İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2017-2018 Vize Sınavı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kendi kaderini tayin hakkının sömürge halkları kapsamını aşıp evrensel bir hak olması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A
Birleşmiş Milletler ikiz Sözleşmeleri
B
Birleşmiş Milletler Şartı
C
Wilson ilkeleri
D
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
E
Virginia Haklar Bildirgesi
Soru 2

Ceninin de bir hak öznesi olarak korunması gereğinden hareketle “ceninin hakkı” kavramının daha yoğun şekilde kullanılmaya başlanması ile Avrupa Konseyi’nin insan kopyalamayı yasaklayan belgesi aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girmektedir?

A
Dördüncü kuşak haklar
B
Muafiyet hakları
C
Cinsel kimlik hakları
D
Statü hakları
E
intibak ettirici tanınma hakları
Soru 3

Bir siyasi düzenin tanınma ve kabul görme ehliyeti olarak bilinen ________ , yönetilenlerin, yönetenlere itaat edilmesi ve onun koyduğu kurallara uyulması gerektiğine olan inancı, toplumun yönetime rıza göstermesidir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
aristokrasi
B
siyasi iktidar
C
feodalizm
D
patriarka
E
meşruiyet
Soru 4

Aynı değere ve haklara sahip olan insanların bu değerleri ve hakları koruyacak bir devleti ve siyasal yapıyı oluşturmak üzere bir toplumsal sözleşme yaptıklarını ve böylece doğal toplumdan siyasal topluma geçildiğini öne süren Yeni Çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Descartes
B
Leibniz
C
Aquinas
D
Marsilius
E
Locke
Soru 5

Bir kültürün içinde bulunan ahlaki ve toplumsal farklılıklarının, o kültürün dışındaki kişilerce eleştirilemeyeceğini, böyle bir eleştirinin meşru bir temelinin bulunmadığını savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çokkültürlülük
B
Etnosantrizm
C
Kültürel görecelik
D
Toplumsal sözleşme
E
Doğal haklar
Soru 6

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ve ekonomik ve siyasi çıkarlar sağladığı ülke ________ kavramıyla ifade edilmektedir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sömürge
B
azınlık
C
asimilasyon
D
paternalizm
E
otokton
Soru 7

I. insan haklarının öznesinin sadece “birey olarak insan” olduğunu savunması
II. Kişilerin başkalarıyla birlikte kullanabildiği haklar olarak tanımlanması
III. Topluluk için yarar elde etme adına kullanılan haklar olarak değerlendirilmesi
IV. Toplumun ve toplumsal grupların da insan haklarına sahip olabileceğini savunması
V. Bireylerin çıkar ve tercihlerinin toplulukların çıkar ve tercihlerinden üstün olduğunu savunması
Yukarıdakilerden hangileri kolektif hakların özelliklerinden değildir?

A
I ve II
B
I ve V
C
I, II ve V
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik hakkı kapsamında değerlendirilen haklardandır?

A
Eşit şartlarda çalışma hakkı
B
Kültürel hayata katılma hakkı
C
Barınma hakkı
D
Sendikal haklar
E
Eğitim hakkı
Soru 9

insan haklarının, üç düzeyde korunmasından bahsetmek mümkündür. Bunlar ulusal düzey, bölgesel düzey ve evrensel düzeydir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insan haklarını bölgesel düzeyde korumaya yönelik olarak hazırlanmış belgelerden biri değildir?

A
Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı
B
Birleşmiş Milletler insan Hakları Bildirgeleri
C
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
D
Amerikan Kıtası insan Hakları Sözleşmesi
E
Afrika insan ve Halkların Hakları Sözleşmesi
Soru 10

Bir toplumda ekonomik, sosyal ve siyasi gücün imtiyazlı ve genellikle soyca üstün sayılan bir sınıfın elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monarşi
B
Stoisizm
C
Meşrutiyet
D
Polis
E
Aristokrasi
Soru 11

İnsan hakları sorunlarının iç/yetki egemenlik alanından uluslararası yetki/egemenlik sahasına taşınması hangi süreçten sonra gerçekleşmiştir?

A
Fransız ihtilali
B
ikinci Dünya Savaşı
C
Suriye iç Savaşı
D
Yugoslavya iç Savaşı
E
Srebrenitsa Katliamı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler tarafından kurulan sözleşme komitelerinin insan haklarını denetim yöntemlerinden biri değildir?

A
Soruşturma
B
Raporlama
C
Bireysel şikayet yöntemi
D
insani müdahale
E
Devletlerarası şikayet yöntemi
Soru 13

Dünyanın ilk ve tek daimi insan hakları mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sierra Leone Savaş Suçları Mahkemesi
B
Lahey Adalet Divanı
C
Afrika insan ve Topluluk Hakkı Mahkemesi
D
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
E
Amerika insan Hakları Mahkemesi
Soru 14

İnsan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere kurulan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ( BİHB ) birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan Hakları Heyetleri
B
insan Hakları Üst Kurulu
C
insan Hakları Danışma Kurulu
D
Ankara insan Hakları Komisyonu
E
Türkiye insan Hakları Sosyal Konseyi
Soru 15

1998 yılında Hollanda’nın Lahey şehrinde savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakması için kurulan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
B
Sierra Leone Savaş Suçları Mahkemesi
C
Nünberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi
D
Uluslararası Ceza Mahkemesi
E
Lahey Adalet Divanı
Soru 16

I. Afrika Birliği Örgütü
II. Çocuk Hakları Komitesi
III. Göçmen işçiler Komitesi
IV. Avrupa Konseyi
V. Engelliler Komitesi
Yukarıdakilerden hangileri anlaşmalar ile kurulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Organları'ndandır?

A
Yalnız IV
B
II ve V
C
II, III ve V
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 17

Devletin iç ve dış ilişkilerinin ayrıştırılabileceği, devletin mutlak egemen olduğu bir iç alanın olduğu ve diğer devletlerin bu alan üzerinde hiçbir meşru söz söyleme hakkına sahip olmadığı varsayımı aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?

A
Pozitif müdahalesizlik
B
Sessiz diplomasi
C
Negatif müdahalesizlik
D
Karışmazlık
E
Zarar
Soru 18

Herkesin insan olması nedeniyle sahip olduğu temel hak ve özgürlükler olarak tanımlanan ve özgürlükçü siyaset bilimi teorilerinde devletin de var oluş nedeni olarak kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
insan hakları
C
Toplum sözleşmesi
D
Meşruiyet
E
Açık diplomasi
Soru 19

İnsan haklarının evrenselliği iddiasına karşı çıkarak insan hakları anlayışının her kültürün farklı tarihsel ve sosyal yapısı içerisinde şekillendiğini savunan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Franz Boas
B
Christoph Frei
C
Immanuel Kant
D
Jack Donnelly
E
Hans J. Morgenthau
Soru 20

insani müdahale adına uluslararası bir askerî harekâtın veya benzeri bir güç kullanımının söz konusu ülkede insan hakları pratiğine yararlı değil zararlı olacağı fikrinden hareketle, insan hakları normlarını ihlal eden ülkelere hiçbir siyasi, ekonomik ve askerî destek vermemeyi gerektiren uygulama ________ kavramıyla ifade edilir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sessiz diplomasi
B
negatif statü hakları
C
pozitif müdahalesizlik
D
insani müdahale
E
açık diplomasi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...