İlk Dönem İslam Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zülmecâz
B
Ukâz
C
Mecenne
D
Hubâşe
E
Merruzzahrân
Soru 2

Kâbe hizmetlerinden biri olan Sikâye’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı yapmak
B
Kabileye ait sancağı muhafaza etmek
C
Kabe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmek
D
Kabe’nin anahtarlarını bulundurma ve bakımından sorumlu olmak
E
Hacıları ağırlamak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 3

(I) Hireliler Kuzey Arabistan’da kurulmuş devletlerden biridir. (II) Lahmîler adıyla da tanınırlar. (III) Bizans devletinin vasalı olan Hireliler, Sâsânîler ve göçebe Araplar’dan gelecek saldırılara karşı tampon görevi gördüler. (IV) Altıncı yüzyıl sonlarında Hire Nestûrî Hıristiyanlığın merkezi haline gelmiştir. (V) Hz. Ebû Bekir döneminde Hâlid b. Velîd tarafından fethedilmiştir.
Yukarıda Hireliler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4

Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine ait idi?

A
Lahmîler
B
Kahtânîler
C
Cürhümlüler
D
ismailoğulları
E
Huzaâlılar
Soru 5

İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naile
B
Lât
C
isaf
D
Hübel
E
Menât
Soru 6

Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu duvara verilen addır?

A
Tacir
B
Emîn
C
Vehb
D
Hatîm
E
Mudar
Soru 7

Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Peygamber’i, kendi istekleri doğrultusunda karar vermesi konusunda etkileyebileceklerini düşünmeleri
B
Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar vereceğine inanmaları
C
Aleyhlerine verebileceği bir karara itiraz edebilecekleri kanaatini taşımaları
D
Hz. Peygamber’in kuraya başvurmak suretiyle kabileler arasındaki ihtilafı çözeceğini bilmeleri
E
Hz. Peygamber’in kendileri lehine karar vereceğini ummaları
Soru 8

Câhiliye döneminde sadece erkek çocukları için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamber’in kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammed’in kız çocuklarının doğumunu vesile kılarak fakirleri doyurmayı amaçlaması
B
Hz. Muhammed’in Câhiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
C
Hz. Muhammed’in ekonomik durumunun kız çocukları için de kurban kesmeye müsait olması
D
Hz. Muhammed’in ziyafet vererek dostluk ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek istemesi
E
Yeni doğan çocuğunun kız olduğunu kurban kesip ziyafet vermek suretiyle duyurmak istemesi
Soru 9

Fil suresi aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahseder?

A
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in Kabe’yi inşa etmeleri
B
Himyeri hükümdarı Zü Nüvas’ın Hıristiyanları ateş çukurlarında yakması
C
Kureyş’in Bizans ve dönemin diğer devletleriyle yaptığı antlaşmalar sayesinde ticari seyahatler yapması
D
Ninova’da Bizans’ın zaferi ile sonuçlanan Bizans-Sasani savaşı
E
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kabe’yi yıkma girişimi
Soru 10

Medine’nin Hicret yurdu seçilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yerde olması
B
Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olması
C
Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşamaması
D
Habeşistan ile karşılaştırıldığında Mekke’ye daha yakın bir mesafede olması
E
Medine’deki otorite boşluğunun Müslümanların daha rahat hareket etmelerine imkân vermesi
Soru 11

Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
B
Mekkeliler, Habeşistan’a giden Müslümanları bir heyet göndererek Habeş hükümdarından kendilerine iade edilmelerini istediler.
C
Hicret edenler sadece baskıya maruz kalanlar içinden seçilmemiştir.
D
ilk göç edenler yaklaşık yüz kişiden oluşmaktaydılar.
E
Hicret edenlerin çoğu Mekke’nin saygın ailelerine mensup kişilerdi.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Muhammed ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?

A
Hemen gidip Kureyş kabilesinin önde gelenleri ile görüşmesi
B
Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
C
Meleği tekrar gördüğünde kendisine mutlaka haber vermesi
D
Medine’ye hicret hazırlıklarına başlaması
E
Hira mağrasına gidip oruç tutması gerektiği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?

A
Çocuklarını öldürmemek
B
Hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan etmemek
C
Hırsızlık yapmamak
D
içki içmemek
E
Zina etmemek
Soru 14

Medine’ye hicretten sonra Müslümanların dinî hayatlarındaki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hicretin ikinci yılında Cuma Namazı farz kılındı.
B
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı.
C
Hicretin ikinci yılı şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.
D
Hicretin ikinci yılında ramazan ayından sonra zekât farz kılındı.
E
Hicretin ikinci yılında Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Muhammed fiti r sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?

A
Bedru’l-Ûlâ
B
Zü’l-Uşeyre
C
Buvât
D
Ebvâ
E
Benî Nadir
Soru 16

Hz. Muhammed’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mescid-i Cin
B
Kıbleteyn Mescidi
C
Gamâme Mescidi
D
Mescid-i Nebevi
E
Kubâ Mescidi
Soru 17

Hz. Muhammed bazı sahabilerini göndererek Kur’an dilinde “Mescid-i Dırâr” diye isimlendirilen yapıyı aşağıdakilerin hangisinden dönüşünde yıktırmıştır?

A
Mûte Seferi
B
Mekke’nin Fethi
C
Tebük Gazvesi
D
Umretü’l-Kaza
E
Hamrâülesed Gazvesi
Soru 18

Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeyd b. Harise
B
Abdullah b. Revâhâ
C
Ca’fer b. Ebû Tâlib
D
Zeyd b. Sabit
E
Hâlidb. Velîd
Soru 19

Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar için Müslümanlar fidye ödeyecek.
B
Antlaşmanın süresi on yıldır.
C
Antlaşma süresi boyunca iki taraf birbiriyle savaşmayacak; bu iki tarafın müttefikleri için de geçerli olacak.
D
Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler.
E
Kabe ziyaretleri esnasında Müslümanlar üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler.
Soru 20

Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gazvenin giderlerinin karşılanması için Hz. Ebû Bekr bütün malını, Hz. Ömer ise malının yarısını vermiştir.
B
Gazvenin asıl nedeni İran ordularının Arap kabileleri ile birlikte Medine’ye saldıracaklarına dair haber alınmasıdır.
C
Gazvenin diğer bir adı da “Gazvetü’l-usre”dir.
D
Kur’an’da Tebük Gazvesi’nin düzenlendiği zaman “Sâatü’l-usre” olarak geçer.
E
Gazve kararı yaz mevsiminin en sıcak günlerinde alınmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x