İlk Müslüman Türk Devletleri 2015-2016 Final Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bugüne kadar yaygın bir şekilde kullanılan “Karahanlılar” suni adını ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?

A
Grigorev
B
Pritsak
C
Barthold
D
Koçnev
E
Karaev
Soru 2

Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mâverâünnehr’deki bazı hükümdarlara İslam’a davet mektupları yazdı.
B
Emevîlerin Arap milliyetçiliğine dayanan siyasetlerine hız verdi.
C
Horasan valisi Yezid b. Mühelleb’i azlederek yerine Cerrah b. Abdullah el-Hakemî’yi tayin etti.
D
Fethedilen topraklarda halkla iyi ilişkiler kurarak İslamiyet’in gönülden benimsenmesini sağlamayı hedefledi.
E
Mâverâünnehr ve Türkistan’da ganimet elde etmek amacıyla yapılan fetihleri durdurdu.
Soru 3

Satuk Tegin’in, İslam hakkında ilk bilgileri ile ilk telkinleri doğrudan aldığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadir Han Cibril
B
Arslan Han Süleyman
C
Ebû Nasr Sâmânî
D
Han Ahmed b. Muhammed
E
Şemsü’l-Mülk
Soru 4

İdil Bulgar Devleti’nden günümüze ulaşmış 'Kıssa-i Yusuf' adlı manzume eserin sahibi kimdir?

A
Ebû Hâmid el-Gırnâtî
B
Kul Gali
C
Yakut el-Hamavî
D
ibn Rüşd
E
ibn Hurdazbih
Soru 5

Yusuf Has Hâcib’in meşhur eseri “Kutadgu Bilig”i ithaf ettiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamgaç Han Haşan
B
Mümin b. Haşan
C
Bilge Kadir Han
D
Ahmed b. Cafer
E
Nasr b. Ahmed
Soru 6

Tamgaç Han İbrahim b. Nasr, “Müeyyidü’l-Adl” unvanını kullanarak aşağıdakilerden hangisini ilan etmiştir?

A
Selçukluların varisi olduğunu
B
Ali Tegin’e bağlılığını
C
Babası ilig Nasr’ın mirasına sahip çıktığını
D
Tirmiz’i ele geçirdiğini
E
Sultan Sancar’a tabii olduğunu
Soru 7

Tamgaç Han İbrahim b. Nasr’ın, Halife Kaim Biemrillah’a 1061 yılında bir elçi göndermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bâtınilerin olumsuz çalışmaları karşısında halifeyi koruyabileceğini belirtmek
B
Ülkesinde inşa ettireceği büyük camii için maddi yardım talep etmek
C
Kara Hıtaylara karşı destek sağlamak
D
Fâtimîlerin Mısır’ı ele geçirme girişimlerine engel olabileceğini belirtmek
E
Alp Arslan’ın ülkesinden el çekmesi ve saldırılarına son vermesi için yardım istemek
Soru 8

Atabetü’l-Hakayık (Atebetü'l Hakayık) adlı manzum eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Firdevsi
B
Edib Ahmed Yüknekî
C
Ömer Hayyam
D
Yunus Emre
E
Fuzuli
Soru 9

Türk Hakanlığı’nda sarayın “ilbaşısı” aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?

A
Sarayın mutfağından
B
Sarayın silahhanesinden
C
Sarayın hâzinesinden
D
Sarayın güvenliğinden
E
Sarayın ahırından
Soru 10

Türk Hakanlığı’nda hanedan soyundan gelen her yaştan kadının genel unvanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Candar
B
Ordu
C
Tarım
D
Bırku
E
Yatgak
Soru 11

Batı Türk Hakanlığı’nda ilk kez “Sultan” unvanını kullanarak hakanların Selçuklu ve Gazneli Sultanlarına eşit statüde olduğunu gösteren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Han Ahmed b. Hızır
B
Tamgaç Han Hızır
C
Tamgaç Han İbrahim
D
Şemsü’l-Mülk Nasr
E
Kadir Han Cibril
Soru 12

Kâşgarlı Mahmud’a göre Türk Hakanlığının idari hiyerarşisinde “Hakandan” sonra gelen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yavgu
B
Yuğruş
C
Tarhan
D
Çuvı
E
inal
Soru 13

Gazneli Devleti’nde Sultanın hususi hâciblerinin taşıdığı Türkçe unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urug
B
Âmil
C
Ağaçi
D
Bedizci
E
Kamdu
Soru 14

Gazneli Devleti’nde Sultanın hâkimiyetini gösteren en etkin ve yaygın semboller aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mızrak ve Kalkan
B
ÇetrveTuğ
C
Nevbet ve Sancak
D
Kemer ve Kılıç
E
Hutbe ve Sikke
Soru 15

Hârizm hâkimi Harun’un, 1034 yılında istiklalini ilan etmesindeki gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Mesud’un sarayında rehin olan kardeşinin ölümü
B
Hârizm’den istenen vergi miktarının artırılması
C
Ali Tegin’in oğullarının Çağaniyan bölgesini yağmalamaları
D
Hârizm’den istenen asker sayısının artırılması
E
Azledileceğinin haberini alması
Soru 16

Abbasi Halifesi el-Kadir Billâh ile Gazneliler arasında ilk ihtilafın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halifenin Sultan Mahmud’un gönderdiği hediyeleri geri göndermesi
B
Halifenin Gûristan’ın fethine karşı çıkması
C
Halifenin Somnath Seferi’ne karşı çıkması
D
Semerkand’ın Sultan Mahmud’a bırakıldığını bildiren bir fermanın verilmemesi
E
Sultan Mahmud’un Endülüs Emevi Halifesi’yle mektuplaşması
Soru 17

Sultan Mahmud'un, 1015 yılında gerçekleştirdiği Loharkot kalesi kuşatmasını kaldırıp çekilmek zorunda kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Hıtayların Gazne’ye saldırması
B
Sultan Mahmud’un rahatsızlanması
C
Şiddetli kış şartlarının el vermemesi
D
Ordusunda büyük bir isyan çıkması
E
Hazarlar'ın Gazne'ye saldırması
Soru 18

Gaznelilerde Vekil-i Hâssın emrinde hükümdara ait emlâki idare eden ve hükümdarın ailesinin malî işlerini düzenleyen divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Vekâlet
B
Divan-ı Arz
C
Divan-ı Vezaret
D
Divan-ı Risalet
E
Divan-ı işraf
Soru 19

İslamiyet’i Hindukuş ve ötesine taşıyan ilk Müslüman lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Tegin
B
III. Mesud
C
Ahmed Yınaltegin
D
Sebüktegin
E
Mevdûd
Soru 20

'Yeminîler' olarak da anılan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harezmşahlar
B
Sâmânîler
C
Tulunîler
D
Ihşîdîler
E
Gazneliler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x