İktisadi Düşünceler Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

İktisadi Düşünceler Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Merkantilizmde, ithalatı hor gören, ihracatı teşvik eden ve dolayısıyla avantajlı bir dış politikaya sahip olabilme isteğinin hâkim olduğu sistem ________ olarak adlandırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Skolastizm
B
Colbertizm
C
Krizohedonizm
D
Chrema
E
Bullionizm
Soru 2

Değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığı ________ ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bimetalist
B
Skolastizm
C
Colbertizm
D
Chrema
E
Krizohedonizm
Soru 3

Analitik iktisat olgular arasındaki genel ilişkileri, neden-sonuç ilişkisine dayanarak açıklama işlemine ne ad verilir?

A
İktisadi analiz
B
Konjonktür teorisi
C
Yaratıcı yıkım
D
Relativist yaklaşım
E
Merkantilizm
Soru 4

Fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde duran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Malthus
B
D. Ricardo
C
J.B. Say
D
A. Smith
E
J.S. Mili
Soru 5

İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan ranta ne ad verilir?

A
Lisans kollama
B
Kent rantı
C
Kota kollama
D
Diferansiyel rant
E
Tekel rantı
Soru 6

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İktisadi analiz
B
Paradigma
C
Merkantilizm
D
Relativist
E
Absolutist
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerlerden hangisi fizyokrat düşüncenin temellerinden biri değildir?

A
Ticaret en etkili faaliyet alanı olarak desteklenmelidir.
B
“Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” ilkesi geçerli olmalıdır.
C
Servet topraktan doğar.
D
Tek vergi alınmalıdır.
E
Ekonomide doğal düzen vardır.
Soru 8

Gazali’ye göre adil fiyat aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Aşırı olmama
B
Fayda ile eşitlenme
C
Rayiç fiyat eşitlenme
D
Maliyetle eşit olma
E
Ahlaken kabul edilir olma
Soru 9

I. Bir ekonomide var olan sınırlı kaynakların fiyat mekanizması aracılığıyla dağılımını incelemek
II. iktisadın tarihinin nereden başladığını araştırmak
III. iktisat teorisinin içsel tutarlılık ve objektif realiteyi açıklayabilme yeteneğini analiz etmek
Yukarıdakilerden hangileri iktisadi analizin amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Rekabete dayalı, kâr amacını temel alan, özel mülkiyet, miras, girişim ve tercih yapma özgürlüğünün güvence altına alınmış olduğu ve devletin, fiyat oluşumuna minimum seviyede müdahale ettiği bir ekonomik sistem modeline ne ad verilir?

A
Monopson
B
İki yanlı tekel
C
Az sayıda firmalar arası rekabet
D
Piyasa ekonomisi
E
Monopol
Soru 11

Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesinde “politik aritmetik” adını verdiği kantitatif yöntemi aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?

A
Nicolas Oresmius
B
Thomas Mun
C
Jean Bodin
D
William Petty
E
Adam Smith
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Doğal düzen
B
Bireycilik
C
Müdahaleci devlet
D
Piyasa ekonomisi
E
Özgürlük
Soru 13

Liberal iktisadi düşünce, 18 yüzyıl sonunda aşağıdakilerden hangisinde merkantilizme tepki olarak ve yeni doğan sanayi kapitalizminin savunuculuğunu yaparak ortaya çıktı?

A
Maceristan - Polonya
B
Hollanda - Almanya
C
İngiltere - Fransa
D
Portekiz - ispanya
E
İtalya - Avusturya
Soru 14

Tarım tüketilenden daha fazla üretime yol açar, yaratılan bu fazlalığa fizyokratlar ne ad verir?

A
Fazla üretim
B
Net (safi) hasıla
C
Doğal rant
D
Katma değer
E
Tarım fazlası
Soru 15

Laffer Eğrisi’ni ilk kez öngören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn-i Haldun
B
Aristo
C
Tusi
D
Ksenefon
E
Gazali
Soru 16

Müdahaleci-devletçi sosyalizm görüşleri ile Marx’ın görüşlerinin karşılaştırılması yapılacak olursa aradaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göreli bir refah artışı
B
Sisteme olan güvensizlik
C
Tarihsel süreç
D
Materyalist bir inceleme
E
Devlete biçilen rol
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Charles Fourier’in Saint Simon’dan farklı olan düşüncelerinden biri değildir?

A
Merkezî planlanan bir sistem yerine yerelleştirilmiş bir sistemin daha akılcı olması
B
Sorunların çözümünde aklın yeterli olması
C
Düzenli, ahlaklı ve adil bir topluma ulaşmanın önünde hiçbir engelin bulunmaması
D
Sanayileşme hareketi yerine tarıma geri dönüşün doğru olması
E
Yöneticilerin vereceği komutlardan ziyade bireylerin inisiyatif kullanmasının gerekli olması
Soru 18

Marx’a göre kapitalist üretim sürecinde sermaye birikiminin artışı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesine neden olur?

A
İşçi başına çıktı miktarında azalmaya
B
Yedek işsizler ordusunda artışa
C
Artık değerin artmasına
D
Ücretlerde azalmaya
E
Kâr oranlarında azalmaya
Soru 19

Sermayenin merkezileşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Ekonominin tüm sektörlerinde görülmeyebilmesi
B
Yedek işsizler ordusunun yaratılmasına yol açması
C
Sonuncu firma sayısının artmasına neden olması
D
Küçük yatırımcıların istediği bir şey olması
E
Kişi başına sermayenin giderek azalmasına yol açması
Soru 20

En büyük temsilcileri Blanc, Rodbertus ve Sismondi olan temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici-düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anarşizm
B
Sendikalizm
C
Revizyonist Sosyalizm
D
Müdahaleci-Devletçi Sosyalizm
E
Marksizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x