İlk Müslüman Türk Devletleri 2018-2019 Vize Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkilerde “hâkimiyet dönemi” aşağıdaki hangi savaşın Türkler tarafından kazanılmasıyla başlamıştır?

A
I. Kosava Savaşı
B
Dandanakan Savaşı
C
Miryokefalon Savaşı
D
Mohaç Meydan Savaşı
E
Malazgirt Savaşı
Soru 2

Hz. Ebû Bekîr irtidad (dinden dönme) olaylarını ve isyanlarını bastırdıktan sonra, Hz. Peygamber’in İslam’ı yayma konusunda başlattığı stratejiyi sürdürme kararı verdi ve yüzünü Arap Yarımadası’nın dışına çevirdi.
Buna göre Hz. Ebû Bekîr’in İslamiyet’i Arap Yarımadası dışına yaymak amacıyla öncelikle ordusunu sevk ettiği yer neresidir?

A
Sâsâni imparatorluğu’nun hâkimiyeti altında bulunan Fırat nehrinin aşağı taraflarındaki topraklar
B
Hokand Hanlığı kurulduğu coğrafya olan Fergana toprakları
C
Hindistan’daki Pençap, Agra ve Lahor kentleri
D
Baykal Gölü’nün güney-batısına düşen Yenisey-Orkun sahası
E
Çin’in en verimli bölgelerinden birisi olan Sarı Nehir havzası
Soru 3

Irak genel valisi Haccac’ın emriyle 710-711 yılında Sicistan seferine çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnâket-Türkî
B
Tarık b. Ziyad
C
Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât
D
Abdullah b. Tâhir
E
Kuteybe b. Müslim
Soru 4

Hazarlar’la Abbâsîler arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve yeni bir mücadele döneminin başlamasına neden olan (762-764) olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazar kumandanı Çorpan Tarhan’ın Araş Nehri’ne kadar Kuzey Azerbaycan’ı ele geçirmesi
B
irminiyye Valisi Yezid b. Esîd ile evlenen Hazar prensinin ölümü
C
Hazarların Bizansla anlaşarak Sasanilere karşı birlikte savaşmaları
D
Hazarların Gürcü hükümdarı Mirvan ile savaşmaları
E
Hazar kumandanı Çorpan Tarhan’ın Suriye üzerine sefer düzenlemesi
Soru 5

Horasan valiliğine getirilen Müslim b. Saîd el-Kilâbî 723-24 yılında Fergana’yı ele geçirmek üzere hazırlıklara başladı ve bazı başarılar kazandı. Daha sonra Taşkend üzerine yürüdü fakat Türgiş hakanı Su-lu’nun mukavemeti karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Onları takip eden Türk askerleri Seyhun nehri kıyısında kendilerine yetişti ve savaş başladı.
Aşağıdakilerden hangisi tarihe “Yevmü’l-Atş” adıyla geçen bu savaşın sonuçlarından biridir?

A
Su-lu'nun savaş meydanında ölmesi
B
Ziyâd b. Ebîh'in Basra valiliğine getirilmesi
C
Mâverâünnehr’deki Müslüman hâkimiyetinin daha fazla artması
D
Müslüman Arapların ağır kayıplar vererek Hocend’e geri çekilmesi
E
Horasan valiliğine Nasr b. Seyyar getirilmesi
Soru 6

Rus kroniklerinde İdil Bulgar hükümdarları için hangi unvan kullanılmıştır?

A
Padişah
B
Şahan
C
Knez
D
Şah
E
Çar
Soru 7

I. Taht kavgaları
II. Prut Antlaşması
III. Veba salgını
Yukarıdakilerden hangileri Altın Orda Devleti’ni XIV. yüzyılın ikinci yarısında olumsuz etkileyen gelişmeler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 8

İdil Bulgarlarının kullandıkları “çarme-i bulhar” adlı ________ bütün Müslüman doğusunda
biliniyordu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kalem
B
Merhem
C
Kâğıt
D
Boya
E
Sözlük
Soru 9

Tulunî Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tulunîler ile birlikte Mısır’da imar faaliyetleri hız kazanmıştır.
B
Tulunîler Abbasilere vergi ödemişlerdir.
C
Tulunîlerden günümüze hiçbir eser ulaşmamıştır.
D
Tulunîler döneminde Mısır “altın çağf’nı yaşamıştır.
E
Ahmed b. Tulun’un oğlu Humâreveyh’in ölümünden sonra Tulunî Devleti fetret devrine girmiştir.
Soru 10

İdil Bulgar Devleti’nin Moğol seferlerinin başlangıcına kadar istikrarlı bir şekilde gelişmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin uluslararası ticareti denetim altında tutan bir güç olma özelliğini kaybetmesi
B
Osmanlı Devleti’nin fetret devrini yaşıyor olması
C
Avrupa’da Yüzyıl Savaşları'nın yaşanıyor olması
D
Bulgarların yerleştiği idil bölgesinin doğal zenginliği ve ulaşım bakımından gerekli tüm imkanlara sahip olması
E
Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Farsça bir isim olan Afrâsyâb’ın Türkçe adının “Alp Er Tonga” olduğunu söyleyen Karahanlı dönemi edebi şahsiyetlerinden biridir?

A
Yûsuf Has Hâcip
B
Ali Kuşçu
C
Kadızade-i Rumi
D
Lütfi Paşa
E
Ahmed Resmi Efendi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların Karahanlılar için “sunî” olarak ürettiği adlardan biridir?

A
Buğra Hanlar
B
Türkistan Hanları
C
Hakanlık
D
Zemîn-i Tûran
E
Memleket-i Türk
Soru 13

Karahanlılar devletini, sistem ve kökenine uygun olarak Türk Hanlığı ya da Türk Hakanlığı adıyla kaydeden Orta Çağ'ın büyük tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükrullah
B
Şerafeddin Ali Yazdî
C
Oruç b. Adil
D
Haşan Rumlu
E
ibnü’l Esîr
Soru 14

Türk Hakanlığı’nın üç ana merkezi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sofya, Niş ve Belgrad
B
Oşeyl, Suvar ve Mardan
C
Kaşan, Cuketau ve Kremençuk
D
Merv, Nişaburve Herât
E
Balasagun, Taraz ve Kâşgar
Soru 15

Türk Hakanlığı’nda “büyük, güçlü ve eski (köklü)” anlamında kullanılmış unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kengeş
B
Güney
C
Nöker
D
Kara
E
Bedizci
Soru 16

Baytaş Arslan Han Musa Saltuk’a tâbi olarak Türk Hakanlığı’nın “batı” kolunu yöneten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selim b. İbrahim
B
Bilge Kadir Han
C
Ahmed b. Cafer
D
ilig Tonga Süleyman
E
Said b. Haydar
Soru 17

Karahanlıların (Türk Hakanlığı) 922 yılında Mâverâünnehr’i ilk fethinde Sâmânî Emîr Nûh b. Mansur’un yardım istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu’l-Asâkir Ceyş
B
Şah Melik el-Berânî
C
Altuntaş Bey
D
Kabus b. Vuşmgîr
E
Selçuk Bey
Soru 18

X. Asır Orta Çağında Hârizm bölgesinin iki önemli merkezi vardı. Bunlardan ilki Ceyhun nehri batısında Curcâniyye (Gürgânc veya Ürgenç) ve diğeri nehrin doğusunda yer alan ________ şehri idi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hami
B
Multan
C
Kâs
D
Barkul
E
Lasa
Soru 19

ilig Nasır, Gazneli Sebüktegin’e Sâmâni devletinin İslam adına paylaşılmasını teklif etti. Ancak bu kabul görmeyince ilig Nasr bir taraftan gönderdiği oklarla bütün Türk boylarını savaşa çağırırken, diğer taraftan da Sebüktegin’in rakibi Sistân hâkimi Halef b. Ahmed ile temas kurdu. Bu şartlarda Sebüktegin Türk Hakanlığı ile anlaşmaya razı oldu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki taraf arasında yapılan antlaşmanın maddeleri arasında yer almaz?

A
Halaç Türkleri iki tarafada yardım etmeyecek
B
Türk Hakanlığı ile Sâmâni ülkesi arasında Katvan çölü sınır olacak
C
iki taraftan biri antlaşmadan daha fazla bir şey talep etmeyecek
D
ilig Nasr’ın şefaati gereğince Fâik, Sâmâni ailesine eski hizmetleri ve itaati dolayısıyla Semerkand valisi tayin edilecek
E
iki tarafta antlaşmayı bozmayacak
Soru 20

Baytaş Arslan Han döneminde İslam’ın resmî din olarak kabul edilmesinde etkili olan Buharalı İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arslan Han Ali Musa
B
Ebu’l-Hasan Muhammed el-Kelemâtî
C
Molla Hüsrev
D
Beg Tüzün
E
Ebû Ali Sîmcûrî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x