İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2016-2017 Üç Ders Sınavı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki günlerden hangisi “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır?

A
7 Mart
B
12 Haziran
C
3 Ağustos
D
28 Eylül
E
10 Aralık
Soru 2

“Üye devletlerin ortak değerleri olan özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukuk devleti” ilkelerine saygı gösteren Avrupa devletlerinin Avrupa Birliği’ne üye olabileceği hükmü ile Avrupa Birliği üyelik şartlarını anayasal ilkeler haline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amsterdam Antlaşması
B
Ohri Antlaşması
C
Dayton Antlaşması
D
Brioni Antlaşması
E
Bretton Woods Antlaşması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğal hakların özelliklerinden biri değildir?

A
Mutlak olması
B
Evrensel olması
C
Devredilmez olması
D
Vazgeçilmez olması
E
Varlığının toplumun varlığına bağlı olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kymlicka’nm kolektif kimlik için öngördüğü koruma türlerinden biridir?

A
Dördüncü kuşak haklar
B
Ceninin hakkı
C
Cinsel kimlik hakları
D
Özyönetim hakları
E
Statü hakları
Soru 5

1215 tarihli Magna Carta şartının demokrasi ve özgürlükler açısından esas sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere'de feodal beyler kralın mutlak gücünü kabul etmişlerdir.
B
Bu anlaşma ile İngiltere'de merkezi devlet tesis edilmiştir.
C
Kral, kilise üzerinde mutlak egemenliğini ilan etmiştir.
D
Kralın gücü, feodal beyler ve üst düzey kilise yetkililerinin haklarıyla sınırlandırılmıştır.
E
Kilisenin toprakları krala devredilmiştir.
Soru 6

İnsanların özgür doğduklarını fakat sonradan zincire vurulduklarını ve bu durumdan ancak siyasi yönetime doğrudan katılarak kurtulabileceklerini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayie
B
Montaigne
C
Rousseau
D
Montesquieu
E
Bodin
Soru 7

Özellikle dünyanın kapitalist Batı ve sosyalist Doğu olarak iki blok şeklinde algılandığı Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkan ve bu ikili bölünmenin dışında kalan bağlantısız ülkeleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vichy Paktı
B
İkinci Dünya
C
Halk Cephesi
D
Global Kuzey
E
Üçüncü Dünya
Soru 8

Vatandaşların sosyal haklarla donatıldığı bir siyasal sistemi öngören, eğitim, sağlık emeklilik, çocukların ve yaşlıların bakımı gibi sosyal hakların temelde herkese açık olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal demokrasi
B
Sosyal demokrasi
C
Kapitalizm
D
Strasserizm
E
Feodalizm
Soru 9

Demokrasi fikri ve pratiği Milattan Önce 5. yüzyılda ilk kez nerede doğmuştur?

A
Mezopotamya
B
Mısır
C
Antik Yunan
D
Babil
E
Antik Roma
Soru 10

Müzakereci demokrasinin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç odaklı olması
B
Konuşma odaklı olması
C
Nisbi temsili zorunlu kılması
D
Seçim odaklı olması
E
Çatışma odaklı olması
Soru 11

Irk, din, cinsiyet ve etnik köken farkı gözetmeksizin akıl sağlığı yerinde olan tüm yetişkin vatandaşların siyasal süreçlere katılıp seçimde bulunabilme hakkına ne ad verilir?

A
Evrensel yetişkin oy hakkı
B
Düşünce ve ifade özgürlüğü
C
Liberal demokrasi
D
Çalışma hakkı
E
Ancien regime
Soru 12

1967-1974 yılları arasında Yunanistan’ı yöneten askeri rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk Cephesi
B
Albaylar Cuntası
C
Dollfus Rejimi
D
Vichy Rejimi
E
Falanj Rejimi
Soru 13

Pozitif hukukun yapılmasından önce var olan ve pozitif hukuk kurallarının kendilerine uymaları beklenen kurallar demetine ne ad verilir?

A
Uluslararası hukuk
B
Bireysel hukuk
C
Doğal hukuk
D
Finansal hukuk
E
Dayanışma hukuku
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi devlet - dışı aktörlerden biri değildir?

A
Meslek örgütleri
B
Sınır aşan şirketler
C
Uluslararası sivil toplum kuruluşları
D
Büyükelçilikler
E
Dini cemaatler
Soru 15

Küreselleşme sürecinde devletin otoritesini sarsan ana aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini cemaatler
B
Çokuluslu şirketler
C
Sendikalar
D
Sivil toplum kuruluşları
E
Meslek kuruluşları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi demokratik konsolidasyon için gerekli unsurlardan biri değildir?

A
Anayasal vatandaşlık
B
Hukukun üstünlüğü
C
Siyasi çoğullaşma
D
Hesap verilebilir bir bürokrasi
E
Siyasi kutuplaşma
Soru 17

Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde (organda) toplanmaması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B
Zarar ilkesi
C
Self - determinasyon ilkesi
D
Çoğunluk ilkesi
E
Çoğulculuk ilkesi
Soru 18

Geniş destek arayan, her zaman işbaşında olan ve yaygın bir parti örgütü bulunan siyasal partilere ne ad verilir?

A
Kitle partisi
B
Birey partisi
C
Kadro partisi
D
Hakim parti
E
Çoğulcu parti
Soru 19

Subsidiarite ilkesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin kendi fikrine uygun yayın organlarına ve ortamlara yönelmesi
B
Zenginlerden daha çok vergi alınması
C
Herkesin memur olma hakkına sahip olması
D
Problemlerin en yakın ilk kademede çözülmesi, kamusal kararların en yakın sosyal - siyasi kademede alınması
E
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak ekonomik ve siyasal çıkar sağlaması
Soru 20

Küreselleşme sürecinin devleti zayıflattığı iddialarını reddeden ve buna karşı devletin bazı fonksiyonlarının değiştiğini söyleyerek “rekabetçi devlet” tezini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Kari Marx
C
Philip Cerny
D
Samuel Huntington
E
Robert Dahi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...