İktisadi Kalkınma 2016-2017 Final Sınavı

İktisadi Kalkınma 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hanehalkı, firma ve devlet gibi yurt içi iktisadi aktörlerin tasarruflarından oluşan finansman kaynaklarına ne ad verilir?

A
iç finansman kaynakları
B
Kapalı finansman kaynakları
C
Dış yardımlar
D
Dış borçlar
E
Etkin portföy yatırımları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin yönetimsel özelliklerinden biri değildir?

A
Rüşvet ve yolsuzlukların yüksek olması
B
Devlet kurumlan arasındaki koordinasyon eksikliği
C
Hazırlanan kalkınma planlarının etkin şekilde uygulanamaması
D
Yöneticilerin görevlerini kötüye kullanması
E
Siyasi kriterlerden çok objektif kriterlere ağırlık verilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma çabasında, tarım sektörü yerine sanayi sektörüne öncelik verilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Sanayi sektörünün dinamik yapısının, kalkınmanın içeriği ile tutarlı olması
B
Sanayi sektörünün arz esnekliğinin, tarım sektörünün arz esnekliğinden düşük olması
C
Sanayinin gelişmesi ile birlikte, ekonomik ve sosyal kurumların da gelişme göstermesi
D
Sanayi sektöründe, ileri ve geri bağlantıların daha çok olması
E
Teknolojinin sanayi kesimine daha fazla uygulanabilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın başlangıcında milli gelirin bireyler ve hane halkları arasında eşitsiz bir biçimde dağılacağını, kalkınma sürecinin daha sonraki aşamalarında kişi başına gelir düzeyinin belli bir eşiği aşmasıyla birlikte gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderek azalacağını ifade eder?

A
Kutuplaşma Teorisi
B
Kuznets’in Ters U Hipotezi
C
Pareto Optimumu
D
Bağımlılık Yaklaşımı
E
Sosyal ikilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğu artıran nedenlerden biri değildir?

A
Sosyal devlet anlayışının güçlenmesi
B
Yüksek faiz politikası
C
Yangın, sel gibi olağanüstü durumlar
D
Adaletsiz vergi sistemi
E
Gelir dağılımında eşitsizliğin artması
Soru 6

Ekonomik kalkınmayı etkileyen; toplumun sahip olduğu normlar, kurallar, ağlar, iletişim ve karşılıklı güvene ne ad verilir?

A
Kültürel sermaye
B
Refah ekonomisi
C
Sosyal sermaye
D
Fiziki sermaye
E
Optimum sermaye
Soru 7

Çalışmayan yaştaki nüfusun (0-14 ve 65 yaş üstü) çalışan nüfusa (15-64 yaş arası) oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Net çalışma oranı
B
Bağımlılık oranı
C
Optimum nüfus oranı
D
Gizli işsiz oranı
E
Aktif nüfus oranı
Soru 8

Türkiye’deki yoksulluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yoksulluk hanehalkı sayısı arttıkça artmaktadır.
B
Kırsal yoksulluk oranı kentsel yoksulluk oranından yüksektir.
C
En düşük yoksulluk oranı işverenlerdedir.
D
Yoksulluğun en yüksek oranda olduğu sektör hizmetler sektörüdür.
E
Yoksulluk oranı eğitim seviyesi arttıkça azalmaktadır.
Soru 9

Kafa Sayısı Endeksi ve Yoksulluk Açığı Endeksi'ne, yoksul kişilere ait Gini katsayısının ilave edilmesiyle oluşturulan yoksulluk endeksi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açlık Sınırı Endeksi
B
Temel ihtiyaçlar Endeksi
C
Medyan Endeksi
D
Öznel Yaklaşım Endeksi
E
Sen Endeksi
Soru 10

Doğum oranının binde 30, ölüm oranının binde 15 ve net göçün binde 10 olduğu bir ülkede yıllık ortalama nüfus artış oranı binde kaçtır?

A
5
B
20
C
25
D
40
E
45
Soru 11

'Yaparak Öğrenme' düşüncesi aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A
Keynes
B
Ricardo
C
Arrow
D
Friedman
E
Tobin
Soru 12

Dünya Gıda Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü, gelirin tamamını harcadığı halde günlük 2400 k/cal miktarını sağlayamayan kişilere ne ad vermektedir?

A
Yeni mutlak yoksul
B
Onulmaz yoksul
C
Minimum yoksul
D
Göreli yoksul
E
Ultra yoksul
Soru 13

Yenilikler önemlerine göre sınıflandırdığında, çeşitli sektörlerde farklı oranlarda, sürekli olarak ortaya çıkan ve ekonomide önemli bir değişmeye neden olmayan yenilikler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köklü yenilikler
B
Radikal yenilikler
C
Yenilik grupları
D
Küçük artımsal yenilikler
E
Süreç yenilikleri
Soru 14

Dış ülkelerle bütünleşme derecesi artan bir ülkenin, dış ticaret hadlerinin yoğun bir şekilde bozulması durumunda, büyümeye rağmen net refah kaybına uğramasına ne ad verilir?

A
Kindleberger paradoksu
B
Singer-Prebisch Tezi
C
Yoksullaştıran büyüme
D
King Kanunu
E
Küreselleşme paradoksu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, yerli piyasaların dış rekabete açılmasıyla oligopolistik yapıya sahip olan firmalar açısından ortaya çıkan rekabet baskısının, bu firmaların oligopol kârlarının azalmasına yol açarak üretim miktarlarının artmasını sağlayacağını ifade eder?

A
Disipline Edici ithalat Hipotezi
B
ithal ikameci sanayi
C
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
D
Ölçek ekonomileri
E
Bebek Endüstrileri Tezi
Soru 16

İhtiyaç duyulan teknolojinin seçimi, elde edilmesi, tanımlanması ve öğrenilmesi teknolojinin uluslararası yayılmasının hangi aşamasında yer alır?

A
Taklit/Dağılma
B
Yaratma/Yayma
C
Özümseme/Uyarlama
D
Edinme/Benimseme
E
İyileştirme/Geliştirme
Soru 17

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin modern makineleri benimseme hızının bağlı olduğu ekonomik faktörlerden biri değildir?

A
Makinenin yenileneceği sektörde rekabetin yoğunluğu
B
Ülkedeki siyasi istikrar düzeyi
C
Yeni makine fiyatının yüksekliği
D
Eski makinelerin amortisman süresi
E
Değiştirilecek makinenin hurda değeri
Soru 18

X ülkesi buğday, Y ülkesi ise bilgisayar üretiyorsa Singer- Prebisch Tezi’ne göre, uzun dönemde bu iki ülke arasındaki dış ticaret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dış ticaret haddi her iki ülkenin de aleyhine gelişecektir.
B
Dış ticaret hadleri Y ülkesinin aleyhine gelişecektir.
C
Dış ticaret haddi her iki ülkenin de lehine gelişecektir.
D
Dış ticaret hadleri X ülkesinin aleyhine gelişecektir.
E
Dış ticaret hadleri X ülkesinin lehine gelişecektir.
Soru 19

1960’lı yıllarda dünyada 1.400 devletlerarası kurum mevcut iken bugün dünyada 5.000 civarında devletlerarası kurum bulunması küreselleşmenin hangi boyutunun bir göstergesidir?

A
Siyasi ve hukuki
B
Sosyal
C
Kültürel
D
Finansal
E
Teknolojik
Soru 20

Kurumlan; politik, ekonomik ve sosyal etkileşimi meydana getiren tasarlanmış kısıtlar olarak tanımlayan, kurumların, bir toplumda oynanan oyunun kuralları olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangsidir?

A
S. Commons
B
N. Mitchell
C
E. Schumpeter
D
T. Veblen
E
D. North
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...