İktisadi Kalkınma 2017-2018 Vize Sınavı

İktisadi Kalkınma 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alfred Amonn’a göre ülke ekonomisinin bünye ve çatısının değişmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Üretim faktörleri miktarının artışı
B
iktisadi ikilik
C
Enflasyon
D
iktisadi kalkınma
E
işsizlikte gerileme
Soru 2

I. Uluslararası ekonomik entegrasyonun yoğunlaşması
II. Ölçümünün daha kolay olması
III. Ekonominin istihdam yaratma gücünü daha iyi temsil etmesi
Yukarıdakilerden hangileri günümüzde ekonomik performansın asıl ölçüsü olarak GSYH’nin daha cok tercih edilmesinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve INI
Soru 3

Bir insanın boyunun uzaması ve ağırlığının artması yani fiziksel değişimi__________ , zekasının ve yeteneklerinin artması, olgunluk kazanması ise__________. benzetilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?

A
ekonomik büyümeye-iktisadi kalkınmaya
B
iktisadi kalkınmaya-ekonomik büyümeye
C
işgücünde artışa-makinalaşmaya
D
işgücünde artışa-demokratik hakların reddine
E
ekonomik büyümeye-etkinlik artışına
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılmasında, en az gelişmiş ülkeler arasında yer almaz?

A
Somali
B
Eritre
C
Çin
D
Etiyopya
E
Moritanya
Soru 5

Bazen ölçülebilen, bazen de ölçülemeyen ancak gözlenebilen veya hissedilebilen sosyo-ekonomik gelişmelere ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
istihdam
C
Yapısal değişim
D
Kamu bütçe dengesinde iyileşme
E
Stagflasyon
Soru 6

Rostow’un Gelişme Aşamaları Teorisi'nin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kalkışa hazırlık, Kalkış, Geleneksel toplum, Olgunluk, Kitle tüketim çağı
B
Kitle tüketim çağı, Kalkışa hazırlık, Kalkış, Olgunluk, Geleneksel toplum
C
Kitle tüketim çağı, Kalkışa hazırlık, Olgunluk, Kalkış, Geleneksel toplum
D
Geleneksel toplum, Kalkışa hazırlık, Olgunluk, Kalkış, Kitle tüketim çağı
E
Geleneksel toplum, Kalkışa hazırlık, Kalkış, Olgunluk, Kitle tüketim çağı
Soru 7

I. Bir değişkenin yalnız kendinden önce gelen değişken ile açıklanması ve etkinin tek yönlü olması
II. Azgelişmiş ülkelerin bu kısır döngüye nasıl düştüğünün ve gelişmiş ülkelerin bu kısır döngüden nasıl kurtulduklarının açıklanmaması
III. Yabancı sermaye ve dış yardımların, kalkınma için kesinlikle gerekli ve yeterli faktörler olarak sayılması
Yukarıdaki eleştiriler aşağıdaki teorilerden hangisine yöneltilmiştir?

A
Yoksulluğun Kısır Döngüsü Teorisi
B
Gelişme Aşamaları Teorisi
C
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
D
Kısır Verimlilik Teorisi
E
Faktör Donatımı Teorisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yapısal olarak farklı ekonomik kesimlerin bir arada bulunması ifade eder?

A
Kısır döngü
B
Toplumsal bağımlılık
C
Yapısal işbölümü
D
Geleneksel ikilik
E
iktisadi ikilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iktisada dayalı bir kalkınma teorisidir?

A
Basit Aşama Teorisi
B
ikilik Teorisi
C
Kısır Döngü Teorisi
D
Yapısalcı Yaklaşım
E
Bağımlılık Yaklaşımı
Soru 10

Nurkse tarafından geliştirilen yoksulluğun kısır döngüsünün (arz yönünden) aşamaları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Düşük gelir, düşük yatırım, düşük tasarruf, düşük üretim, düşük verimlilik, düşük gelir
B
Düşük gelir, düşük üretim, düşük tasarruf, düşük yatırım, düşük verimlilik, düşük gelir
C
Düşük verimlilik, düşük yatırım, düşük tasarruf, düşük üretim, düşük gelir, düşük verimlilik
D
Düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım, düşük verimlilik, düşük üretim, düşük gelir
E
Düşük tasarruf, düşük gelir, düşük verimlilik, düşük yatırım, düşük üretim, düşük tasarruf
Soru 11

Leibenstein'ın ileri sürdüğü ve kişi başına düşen geliri, gelir artış hızının nüfus artış hızını kalıcı bir şekilde aştığı düzeye kadar yükseltmek amacıyla yapılması gereken yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli olan minimum çabayı ifade eden tez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinamik Minimum Tezi
B
Kritik Minimum Çaba Tezi
C
Esnek Minimum Çaba Tezi
D
Hedeflenen Minimum Çaba Tezi
E
Büyük itiş Tezi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin, teknolojik güce dayalı küresel eşitsizliği daha da belirginleştireceğini ifade eder?

A
Dijital uçurum
B
King kanunu
C
Gini paradoksu
D
Sanal cennet
E
Hirschman toplumu
Soru 13

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi, kalkınma stratejilerine ait görüşleri açısından diğerlerinden farklı bir kategoride yer alır?

A
R. Rodan
B
O. Hirschman
C
H. Chenery
D
R. Nurkse
E
H. Leibenstein
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dengeli kalkınma stratejisini savunanların ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?

A
Piyasaya müdale edilmemeli ve piyasa önderliği kabul edilmelidir.
B
Tamamlayıcılık ilişkisi, dengeli kalkınmanın sağlanması için yol gösterici niteliktedir.
C
Ekonomideki yatırımların dağılımı ancak bir plan çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
D
iktisadi kalkınmanın başlatılması ve ekonominin kendi kendini besleyen bir gelişme gösterebilmesi için; gelir, en kısa sürede belli bir düzeye yükseltilmelidir.
E
Kalkınma yolundaki bir ülkede gerçekleştirilecek yatırımların sektörel, bölgesel, piyasalar hatta mallar açısından bir uyumunun olması ve hiçbir tarafın ihmal edilmemesi gerekir.
Soru 15

I. Dengesizlik, gelişmeye engel değildir aksine gelişmeyi teşvik eden bir durum olabilir.
II. Piyasaların yol göstericiliği altında yeni yatırımlara girişilmelidir.
III. En fazla dışsallık yaratma potansiyeli olan yani yenilik veya tamamlayıcı özellik taşıyan endüstriler öncelikli olmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri Streeten’'in dengesiz kalkınma ile ilgili ileri sürdüğü görüşler arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Bir ülkenin refah seviyesinde artış olup olmadığı aşağıdakilerden hangisindeki değişmelerden anlaşılır?

A
Brüt faiz oranı
B
Senyoraj oranı
C
Arbitraj oranı
D
Net kalkınma hızı
E
Kamusallaşma hızı
Soru 17

I. Ülke ekonomileri arasındaki yapısal özelliklerin farklı olması
II. Yatırımların olgunlaşma sürelerinin hesaplanma sürecine dahil edilmemesi
III. Ülkelerin, küresel organizasyonlara katılım derecesi
Yukarıdakilerden hangileri sermaye-hasıla katsayılarının ülkeler arasında farklılaşmasının nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ortalama sermaye-hasıla katsayısını ifade eder?

A
Yt-Yt-1/Yt-1
B
1/ΔY
C
Kt/Yt
D
Yt/Kt
E
Yt-Yt-1
Soru 19

Bir ülkede kalkınma hızının % 6 olması amaçlanıyorsa ve ilgili dönem için hesaplanan sermaye-hasıla katsayısı 3 ise milli gelirin yüzde kaçının tasarrufa ayrılması gerekir?

A
20
B
18
C
16
D
9
E
6
Soru 20

Üretim faktörlerinde gelecekte oluşacak değişmelerin kestirilmesiyle elde edilen sermaye-hasıla katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanal sermaye-hasıla katsayısı
B
Tahmini sermaye-hasıla katsayısı
C
Sektörel sermaye hasıla katsayısı
D
Birikimli sermaye-hasıla katsayısı
E
Üretken sermaye-hasıla katsayısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...