İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2017-2018 Final Sınavı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara karşılık gelir.
II. Dayanışma Hakları olarak da bilinir.
III. Amaç, sosyal eşitsizlikleri gidermek ve sosyal adaleti sağlamaktır.
IV. ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiştir.
V. işçi sınıfının mücadelesinin sonucu olarak kazanılmıştır
Yukarıdakilerden hangileri ikinci kuşak hakların özelliklerindendir?

A
I ve IV
B
I, II ve III
C
I, III ve V
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 2

I. insan Hakları Konseyi
II. Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı
III. Güvenlik Konseyi
IV. Avrupa Konseyi
V. insan Hakları Yüksek Komiserliği
Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler şartı ile kurulan birimlerdendir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
I, II ve V
E
I, III ve V
Soru 3

Modern demokrasilerin, ulusal irade ve insan hakları olmak üzere iki meşruiyet kaynağı olduğunu öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Descartes
B
Kant
C
Locke
D
Mouffe
E
Habermas
Soru 4

İnsan haklarının uluslararasılaşması sürecinde 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, insan hakları konusunda evrensel bir uzlaşıyı yansıtması ve daha sonraki sözleşme ve düzenlemelere ilham kaynağı olması bakımından dönüm noktası olan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amsterdam Antlaşması
B
Maastricht Antlaşması
C
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D
Paris Şartı
E
Avrupa Tek Senedi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerde siyasal partilerin işlevlerinden biri değildir?

A
Sistem dışında kalmış vatandaşları siyasi sistemin içine çekmek
B
Üyelerinin siyasal sosyalleşmesine katkı sağlamak
C
Vatandaşların isteklerinin devlete iletilmesine aracılık etmek
D
Üyelerine maddi çıkarlar sağlamak
E
Seçmenleri oy vermeye teşvik etmek
Soru 6

Fransız siyaset bilimcisi Duverger, siyasal partileri yapıları açısından ikiye ayırır. Bunlardan biri olan ________ , yaygın bir toplumsal destek sağlama peşinde koşmayan, onun yerine, seçimlerde etkili olmak için, mahallî seçkinleri ve nüfuzlu kimseleri partiye kazandırmaya çalışan siyasi yapılardır. Ayrıca bu partiler üye sayısını artırmaya çalışmaz.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kadro partisi
B
Kitle partisi
C
Muhalefet partisi
D
iktidar partisi
E
Sınıf partisi
Soru 7

Demokrasiler ve diktatörlükler arasında sıkışmış, anayasayla garanti edilmiş özgürlüklerin ve yapılan seçimlerin siyasal sitemi ve siyasal iktidarı etkileme açısından önemli bir işlevi olmadığı rejimlere ne ad verilir?

A
Radikal demokrasi
B
Müzakereci demokrasi
C
İIIiberal demokrasi
D
Liberal demokrasi
E
Agnostik demokrasi
Soru 8

İngiltere siyasi tarihinde feodal beylerin kral tarafından tanınarak kralın iktidarının sınırlandırılması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
1776 tarihli Amerika Devrimi
B
1215 tarihli Magna Carta Şartı
C
Aydınlanma Hareketi
D
Dinde Reform Hareketi
E
1789 tarihli Fransız ihtilali
Soru 9

Özellikle dünyanın kapitalist Batı ve sosyalist Doğu olarak iki blok şeklinde algılandığı Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkan ve bu ikili bölünmenin dışında kalan bağlantısız ülkeleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni dünya düzeni
B
Üçüncü Dünya
C
Berlin Duvarı
D
Küresel kültür
E
Varşova Paktı
Soru 10

Demokratik siyasetin temel meselesinin bir uzlaşma sağlamak için siyasi hırsları ve talepleri ortadan kaldırmak olmadığını, aksine, bu hırsları ve talepleri demokratik düzenlemeleri desteklemek için seferber etmek olduğunu savunan Mouffe siyasetin, içerisinde daima çatışmayı barındırdığını vurgulayan bu yaklaşıma ne ad veriri?

A
Agonistik demokrasi
B
Müzakereci demokrasi
C
Radikal demokrasi
D
Katılımcı demokrasi
E
İIIiberal demokrasi
Soru 11

Küreselleşme sürecinde devletlerin otoritesini sarsan ana aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çokuluslu şirketler
B
Dini cemaatler
C
Sendikalar
D
Sivil toplum kuruluşları
E
Meslek kuruluşları
Soru 12

Küreselleşme sürecinin devletlere etkisi konusunda farklı görüşler vardır. Bu kapsamda Koorevaar dört farklı bakış açısından bahseder. Bunlardan biri olan ve ________ adı verilen görüşe göre piyasaya güvenilmeli, devlet ve siyasetin piyasaya müdahalesi asgari noktaya çekilmelidir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yeniden Adam Smith
B
Fragmentasyon
C
Pax Americana
D
Küresel Koordinasyon
E
Geleneksel Diplomasi
Soru 13

Seçim sistemleri, kullanılan oyların seçime katılan partiler arasındaki dağılımının temsilciliklerin belirlenmesinde değerlendirilmesi için kullanılan matematik usuller dizisidir. Başlıca iki ana seçim sistemi vardır. Bunlardan biri olan ________ , bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların çoğunluğunu alan adayın milletvekilliğini kazanması veya birden fazla aday varsa çoğunluğu alan partinin bütün milletvekilliklerini kazanması esasına dayanır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
En yüksek ortalama sistemi
B
En büyük artık sistemi
C
Nispî temsil sistemi
D
Çoğunlukçu seçim sistemi
E
Barajlı d’Hont sistemi
Soru 14

Siyasetin bir dost-düşman” ilişkisi olduğunu ve bu “dost-düşman” ayrımının siyasetin özünü teşkil ettiğini savunan ve aynı zamanda Nazi partisi üyesi olan siyaset felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habermas
B
Schmidt
C
Zakaria
D
Mouffe
E
Rawls
Soru 15

Liberal demokrasilerinde halk tarafından yönetim, temsilciler aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleşir. Bu nedenle günümüz demokrasilerine ________ adı da verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Koruyucu demokrasi
B
Gelişimci demokrasi
C
Siyasal eşitlik
D
Katılımcı demokrasi
E
Temsili demokrasi
Soru 16

Yurttaşların kamusal meseleleri kendi özel meseleleriymişçesine sahiplenmeye yönelik istekleri ve alışkanlıkları ________ kavramıyla ifade edilmektedir. Söz konusu kavrama karşılık gelen bu durumun Atina demokrasisinin belirleyici özelliği olduğu bilinmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Katılımcı demokrasi
B
Polis
C
Yurttaşlık erdemi
D
Gelişimci demokrasi
E
Çoğunluk prensibi
Soru 17

Siyasal süreçlere katılımın insanın karakterini geliştireceğini, bireyin var oluşunu gerçekleştirmesine katkıda bulunacağını ileri süren demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi çoğulculuk
B
Yurttaşlık erdemi
C
Katılımcı demokrasi
D
Koruyucu demokrasi
E
Gelişimci demokrasi
Soru 18

Tarihsel demokratikleşme eğilimlerini bir ülkedeki veya dünya düzenindeki yapısal değişim ve dönüşümlere bağlayan demokratikleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iktisat teorisi
B
Modernleşme teorisi
C
Geçiş teorisi
D
Yapısalcı teori
E
Kalkınma teorisi
Soru 19

“Üçüncü Dalga: 21. Yüzyılda Demokratikleşme” eserinin yazarı olan ve tarihsel süreçte üç demokrasi dalgası olduğunu ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koorevaar
B
Alston
C
Cerny
D
Huntington
E
Lincoln
Soru 20

Pozitif hukukun yapılmasından önce var olan ve pozitif hukuk kurallarının kendilerine uymaları beklenen kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Şeri hukuk
B
Doğal hukuk
C
Toplumsal sözleşme
D
Meşruiyet
E
Örfi hukuk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...