İnfaz Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

İnfaz Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdaki infaz hukuku kurumlarından hangisine ilişkin kuralın, failin aleyhine olması halinde hemen uygulanması söz konusu olmaz?

A
Tekerrür
B
Ziyaret
C
Mektuplaşma
D
Telefonla görüşme
E
Çalışma
Soru 2

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?

A
Hükümlüyü sosyalleştirmek
B
Genel önlemeyi sağlamak
C
Suçu önlemek amacıyla hükümlüdeki özgür iradeyi tümden ortadan kaldırmak
D
Özel önlemeyi sağlamak
E
Toplumu suça karşı korumak
Soru 3

Cezanın infaz edilerek ileride suç işleyecekler için korkutucu bir etki yapması, infazın aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirir?

A
Kesintisiz genel önleme
B
Negatif özel önleme
C
Pozitif özel önleme
D
Negatif genel önleme
E
Pozitif genel önleme
Soru 4

I. Ceza hukuku yaptırımları II.Özel hukuk yaptırımları III.idare hukuku yaptırımları
Yukarıdakilerden hangilerinin yerine getirilmesi infaz hukukunun kapsamında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Ive III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Cezasının infazına ilişkin olarak hükümlüyle beraber bir iyileştirme planı hazırlanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
infazın kesintisizliği
B
insanca infaz
C
infazın sosyalliği
D
İnfazın kanuniliği
E
infazın bireyselleştirilmesi
Soru 6

Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve içeriğinde infaz defteri numarası, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih, ceza süresi ve cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğuna dair bilgiler bulunan belgeye ne ad verilir?

A
Müddetname
B
Şikâyetname
C
Tebliğname
D
ilam
E
Hüküm
Soru 7

Kanunda aksi belirtilmemişse süreli hapis cezası en az ne kadar olabilir?

A
Bir hafta
B
Bir ay
C
Üç ay
D
Altı ay
E
Bir yıl
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
istinaf
B
Temyiz
C
Kovuşturma davası
D
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 9

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre ilamların infazını izleme ve denetleme görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A
Sulh ceza hakimi
B
Kolluk amiri
C
infaz hâkimi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hakimi
Soru 10

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi infazın koşulunu oluşturur?

A
Yargılamanın Yargıtayca yapılmamış olması
B
Cumhuriyet savcısının infazı talep etmiş olması
C
Hükümlünün temyize başvurmamış olması
D
Olağanüstü kanunyollarının tüketilmiş olması
E
Mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması
Soru 11

Açlık grevinde bulunmanın yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hem disiplin cezası hem de hapis cezasını gerektirir.
B
Yalnız hapis cezasını gerektirir.
C
Yalnız disiplin cezasını gerektirir.
D
Hem disiplin cezası hem de adli para cezasını gerektirir.
E
Hem adli para cezası hem de hapis cezasını gerektirir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kuruma alındıklarında hükümlülere, kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılacak ve yazılı olarak tebliğ edilecek hususlardan biri değildir?

A
Disiplin suçları ve cezaları
B
Uygulanacak iyileştirme çalışmaları
C
Hak ve sorumlulukları
D
infaz koruma görevlilerinin yetkileri
E
Bilgi edinme ve şikayet yolları
Soru 13

Askerlik çağma giren, hâlen silâh altında bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında, başka kuruma nakillerinde veya kurumda iken askerlik çağma girmeleri veya salıverilmeleri halinde durum, aşağıdakilerden hangisine bildirilir?

A
içişleri Bakanlığı’na
B
Adalet Bakanlığı’na
C
Genel Kurmay Başkanlığı’na
D
Kayıtlı bulundukları askerlik şubesine
E
Savunma Bakanlığı’na
Soru 14

Hükümlünün mektuplaşma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hükümlünün mektuplaşma hakkı yoktur.
B
Hükümlü mektup gönderebilir ama mektup alamaz.
C
Hükümlü mektup gönderip alabilir ama mektupları denetlenir.
D
Hükümlü mektup alabilir ama mektup gönderemez.
E
Hükümlü özel hayatının gizliliği nedeniyle idarece okunmaksızın mektuplaşma hakkına sahiptir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkumiyet ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanları, yazılı emri ile infaz kurumuna sevkeder?

A
Sulh ceza hakimi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hakimi
D
Kolluk amiri
E
infaz hâkimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da düzenlenmiş disiplin cezalarından biridir?

A
Falakaya yatırma
B
Zorla çalıştırma
C
Hücreye koyma
D
iki gün aç bırakma
E
iki gün susuz bırakma
Soru 17

Kural olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü, kanunda gösterilen yakınları ile ne kadar zamanda bir açık görüş yapabilir?

A
Onbeş günde bir
B
Ayda bir
C
Üç ayda bir
D
Altı ayda bir
E
Yılda bir
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek hayvanlardan biridir?

A
Kanarya
B
Kedi
C
Köpek
D
Tavşan
E
İnek
Soru 19

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü haftada bir kez ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?

A
Amcası
B
Büyükannesi
C
Eşinin amcası
D
En yakın arkadaşı
E
Kayyımı
Soru 20

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir?

A
Cezasının süresi
B
Hükümlünün geçmişi
C
Etnik kökeni
D
Salıverildikten sonraki beklentisi
E
Suçluluk nedeni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x