İlk Dönem İslam Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Muhtemelen M.Ö. IV yy sonlarında kurulan, merkezi Petra şehri olan, M.S. 106 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebeliler
B
Nabâtiler
C
Lahmîler
D
Kindeliler
E
Maînliler
Soru 2

(I) Gassânîler, Arapların Kahtânîler koluna mensuptur. (II) Üçüncü yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç ederler ve burada bir devlet kurarlar. (III) Bizans imparatorluğu’nun etkisi ile Hıristiyanlığı kabul ederler. (IV) Bizans ile ciddi gerginlikler yaşadıkları için İslâm dönemindeki Suriye fetihleri sırasında İslâm saflarında savaştılar.
Yukarıda Gassaniler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 3

Mekke ile Medîne arasında Kudeyd’e yakın, Müşellel denilen yerde Hüzeyl kabilesine ait siyah bir kaya parçasından ibaret olan put aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nâile
B
Uzzâ
C
Hübel
D
Lât
E
Menât
Soru 4

Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?

A
Gâlib b. Fihr
B
Hz. İsmail (a. s.)
C
Kilâb b. Mürre
D
Kinâne b. Huzeyme
E
Teym b. Mürre
Soru 5

Cahiliye döneminde haram aylarda savaşların yasak olmasına rağmen yapılan savaşlar ne ad verilir?

A
Buvâne
B
Halebiyye
C
Şakk-ı Sadr
D
Eyyâmü’l-'Arab
E
Ficâr
Soru 6

İkinci Akabe biati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ikisi kadın yetmiş beş Medineli Müslüman ile Akabe’de görüşme yapıldı.
B
Görüşmeye Hz. Peygamber’in henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da katıldı.
C
Medine’ye hicret için Medineli Müslümanların, Mekkeli Müslümanlara ne şekilde yardım yapılacağı planlandı.
D
Gelenlerin çoğu Hazrec kabilesine mensup idi.
E
Medineli Müslümanlar Hz. Muhammed’i kendi çocukları ve hanımlarını korudukları gibi koruyacaklarına dair biat ettiler.
Soru 7

Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Habeş kralının hicret edenleri Mekkelilerin baskısı ile geri vermesi sonucu Hicret sona ermiştir.
B
Hicret süreci boyunca iki yüzden fazla kişi hicret etmiştir.
C
Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
D
Hicret edenlerin çoğunluğu eziyet edilmesi daha kolay olan genç, yaşlı ve fakir Müslümanlar arasında seçilmişlerdir.
E
Hicret edenlerin hepsi zulme maruz kaldıkları için hicret etmişlerdir.
Soru 8

Hz. Muhammed’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?

A
isrâ
B
Siyer
C
Mirâc
D
Hicr
E
Hatîm
Soru 9

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evs ve Hazrec kabileleri arasında bir asırdan fazla süredir düşmanlık bulunmaktaydı.
B
Hicretten beş yıl önce Arap Hazrec kabilesi Yahudi kabileleri ile yaptığı Buâs savaşı galibiyeti sonrası bölgede az da olsa bir otorite kurmuştu.
C
Kan davaları yaygındı.
D
Evs ve Hazrec kabilelerinin Abdullah b. Übey’i ortak bir başkan olarak seçme teşebbüsleri Hz. Muhammed’in hicretiyle sonuçsuz kaldı.
E
Dinî açıdan Yahudilikten başka putperestlik yaygındı ve Menât adlı put Evs ve Hazrec kabileleri tarafından en fazla saygı gören put idi.
Soru 10

Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.
B
Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.
C
Elçilerin kabul edildiği yer olarak kullanılmıştır.
D
Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.
E
Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
Soru 11

Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hz. Muhammed kim üzerine gazve düzenleneceğini baştan itibaren açıklamıştır.
B
Hz. Ali bu gazveye katılmamıştır.
C
Hz. Ebû Bekir bütün malını, Hz. Ömer ise malının yarısını giderler için bağışlamıştır.
D
Gazvenin bir adı da Gazvetü’l-ahzâb’tır.
E
Cizye ayeti ilk defa Tebük Gazvesi sırasında uygulanmıştır.
Soru 12

Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Savaştan sonra Hz. Muhammed başarılarından dolayı Hâlid b. Velid’e “Seyfullah” lakabını verdi.
B
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
C
Savaşın nedeni Hz. Muhammed tarafından Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b. Umeyr’el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken öldürülmesidir.
D
İslâm ordusu kendisinden en az otuz katı büyük bir düşman ordusuna karşı savaşa girmiştir.
E
Müslümanlar ile Bizans arsında yapılan ilk savaştır.
Soru 13

Hz. Muhammed'in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ne ad verilir?

A
Nebbiye
B
Müdlic
C
Ridde
D
Mütenebbi
E
Mürted
Soru 14

Hz. Ebû Bekir Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek ilk fetihler için aşağıdaki bölgelerin hangisini hedef almıştır?

A
Libya
B
Mısır
C
İran
D
Irak
E
Anadolu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in kendinden sonra halife olması için aralarından birini seçmekle görevlendirdiği grubun üyelerinden biri değildir?

A
Hz. Ali
B
ilyâs b. Mudar
C
Hz. Osman
D
Talha b. Ubeydullah
E
Abdurrahman b. Avf
Soru 16

Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Muhammed
E
Hz. Ebû Bekir
Soru 17

Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslâm’ın açıktan tebliğinin başlamasından sonra Müslüman olmuştur.
B
Hz. Muhammed’in iki kışıyla evlenmesi dolayısıyla Zinnûreyn lakabı verilmiştir.
C
Birincisi Habeşistan’a İkincisi Medine’ye iki defa hicret etmiştir.
D
Medine’deki Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanlara hibe etmiştir.
E
Tebük ordusunun donatımında en büyük yardımı yapmıştır.
Soru 18

Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına aşağıdaki sahâbilerden hangisini tayin etmiştir?

A
Abdullah b. Mesûd
B
Übey b. Ka’b
C
Zeyd b. Sabit
D
Ebû Musa el-Eş’arî
E
Abdullah b. Zübeyr
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?

A
Abdulla b. ez-Zübeyir
B
Sa’d b. Ebî Vakkâs
C
Abdullah b. Ömer
D
Ebû Musa el-Eş’arî
E
Ziyâd b. Ebîh
Soru 20

Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
B
Hz. Osman, Hz. Ali’nin halife seçilmesini vasiyet etmiştir.
C
Asiler, Hz. Ali’den başka kimseyi halife görmek istemediklerini ilan etmişlerdir.
D
Hz. Ali, halife seçimi için toplanan mecliste aday gösterilmiştir.
E
Hz. Ömer’in oluşturduğu şura Hz. Osman ve Hz. Ali’nin peşpeşe halife olmasını kararlaştırmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x