiz
C
Brüt faiz
D
Nominal faiz oranını
E
Reel faiz oranı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Marjinalizmin erken öncülerinden biri değildir?

A
Hermann H. Gossen
B
Johann H. Von Thünen
C
Cari Menger
D
Jules Dupuit
E
Augustin Cournot
Soru 14

İktisadi sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerin değil, kurumların oluşturduğunu ve bireylerin bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele alınamayacağını savunan yaklaşımların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel devlet
B
Liberalizm
C
Merkezi planlama
D
Tarihçi yaklaşım
E
Kurumculuk
Soru 15

Rönesans’ın temel düşünce merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A
Hümanizm
B
Rekabet
C
İş bölümü
D
Din
E
Ekonomi
Soru 16

Keynes’in ele aldığı ana konu ekonomide genel dengenin her zaman ________ düzeyinde oluşup oluşmadığıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aşırı istihdam
B
Eksik istihdam
C
Tam istihdam
D
Kesin istihdam
E
Geçici istihdam
Soru 17

“Modelde bilinmeyen sayısının, modelde yer alan denklem sayısı kadar olmasının, bu denklemler kümesinin tek bir çözümü olduğunu garantilemediği gibi mal ve faktör piyasasında negatif fiyatların ortaya çıkmasının da ihtimal dahilinde olmasıdır.”
Yukarıdaki eleştirinin kime ve hangi modele yapıldığı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kari (Cari) Menger - Azalan Marjinal Fayda ilkesi
B
Vilfredo Poareto - Pareto Etkinliği
C
Leon Walras - Genel Denge Modeli
D
Alfred Marshall - Kısmi Denge Analizi
E
Francis Ysidro Edgeworth - Kutu Diyagramı
Soru 18

19 yüzyılda soyutlamacı ve neoklasik iktisada ilk tepkiler aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?

A
Klasikler
B
Tarihçi okul
C
Neoklasikler
D
Keynesciler
E
Neokeynesyenler
Soru 19

“Elde edildikten sonra sağlayacağı faydaya bakmaksızın, çok somut ödüller beklemeden insanların bilgiye sahip olma eğilimlerini ifade etmektedir.”
Bu açıklama Veblen'e göre insan toplumlarının ilerlemeci evrimsel gelişimine katkıda bulunan hangi içgüdüsel eğilimi tanımlar?

A
Aylak merak içgüdüsü
B
Ebeveynlik içgüdüsü
C
Ustalık içgüdüsü
D
Açgözlülük içgüdüsü
E
Rekabet içgüdüsü
Soru 20

Stanley Jevons “Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlıdır.” İfadesini kullanarak aşağıdakilerden hangisine itiraz etmiştir?

A
Değişim teorisi
B
Sermaye teorisi
C
Kira teorisi
D
Emek-değer teorisi
E
Fayda teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x