İktisadi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İktisadi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İktisadi sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerin değil, kurumların oluşturduğunu ve bireylerin bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele alınamayacağını savunan yaklaşımların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumcu iktisat
B
Post Keynesyen iktisat
C
Keynesyen iktisat
D
Neoklasik iktisat
E
Arz iktisadı
Soru 2

Marx’a göre; süreç sonucu kapitalistin başladığı para miktarı ile süreç sonucu eline geçen para miktarı arasında fark aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir? (M: Para C: Mal)

A
M' > M
B
M > C
C
M = C
D
M' > C
E
M' = M
Soru 3

Bir malın tüketimi arttıkça tüketimde kullanılan her ilave malın faydasının bir öncekine göre daha düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Eş marjinal fayda yasası
B
Rasyonellik ilkesi
C
Maksimizasyon ilkesi
D
Gossen’in birinci yasası
E
Bimetalizm
Soru 4

Doğru olduğu kabul edilen bir genellemeden özel durumlara ilişkin sonuçların çıkarılmasına yönelik akıl yürütme işlemine ne ad verilir?

A
Maksimizasyon ilkesi
B
Tümdengelim
C
Dolaylı etkilerin ihmal edilebilirliği ilkesi
D
Tümevarım
E
Rasyonalizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen İktisat’ın varsayımlarından biri değildir?

A
Nominal ve reel katılıklar
B
Koordinasyon hataları
C
Rasyonel beklentiler hipotezinin geçerliliği
D
Katılıkların özel maliyeti
E
Kurumların önemi
Soru 6

Fizyokratlara göre vergi alınması gereken tek toplum sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüccarlar
B
Çiftçiler
C
Zanaatkarlar
D
Toprak sahipleri
E
Sanayiciler
Soru 7

Keynes, piyasaların tam istihdama yönelmesini engelleyen en önemli neden olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?

A
Aşırı para politikası uygulamalarını
B
Devletin müdahaleci politikalarını
C
Fiyat ve ücret katılıklarını
D
Esnek döviz kuru politikalarını
E
Özelleştirme politikalarını
Soru 8

Absolutist yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İktisadi düşünce tarihini yanlıştan, doğruya giden doğrusal bir çizgi gibi değerlendirirler.
B
Bir teorinin bilimselliği, içsel tutarlılık ve objektif realiteyi açıklayabilme yeteneği açısından analizini gerektirir.
C
Dışsal faktörler değil esas olarak içsel faktörler önemlidir.
D
Geçmişte ve şimdi iktisat teorisine yapılan bilimsel katkılar üzerinde durur.
E
Teorinin ya da doktrinin geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate alır.
Soru 9

Smith’e göre aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesinin asgari seviyede olması gereken durumlardan biri değildir?

A
Bireylerini diğer toplumun bireylerinden gelecek tehlikelere karşı iyi bir adalet mekanizması ile koruması
B
Diğer bir devletin saldırı ve istilalarından korumak için iyi bir ordu ve donanma kurması
C
Bireylerin genel çıkarlarını koruyamadıkları konulara el atması
D
Ülkenin geleceği bakımından yabancı devletlerin rekabetine karşı önlemler alması
E
Gelir dağılımının adaletsiz olması
Soru 10

Temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici, düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikalizm
B
Ütopik sosyalizm
C
Revizyonist sosyalizm
D
Müdahaleci - devletçi sosyalizm
E
Anarşizm
Soru 11

Monetaristler, para arzı arttığında kısa dönemde üretim ve istihdam artışının sebebini aşağıdakilerden hangisine bağlamışlardır?

A
Ücretlerin tam esnek olmayışı ve para yanılgısına
B
Tam istihdam durumuna
C
Politikaların etkisinin bir zaman gecikmesi (time lag) İle ortaya çıkmasına
D
Ekonominin likidite tuzağında bulunmasına
E
Dışlama etkisinin varlığına
Soru 12

Ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stagflasyon
B
Enflasyon
C
Devalüasyon
D
Revalüasyon
E
Monetizasyon
Soru 13

Liberal iktisadi düşünce, 18 yüzyıl sonunda aşağıdakilerden hangisinde merkantilizme tepki olarak ve yeni doğan sanayi kapitalizminin savunuculuğunu yaparak ortaya çıktı?

A
Hollanda - Almanya
B
İngiltere - Fransa
C
Portekiz - ispanya
D
Maceristan - Polonya
E
İtalya - Avusturya
Soru 14

Miktar Teorisinin ilk formülasyonunu oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Hum
B
Thomas Mun
C
Jean Bodin
D
Adam Smith
E
William Petty
Soru 15

Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürlerin amacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sanayi devriminin ön koşullarını hazırlarlar.
B
Ulus devletlerin güçlenmesini desteklerler.
C
Aristokrat sınıfın egemenliğini sağlamaya çalışırlar.
D
İnsanları dinin temsil ettiği geleneksel düzenden kurtarmayı ve onun yerine aklı ikame etmeyi amaçlarlar.
E
Tarımda da kollektif mülkiyetin yaygınlaşmasına yardım ederler.
Soru 16

Relativist yaklaşımda iktisadi düşünce tarihçisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihi koşulların, dışsal faktörlerin iktisadi düşünceleri belirlediğinin ve o gün için geçerli kıldığının farkında olmasıdır.
B
İktisadi düşünce tarihi yazarı açısından iktisat teorisi içinde bulunduğu çevrenin bir ürünüdür.
C
İktisadi düşünce tarihçileri için dışsal faktörler değil esas olarak içsel faktörler önemlidir.
D
Bir dönemde ya da bir yerde doğru olan bir görüş veya teori başka bir zamanda ya da yerde doğru olmayabilir.
E
Teorinin ya da doktrinin, okulun geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate almasıdır.
Soru 17

I. Altın ve gümüş sevgisi
II. Milliyetçilik
III. Sömürgecilik
Yukarıdakilerden hangileri Merkantilist düşüncenin esaslarını oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Devleti sosyal gelişimin motoru olarak ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis Blanc
B
Kari Rodbertus
C
Eduard Bernstein
D
Georges Sorel
E
Simonde de Sismondi
Soru 19

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavrama ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
merkantilizm
B
paradigma
C
relativist
D
absolutist
E
İktisadi analiz
Soru 20

Veblen’in insan toplumlarının ilerlemeci evrimsel gelişimine katkı sağladığını düşündüğü, pratik çare, yol ve araçlarla; etkinlik, maharet ve ekonomiyle ilgili mekanizma ve icatlar; yaratıcı çalışma ve olgulara teknolojik üstünlük kurma gibi eğilimleri ifade eden içgüdü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaratıcılık içgüdüsü
B
Aylak merak içgüdüsü
C
Ustalık içgüdüsü
D
Ebeveynlik içgüdüsü
E
Yakınlık içgüdüsü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x