İktisat Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

İktisat Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Avcılık erkekler, toplayıcılık kadınlarca yapılıyordu.
II. Topluluğun tüm bireylerinin doğrudan üretime katılması bir zorunluluktu.
III. Yerleşik tarım yapan topluluklar yalnızca tüketecekleri kadar üretim yaptılar.
IV. ilk çiftçiler arasından bazı kişiler savunma hizmetlerinde ihtisaslaşırken, bir kısmı da topluluğa dini liderlik yaptılar.
Yukarıdakilerden hangileri avcı ve toplayıcı topluluklarda basit iş bölümüne ilişkin doğru ifadelerdendir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III, ve IV
Soru 2

I. Veba ve tifüs salgınları
II. Nüfusun bağışıklık sisteminin düzelmesi
III. Nüfusun şehirlerde toplanması
Yukarıdakilerden hangileri açlık ve kıtlığa karşı alınan temel tedbir olarak bolluk yıllarında oluşturulan büyük yiyecek stoklarının kullanılmasının negatif dışsal etkilerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

16 yüzyıl öncesinde üretimin temel unsuru olan emek kıt bir faktördü. Sipahi başka bir bölgeye göç eden reayayı 15 yıllık bir süre içinde geri getirme hakkına sahipti. Eğer köylü, şehirde bir esnaflık faaliyetine girmişse sipahi tazminat olarak ________ akçesi isteyebilirdi, ama onu geri döndürmeye zorlayamazdı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
çift bozan
B
çift resmi
C
iltizam
D
mukataa
E
öşür
Soru 4

I. Kıymetli maden arzının bir bölümünün mücevher ve süs eşyaları yapımı gibi para dışı kullanımlara gitmiş olması
II. Avrupa’nın Doğu ile olan ticaret açığı sonucu önemli miktarda kıymetli madenin Doğuya akması
III. Avrupada üretilen malların Doğuda ilgi görmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1500’lerden itibaren Batıda kıymetli maden arzının artışının fiyat yükselişlerinden çok daha fazla olmasının nedenlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Sanayi Devrimi öncesinde önem kazanan ve putting-out sistemi çerçevesinde organize olan ________ sanayii, finansman ve dağıtım açısından büyük ölçekli sanayiye elverişli bir altyapıya sahipti.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kereste
B
kâğıt
C
dokuma
D
kömür
E
demir
Soru 6

Avrupada insanların fizik çevreleri hakkındaki yararlı bilgi stoğunun ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin kurulduğu deneylerin artmasını sağlayan 17 yüzyıldaki bilim devrimi ve 18 yüzyıldaki aydınlanma, sanayi devriminin temel hazırlayıcısı olmuştur.
Yukarıdaki bilgiye göre, sanayi devrimini anlamak için tek nedene dayalı bu açıklamayı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joel Mokyr
B
Walt Rostow
C
Eric Hobsbavvm
D
Arnold Toynbee
E
Stanley Jevons
Soru 7

I. Ekili alanların genişlemesi
II. Maliyet düşürücü teknik gelişmeler
III. Çiftçiliğin profesyonelleşmesi
IV. Tarımın ticarileşmesi
Yukarıdakilerden hangileri sanayi devriminin ortaya çıktığı dönemde fiyatların yükselmesi, şehir nüfusunun artması ve taşıma imkânlarının gelişmesini teşvik eden unsurlardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
1,1I ve III
D
II, III ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 8

I. Sürekli ekim
II. Yeni ürün rotasyon sistemleri
III. Tarla tarımı ile hayvansal üretim
Yukarıdakilerden hangileri tarımda yeni üretim teknikleri uyumunun temel özeli iklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 9

__________ 19 yüzyılda sanayileşmenin yalnız sembolü değil, aynı zamanda onun en önemli aracıydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Demir cevheri
B
Buharlı lokomotif
C
Ticari ziraat
D
Gemi taşımacılığı
E
Tekstil sanayi
Soru 10

Sosyal sabit sermaye yatırımları kişilerden çok hükümetler veya uluslararası şirketler tarafından yapılır ve gerekli olan büyük miktarlara ulaşan sermaye en kolay olarak ________ yoluyla sağlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dış borçlanma
B
yüksek kârlılık
C
maliyetleri düşürme
D
çalışma sermayesi
E
harcamaları kısma
Soru 11

Gelişmiş rotasyon sistemlerinin ve hayvan besiciliğinin önünü açan temel gelişme, açık tarla sisteminin tasfiye edilerek tarlaların ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
nadasa bırakılmasıydı.
B
çapraz sürülmesiydi.
C
kimyevi gübrelenmesiydi.
D
toplulaştırılmasıydı.
E
drenajla korunmasıydı.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupasında sosyal piramidin ikinci tabakasında yer alan büyük tüccarların, yüksek devlet memurları ile avukat ve noter gibi meslek sahiplerinin yer aldığı üst orta sınıfın asıl güçlerinin kaynaklarından biri değildir?

A
Ticari servetleri
B
Asil sınıfa yakınlıkları
C
Okuryazar olmaları
D
Özel bilgi
E
Hünerleri
Soru 13

1853 ve 1854’te ________ devletinin askeri tehdidiyle Japonya, dışa kapalılık politikasını değiştirerek Batı ülkeleriyle diplomatik ve ticari ilişki kurmak zorunda kaldı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İngiltere
B
Rusya
C
ABD
D
Almanya
E
Fransa
Soru 14

Osmanlı İmparatorluğunda 18 yüzyılın sonlarına kadar ithalat ve ihracat üzerinde uygulanan sabit vergi tarifesi yüzde kaçtır?

A
1
B
3
C
5
D
7
E
10
Soru 15

Japonya’nın ekonomik gelişmesi 1603-1868__________ döneminde başladı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Meiji
B
Hirohito
C
Jimmu
D
Tokugavva
E
Taişo
Soru 16

Alman sanayiinin en dinamik sektörleri yatırım ve ara malları üreten sektörlerdi. Kömür, demir ve çelik yanında ________ gibi iki yeni sanayi en hızlı genişleyen dallardı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
taş ve toprağa dayalı ürünler
B
kimya ve elektrik
C
tekstil ve deri
D
gıda ve şekerli ürünler
E
maden ve bitkisel ürürler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin yitirdiklerinden biri değildir?

A
Ticari filosunun büyük bir bölümü
B
Lider ülke konumu
C
Dış ticaret gelirleri
D
Dış yatırımları
E
Yabancı pazarları
Soru 18

Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan Paris Barışı sonucunda ________ savaş öncesi ekili alanlarının yüzde on beşini, demir rezervlerinin yüzde yetmiş beşini, kömür yataklarının yüzde yirmi beşini yitirdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İtalya
B
Fransa
C
Avusturya
D
Almanya
E
Macaristan
Soru 19

Devletin iktisadi kaynakların dağılımını merkezi veya bölgesel birtakım kamu kuruluşları aracılığıyla düzenlemesine ne ad verilir?

A
Refah politikası
B
Maliye politikası
C
Karma ekonomi
D
Para politikası
E
Ekonomik planlama
Soru 20

1917’ye kadar ________ müttefiklerin yürüttüğü savaşın en büyük finansman kaynağıydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ABD
B
Rusya
C
İrlanda
D
Fransa
E
İngiltere
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...