İktisadi Kalkınma 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İktisadi Kalkınma 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

OlI vera- Tanzi etkisine göre vergi gelirlerinin reel değerini aşağıdakilerden hangisi aşındırır?

A
işsizlik oranındaki artış
B
Deflasyondaki artış
C
Stagflasyon
D
Enflasyondaki artış
E
Cari açıklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dengesiz kalkınma teorisinin öncüsü olarak kabul edilir?

A
Hirschman
B
Ricardo
C
Linder
D
Streenten
E
Marshall
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerin demografik özelliklerinden biri değildir?

A
Yüksek bağımlılık oranı
B
Genç işsizlik oranının yüksek olması
C
Nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşaması
D
Hızlı nüfus artışı
E
Kayıt dışı istihdamın önemli boyutlarda olması
Soru 4

Bağımlılık yaklaşımını savunan iktisatçılara göre, az gelişmişliği de gelişmişliği de yaratan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitalist gelişme ve yayılma
B
Coğrafi koşullar
C
Uluslararası ticaret
D
Sermaye birikimi
E
iktisadi ikililik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın başlangıcında milli gelirin bireyler ve hane halkları arasında eşitsiz bir biçimde dağılacağını, kalkınma sürecinin daha sonraki aşamalarında kişi başına gelir düzeyinin belli bir eşiği aşmasıyla birlikte gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderek azalacağını ifade eder?

A
Kutuplaşma Teorisi
B
Kuznets’in Ters U Hipotezi
C
Bağımlılık Yaklaşımı
D
Sosyal ikililik
E
Pareto Optimumu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayileşme stratejisine yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Yurtiçi tasarrufları artırabilmesi
B
Yurtiçi tekelleşmeye yol açabilmesi
C
Ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etki yapabilmesi
D
Kaynak dağılımının bozulmasına yol açabilmesi
E
Dış ticaretteki ithal kısıtlamaları ve aşırı değerlenmiş kurların uzun süre devam ettirilmesinin, ülkenin dışa açılmasını zorlaştırabileceği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin makroekonomik özelliklerinden biri değildir?

A
Dengesiz gelir dağılımı
B
Düşük ithalat bağımlılığı
C
Kişi başına düşük gelir
D
Yetersiz sermaye birikimi
E
Düşük yaşam standartı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerde tarım kesiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Verimliliğin düşük olması
B
Toplam istihdam içindeki payının yüksek olması
C
Toplam hasıla içindeki payının çok düşük olması
D
Üretimin, aile içinde tüketilmesinin yaygın olması
E
Gizli işsizliğin önemli boyutlarda olması
Soru 9

Hanehalkı, firma ve devlet gibi yurt içi iktisadi aktörlerin tasarruflarından oluşan finansman kaynaklarına ne ad verilir?

A
iç finansman kaynakları
B
Kapalı finansman kaynakları
C
Dış yardımlar
D
Dış borçlar
E
Etkin portföy yatırımları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma çabasında, tarım sektörü yerine sanayi sektörüne öncelik verilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Teknolojinin sanayi kesimine daha fazla uygulanabilmesi
B
Sanayi sektöründe, ileri ve geri bağlantıların daha çok olması
C
Sanayi sektörünün dinamik yapısının, kalkınmanın içeriği ile tutarlı olması
D
Sanayi sektörünün arz esnekliğinin, tarım sektörünün arz esnekliğinden düşük olması
E
Sanayinin gelişmesi ile birlikte, ekonomik ve sosyal kurumların da gelişme göstermesi
Soru 11

Dünya Gıda Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü, gelirin tamamını harcadığı halde günlük 2400 k/cal miktarını sağlayamayan kişilere ne ad vermektedir?

A
Minimum yoksul
B
Yeni mutlak yoksul
C
Onulmaz yoksul
D
Ultra yoksul
E
Göreli yoksul
Soru 12

İlk, orta ve yüksek öğretimde okula gidenlerin sayısının, söz konusu okul çağındaki nüfusa oranına ne ad verilir?

A
Ortalama eğitim süresi
B
Okur-yazarlık oranı
C
Birleşik okullaşma oranı
D
Eğitim düzeyi
E
Beklenen eğitim süresi
Soru 13

Gelir dağılımı eşitsizliği ile ilgili olarak kullanılan en yaygın ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Optimizasyon katsayısı
B
Yoksulluk katsayısı
C
Marjinal gelir katsayısı
D
Gelir dağılımı çarpanı
E
Gini katsayısı
Soru 14

1798 yılında yazdığı “Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme” adlı eseriyle dünyadaki sürekli bir nüfus artışının insanlığın refahını tehdit eden ciddi bir tehlike olduğunu ifade eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ricardo
B
Keynes
C
Malthus
D
Marx
E
Smith
Soru 15

Daha büyük miktarlarda çıktı üretmeyi ya da belirli bir kaynaktan daha kaliteli çıktı üretmeyi mümkün kılan çeşitli bilgilerin ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A
Markalaşma
B
Standartizasyon
C
Teknoloji transferi
D
Yayılma
E
Teknolojik gelişme
Soru 16

“Alt gruplarda eşitsizlik artıyorsa eşitsizlik genel olarak da artmalıdır.” şeklinde ifade edilen gelir eşitsizliği ölçüm ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir ölçeğinden bağımsız olma ilkesi
B
Simetri ilkesi
C
Ayrıştırma ilkesi
D
Nüfus ilkesi
E
Pigou-Dalton ilkesi
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisi “Asya Kaplanları” arasında yer almaz?

A
Hong Kong
B
Güney Kore
C
Tayvan
D
Vietnam
E
Singapur
Soru 18

Bir ülkeden diğerine transfer edilen sermayenin, o ülkede yatırıma dönüşmesine ne ad verilir?

A
Kaynak yatırımı
B
Doğrudan yabancı sermaye yatırımı
C
Portföy yatırımı
D
Teknoloji yatırımı
E
Gelir yatırımı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan “İtici” faktörlerden biri değildir?

A
Göç veren ülkede istikrarlı bir çalışma ortamı olması
B
Göç veren ülkede kişi başına gelir düzeyinin düşük olması
C
Göç veren ülkedeki siyasal haklara yapılan baskılar
D
Göç veren ülkede, yetenekten çok kıdeme önem veren katı bir idari sistemin varlığı
E
Göç veren ülkede işsizlik sorununun yaygın olması
Soru 20

İki ülkenin teknoloji düzeyi arasındaki farka genel olarak ne ad verilir?

A
Teknoloji transferi
B
Teknoloji sistemi
C
Teknoloji seçimi
D
Teknolojik gelişme
E
Teknolojik açık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...