İletişim Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mitlerin ana işlevinin tarihi doğallaştırmak olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barthes
B
Aristoteles
C
Corbalis
D
Saussere
E
Burton
Soru 2

İnsan, dil kullanımıyla hayvanlardan ayrılmıştır ve dil yetisi de grup oluşturmada en asil araçtır şeklinde nitelemede bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lassvvell
B
Barthes
C
Innis
D
Hail
E
Aristoteles
Soru 3

Harrold Innis ve Marshall McLuhan’ın öncülüğünü yaptığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik determinizm
B
Yapısal işlevselci yaklaşım
C
Şikago Okulu
D
Eleştirel bilim yaklaşımı
E
Frankfurt Okulu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra iletişim veya medya sektörünün daha da genişlemesine yol açan faktörlerden biri değildir?

A
Yayıncılık politikalarında yaşanan değişim
B
Özel teşebbüslerin faaliyet göstermesinin yasal olarak önünün açılması
C
Küreselleşmenin ivmesinin artması
D
Yayıncılık alanında devlet tekelinin artması
E
Eski Komünist ülkelerin kapitalizme geçmeleri
Soru 5

I. Sihirli mermi
II. Gümüş iğne
III. Bilgi açığı
Yukarıkilerden hangisi günümüz iletişim araştırmalarında hala kullanılan modellerden biridir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnızlll
D
İve III
E
I, II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 20. yy başlarında iletişim araştırmalarının gündeme geliş koşullarından biri değildir?

A
Temel toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaşması
B
Dünya standart zamanı’nın belirlenmesi
C
Kültürel kimliğin doğrudan ve yerel olandan uzaklaşması
D
Sanatta kübizm ve fütürizmin konumlanması
E
Postmodernist yaklaşımın baskın olması
Soru 7

Eleştirel yaklaşım, kitle iletişim alanında aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir?

A
Davranışçı olmasına
B
Geleneksel olmasına
C
Sınanabilir hipotezlere öncelik vermesine
D
Pozitivist olmasına
E
Nicel ölçümün ağırlıklı olmasına
Soru 8

Frankfurt Okulu’nun üçüncü döneminin belirleyicisi olan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adarno-Marcuse
B
Horkheimer-Marks
C
Kellner-Adarno
D
Marcuse-Weber
E
Geray-Mattelart
Soru 9

Araçsal yaklaşım içinde çalışan Herman ve Chomsky’nin geliştirdikleri model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımlılık
B
Bütünlük
C
iktidar
D
Eşitlik
E
Propaganda
Soru 10

Toplum ile medya arasındaki ilişkiyi daha geniş kültürel bağlama oturtarak incelemeyi tercih eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalist Feminist Yaklaşım
B
Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımı
C
Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı
D
Yapısalcı Marksist Yaklaşım
E
Toplumsal inşacılık Yaklaşımı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1970’ler boyunca uluslararası iletişimde UNESCO düzleminde tartışılan olgulardan biri değildir?

A
Gelişen iletişim teknolojileri
B
Uluslararası etkileşimde Batı egemenliği
C
Kültürel tekdüzeleşme
D
Uluslararası enformasyon akışı
E
iletişim bilimleri fakültelerinin sayısı
Soru 12

İlk iletişim uydusu uzaya hangi yılda atılmıştır?

A
1962
B
1964
C
1966
D
1968
E
1971
Soru 13

I. Hükümet ya da sivil toplum tarafından doğru olduğu iddiasıyla ortaya atılan düşünceler kanıtlanmadığı müddetçe yanlıştır.
II. Bir düşünce yanlış bile olsa, içinde birkaç dirhem hakikat de bulunabilir.
III. Herhangi bir konuda egemen olan görüş, hemen hiçbir zaman hakikatin tamamı değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi John Stuart Mill’in düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğünü haklı ve zorunlu gösteren nedenlerden biridir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

“İletişim özgürlüğü” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düşünme ve ifade özgürlüğünü kapsar.
B
Yalnızca basın yayın araçlarının kullanımına ilişkindir.
C
iletişim süreçlerinin düzenlenmesiyle ilgilidir.
D
Basın özgürlüğü kavramına kıyasla daha kapsamlıdır.
E
1970’lerden sonra yaygınlık kazanmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi P. Dahlgren’in belirttiği siyasal kamusal alanının boyutlarından biri değildir?

A
Sosyo- ekonomik etkileşim
B
Medya temsili
C
Sosyo-kültürel etkileşim
D
Medya kurumlan
E
Sosyal yapı
Soru 16

Amerika’da ve İngiltere’de çıkartılan anti-terör yasaları, mahremiyet ihlalleri için gerekli hukuksal alt yapıyı aşağıdaki hangi olaydan sonra beraberinde getirmiştir?

A
Petrol krizleri
B
Kamplaşma ve çatışmalar
C
Okul baskınları
D
11 Eylül terör saldırıları
E
Borsa yolsuzlukları
Soru 17

Kartezyen perspektifçiliğe güç veren ikili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç-zihin
B
Dikkat-güç
C
Beden-zihin
D
Beden-güç
E
Zihin-dikkat
Soru 18

Bilgisayar imgelemesinin gelişmesi, çoklu medya ortamına geçiş, hipermetinsellik ile birlikte web hangi yıllarda bir ticari kimlik kazandı?

A
2000’ler
B
1990’lar
C
1980’ler
D
1970’ler
E
1960’lar
Soru 19

Bourdieu, mevcut ya da potansiyel birtakım kaynakların ve olanakların karşılıklı olarak birbirlerini tanıyan yakın ilişki halinde olan kişiler arasındaki kurumsallaşma, dayanıklı ağlara bağlı olarak kümelenmesini aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır?

A
Kapitalizmin gücü
B
Teknolojik belirlenimcilik
C
Ekonomi-politik yaklaşım
D
Teknolojinin toplumsal şekillenmesi
E
Sosyal sermaye
Soru 20

Toplumsal ve ekonomik kökenleri sanayi devrimine uzanan ve 20. yüzyılın ortalarında mikro-elektronik alanında yaşanan çok önemli buluşlarla ivmelenen dönüşümler, toplumların yaşamında aşağıdakilerden hangisini vazgeçilmez bir konuma yerleştirmiştir?

A
Teknolojinin her alanda kullanımını
B
Kitlesel üretim-tüketim mekanizmalarını
C
Bilgi ve iletişim teknolojilerini
D
Kültürel ve teknolojik atılımı
E
Fordist üretim stratejilerini
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x