İlk Müslüman Türk Devletleri 2017-2018 Final Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Emevîlerin son halifesi II. Mervân ile Abbâsîlerin ilk halifesi Seffâh’ın amcası Abdullah b. Ali arasında cereyan eden savaş (750) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Puvatya Savaşı
B
Leyte Savaşı
C
Büyük Zap Suyu Savaşı
D
Poltova Savaşı
E
Saratoga Savaşı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi günümüz araştırmacılarının Karahanlılar için “sunî” olarak ürettiği adlardan biridir?

A
ilig Hanlar
B
Memleket-i Türk
C
Zemîn-i Tûrân
D
Hânân-ı Türkistan
E
Türkistan Hanları
Soru 3

İdil Bulgar Devleti’nin tanınmış tarihçilerinin başında aşağıdaki kişilerden hangisi gelmektedir?

A
Reşîdu’d dîn Fazlullâh
B
Yakup b. Nugman
C
Mehmed Neşrî
D
Alî Mu’eyyed Sâbitî
E
Muhammed Rizâ Seyyâd
Soru 4

1018 yılında “Gazi” Togan Han Ahmed ile Hıtây ordusu arasında gerçekleşen meydan savaşının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hıtâyların İslam dini ile tanışması
B
Ali Tegin’in Mâverâünnehr’den uzaklaştırılması
C
Türk Hakanlığı’nın batı merkezinin Taraz’dan Kaşgar’a nakledilmesi
D
Hıtâyların Balasagun’u işgal etmesi
E
Hıtâyların en az bir asır batıya nüfuz etmesinin geciktirilmiş olması
Soru 5

Kanunların, dinî emirlerin ve ahlak kurallarının bağlayıcılığını kabul etmeyip, her şeyi mübah görme anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ummal
B
ibâhiyye
C
Havayic-i Salar
D
Misal
E
Darul Nedve
Soru 6

Buhara’da ilk kez “sadr” unvanını alan ve “Nu‘mânü’s-Sânî” (ikinci Ebu Hanîfe) olarak da anılan Âl-i Burhân’ın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sâid b. Müseyyeb
B
Urbe b. Zübeyr
C
Abdü’l-Azîz
D
Molla Güranî
E
Sadrettin Konevi
Soru 7

Batı Türk Hakanlığı ülkesinin Karahıtayların (Kara Hıtaylar) hâkimiyetine girmesine neden olan 1141 yılındaki savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kösedağ Savaşı
B
Katvan Savaşı
C
Turnadağı Savaşı
D
Sazlıdere Savaşı
E
Otlukbeli Savaşı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çözülemeyen Karluk meselesinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A
Büyük Selçuklu devletinin çöküşüne zemin hazırlaması
B
Batı Türk Hakanlığı’nın Müslüman olmayan Karahıtây hâkimiyeti altına girmesi
C
Aldan Maadır olarak bilinen “60 Bahadır” isyanının şiddetle bastırılması sonucunda bir kısım Tuvalinin batıya göç etmesi
D
Bölgeden kovulan Oğuzların batıya göç etmesi
E
İslam’ın doğu sınırının Müslüman olmayan Türk-Moğol unsurların istilasına açık hale gelmesi
Soru 9

Karahanlılar da (Türk Hakanlığı) özellikle hakanlık yöneticileri tarafından yürütülen imar faaliyetlerinin en önemli finans kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöneticilerin ve zenginlerin kurdukları vakıflar
B
Komşu ülkelerden gelen hediyeler
C
Yerli ve yabancı tüccarların işlettiği maden ocakları
D
Gayrimüslim yetişkin erkeklerden güvenlik ve himaye karşılığı alınan cizye vergisi
E
Yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergisi
Soru 10

Karahanlılar (Türk Hakanlığı) toplumunda emçi, otacı ve atasagun adları hangi meslek sahipleri için kullanılırdı?

A
Çobanlar
B
Demirciler
C
Korucular
D
Kasaplar
E
Tabipler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar (Türk Hakanlığı) sarayında kapucubaşının görevleri arasında yer almaz?

A
Saray hizmetlerinin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol edilmesi
B
Saray hizmetlilerinin huzura takdim edilmesi
C
Saray görevlilerinin tayin ve terfi işlerine bakılması
D
Saraya gelen elçilerin ağırlanması ve gönderilecek elçilerin seçilmesi
E
Saraya muhtelif hizmetler için eleman alınması
Soru 12

Karahanlılar (Türk Hakanlığı) toplumunda üst tabakayı temsil edenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tok tok
B
Manija
C
Kükü
D
Tagay
E
Tüplüğ yıldızlığ
Soru 13

Gaznelilerin ortaya çıktığı dönemde Cürcân ve Taberistân’a hâkim olan millet/devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakaslar
B
Ziyârîler
C
Şorlar
D
Sahalar
E
Dolganlar
Soru 14

İslamiyet’i Hindukuş ve ötesine taşıyan ilk Müslüman lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Yınaltegin
B
III. Mesud
C
Mevdûd
D
Sebüktegin
E
Ali Tegin
Soru 15

Abbasi Halifesi el-Kadir Billâh ile Gazneliler arasında ilk ihtilafın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halifenin Somnath Seferi’ne karşı çıkması
B
Sultan Mahmud’un Endülüs Emevi Halifesi’yle mektuplaşması
C
Halifenin Sultan Mahmud’un gönderdiği hediyeleri geri göndermesi
D
Halifenin Gûristan’ın fethine karşı çıkması
E
Semerkand’ın Sultan Mahmud’a bırakıldığını bildiren bir fermanın verilmemesi
Soru 16

Hinduşâhî Krallığı'nı sona erdiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tulunîler
B
Altın Orda
C
Ihşîdler
D
Gazneliler
E
Karahanlılar
Soru 17

Gaznelilerde bütün devlet teşkilatında hükümdar ve vezirden sonra en yüksek makam sahibi olan ve tavassut, teşrifat işlerini yürüttükleri gibi bizzat askerin başında sefere de çıkan saray hizmetlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacib-i Bozorg
B
Havâic Keşan
C
Perdedar
D
Devaddar
E
Çaşnigir
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Mesud (1030-1041) döneminde gerçekleşen isyanlardan biridir?

A
Dükçü işan isyanı
B
Derviş Han Töre isyanı
C
Pugaçev isyanı
D
Ahmed Yınaltegin isyanı
E
İskender Bey isyanı
Soru 19

Gazneli Devleti’nde vakıf işlerine bakan daireye ne ad verilirdi?

A
işrâf-ı evkaf
B
Kutval
C
Âmil
D
Bad-ı heva
E
Ehl-i hibre
Soru 20

Sultan Mahmud’un Hindistan’a yapılan Gazneli seferine katılan ve “Tahkîku Mâli’l-Hind” (Tahkiku mâ li’l- Hind) adlı eseri yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebû Nasr Zevzenî
B
Ebu Nasr Mansûr b. Irak
C
Ebû Reyhan el-Bîrûnî
D
Ebu’l-Hayr b. Hammâr
E
Ebu’l-Feth Bustî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x