İlk Dönem İslam Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?

A
Sebeliler
B
Nabatiler
C
Kindeliler
D
Hireliler
E
Lahmîler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A
Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması
B
Medine’de müslümanlara saygı gösteren güçlü bir otoritenin olması
C
Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması
D
Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olması
E
Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması
Soru 3

Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.
B
Elçilerin kabul edildiği yer olarak kullanılmıştır.
C
Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.
D
Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
E
Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.
Soru 4

Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Peygamber’in kuraya başvurmak suretiyle kabileler arasındaki ihtilafı çözeceğini bilmeleri
B
Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar vereceğine inanmaları
C
Hz. Peygamber’i, kendi istekleri doğrultusunda karar vermesi konusunda etkileyebileceklerini düşünmeleri
D
Hz. Peygamber’in kendileri lehine karar vereceğini ummaları
E
Aleyhlerine verebileceği bir karara itiraz edebilecekleri kanaatini taşımaları
Soru 5

Mekke seferine çıkan Hz. Peygamber’in Medine’de vekil bıraktığı sahabî aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebû Rühm el-Gifârî
B
Ebû Zer el-Gifârî
C
Hz. Osman
D
Muâz b. Cebel
E
Abdullah b. Ümmü Mektûm
Soru 6

Hudeybiye Antlaşmasının üzerinden bir yıl geçince Hz. Muhammed ve Müslümanlar Zilkade ayında üç gün umre yapmak için Mekke’ye yola çıktılar. Bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için bu umreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müellefe-i Kulûb
B
Futûhuî-Büldân
C
Umretüî-Vefa
D
Umretüî-Kazâ
E
Umretü's-Sena
Soru 7

BizanslIların Medine’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması nedeniyle aşağıdaki seferlerden hangisi düzenlenmiştir?

A
Huneyn Gazvesi
B
Mûte Seferi
C
Tebük Gazvesi
D
Mekke’nin Fethi
E
Tâif Kuşatması
Soru 8

Hz. Peygamber hakkında “Onun ahlâkı Kur’an’dı” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Hz. Ömer
B
Hz. Ali
C
Hz. Fatıma
D
Hz. Aişe
E
Hz. Haşan
Soru 9

“Hz. Peygamber ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye eder, kendisi de böyle davranırdı.”
Yukarıdaki cümlede işaret edilen tutum ve davranışı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
irfan
B
ikrar
C
isâr
D
ikram
E
İhsan
Soru 10

Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Medineli Beşîr b. Sa’d ve Ma’n b. Adî gibi şahıslar hilâfetin Kureyş’in elinde kalmasının gereğini vurguladılar.
B
Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halîfe olarak seçilebileceğini söyledi.
C
Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine biat etmedi.
D
Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde halifelik görevi için en uygun adayın Hz. Ebû Bekir olduğunu söylediler.
E
Hazredi Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
Soru 11

Aşağıdaki komutanlardan hangisi Suriye fetihlerine katılmamıştır?

A
Şurahbil b. Hasene
B
Amr b. Âs
C
Halid b. Velid
D
Sa’d b. Ebû Vakkas
E
Ebû Ubeyde b. Öerrah
Soru 12

Müslüman olmaya karar veren Hz. Ömer, bu kararını Rasulullah'a nerede bildirdi?

A
Daru'n-Nedve'de
B
Daru'l-Erkam'da
C
Rasulullah’ın evinde
D
Hz. Ebu Bekir’in evinde
E
Kabe’de
Soru 13

Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halife seçilince insanların kendisine “Halîfetu Halîfeti Rasulillah” diye hitap etmesini istememiş ve yerine “emîrü’l-mü’minîn” denmesini istemiştir.
B
Kureyş kabilesinin Adiy boyuna mensuptur.
C
Câhiliye döneminde mensubu olduğu aile Mekke şehir devletinin sifâre görevini yürütmekteydi.
D
Sâsânî imparatorluğu onun döneminde tarihe karışmıştır.
E
On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
Soru 14

Hz. Ömer döneminde kurulan üç şehir aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Basra-Fustât-Bağdat
B
Kûfe-Basra-Fustât
C
Kûfe-Basra-Bağdat
D
Dımaşk-Vâsıt-Bağdat
E
Kûfe-Dımaşk-Vâsıt
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, “Sevâd-ı Irak Kureyş’in bahçesidir” diyerek şiddetli tartışmaların yaşanmasına yol açan Küfe valisidir?

A
Saîd b. Âs
B
Velid b. Ukbe
C
Ebû Musa el-Eş’arî
D
Abdullah b. Âmir
E
Abdullah b. Sa’d b. Ebû Şerh
Soru 16

Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşter en-Nehaî
B
Muhammed b. Ebû Huzeyfe
C
Abdullah b. Sebe
D
Zeyd b. Sûhan
E
Muhammed b. Ebû Bekir
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?

A
Abdulla b. ez-Zübeyir
B
Abdullah b. Ömer
C
Ziyâd b. Ebîh
D
Sa’d b. Ebî Vakkâs
E
Ebû Musa el-Eş’arî
Soru 18

Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hz. Ali Kur'an'a uygun olduğu için karara biat etti.
B
Muaviye'nin iddiasında haksız olduğu sonucuna varıldı.
C
Hz. Ali'nin görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.
D
Tahkim ümmet içindeki siyasi ayrılığa son verip, barış getirdi.
E
Muaviye halifelik iddiasından vazgeçip Suriye'yi terketti.
Soru 19

Aşağıdaki tarihçilerden hangisi, “Hz. Osman’a karşı gerçekleştirilen isyanın, Hz. Osman’ın miras olarak devralıp değiştiremediği gelişmelerin bir sonucu olduğunu ve birinci derecede diğer kabilelerin Kureyş’e isyanını sembolize ettiğini” ileri sürmüştür?

A
İbn Haldûn
B
Haşan İbrahim Haşan
C
Abdülaziz ed-Dûrî
D
Levi Della Vida
E
Wellhausen
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Osman döneminde Nil vadisini takiben Nûbe üzerine yürüyüp bugün Sûdan içlerinde kalan Dongola’da hüküm süren Hıristiyan Makarra Krallığı’nı İslâm devletinin egemenliği altına almıştır?

A
Abdullah b. Âmir
B
Ukbe b. Âmir
C
Abdullah b. Sa'd b. Ebû Şerh
D
Ukbe b. Nâfi
E
Amr b. Âs
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,83. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x