İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiştir.
II. Bilim, eğitim ve sanat hakkı üçüncü kuşak haklar kapsamındadır.
III. Bireylere ait olmaktan ziyade doğrudan halklara tanınır.
IV. Geleneksel insan haklarının biraz daha genişletilmiş bir formudur.
V. Dayanışma Hakları olarak da bilinir.
Üçüncü kuşak haklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
I, III ve V
E
I, II, IV ve V
Soru 2

Bilimin ve tıbbın kötüye kullanılması ihtimaline karşı insanın temel özelliğini oluşturan insan onurunu korumayı amaçlayan haklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dördüncü kuşak haklar
B
Muafiyet hakları
C
Özel temsil hakları
D
Statü hakları
E
Öz yönetim hakları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, bugün dünyadaki tüm insan hakları düzenlemeleri tarafından temel referans olarak alınmaktadır?

A
Paris Şartı
B
Wilson ilkeleri
C
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
D
Virginia Haklar Bildirgesi
E
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Soru 4

Irk, din, milliyet, sosyal ve siyasal bir grup mensubiyeti nedeniyle uyruğunda olduğu ülkede hayatı tehlikede bulunduğu için ülkesini terk eden ve bu nedenlerden dolayı ülkesine dönemeyen kişilere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yabancı turist
B
Göçmen
C
Azınlık
D
Mülteci
E
Sığınmacı
Soru 5

İnsan haklarının korunmasında birincil ve en etkili düzey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel düzey
B
Ülkesel düzey
C
Grup düzeyi
D
Bölgesel düzey
E
Küresel düzey
Soru 6

__________ bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet veya bir yardım isteme imkânı tanıyan haklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Negatif haklar
B
Toplumsal sözleşme
C
Doğa hali
D
Pozitif haklar
E
Meşruiyet
Soru 7

Devletin iç ve dış ilişkilerinin ayrıştırılabileceği, devletin mutlak egemen olduğu bir iç alanın olduğu ve diğer devletlerin bu alan üzerinde hiçbir meşru söz söyleme hakkına sahip olmadığı varsayımı aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?

A
Zarar
B
Karışmazlık
C
Negatif müdahalesizlik
D
Pozitif müdahalesizlik
E
Sessiz diplomasi
Soru 8

Bir kültürün içinde bulunan ahlaki ve toplumsal farklılıklarının, o kültürün dışındakilerce eleştirilemeyeceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel verimlilik
B
Küreselleşme
C
Kültürel rölativizm
D
Tabakalaşma
E
Patriarka
Soru 9

________ bireylerin sosyal haklarla donatıldığı bir siyasal sistemi öngören ve eğitim, sağlık, emeklilik, çocukların ve yaşlıların bakımı gibi sosyal haklara temelde herkesin sahip olması gerektiğini savunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Müzakereci demokrasi
B
İlliberal demokrasi
C
Oydaşmacı kuram
D
Antagonizma
E
Sosyal demokrasi
Soru 10

Küreselleşme ile birlikte uluslararası piyasa yapısında meydana gelen değişimler sonucunda “rekabetçi devlet” olarak tanımlanan yeni bir devlet tipinin ortaya çıktığını savunan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Philip Alston
B
Samuel Huntington
C
Philip Cerny
D
David Held
E
Georg Ritzer
Soru 11

I. Mümkün olduğunca geniş bir toplumsal tabana oturmaya çabalar.
II. Siyasi faaliyetleri geniş ve devamlıdır.
III. Etkili kişileri saflarında toplayıp seçim kazanmaya gayret eder.
IV. Siyasi faaliyetlerini seçim döneminde yoğunlaştırır.
Kadro partileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12

Özellikle dünyanın kapitalist Batı ve sosyalist Doğu olarak iki blok şeklinde algılandığı Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkan ve bu ikili bölünmenin dışında kalan bağlantısız ülkeleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berlin Duvarı
B
Yeni dünya düzeni
C
Üçüncü Dünya
D
Küresel kültür
E
Varşova Paktı
Soru 13

Pozitif hukukun yapılmasından önce var olan ve pozitif hukuk kurallarının kendilerine uymaları beklenen kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Meşruiyet
B
Şeri hukuk
C
Örfi hukuk
D
Toplumsal sözleşme
E
Doğal hukuk
Soru 14

Demokrasi fikri ve pratiği Milattan Önce 5. yüzyılda ilk kez nerede doğmuştur?

A
Antik Yunan
B
Mısır
C
Babil
D
Antik Roma
E
Mezopotamya
Soru 15

Cinsiyet, ırk, etnik köken ve din farkı gözetmeksizin akıl sağlığı yerinde olan tüm yetişkin vatandaşların oy hakkına sahip olması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi çoğulculuk
B
Evrensel yetişkin oy hakkı
C
Koruyucu demokrasi
D
Çoğul oy
E
Yarışmacı seçimler
Soru 16

Demokratikleşmeyi açıklarken daha cok siyasi elit üzerinde duran ve siyasi elit tercihlerinin demokratikleşmeyi etkilediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçiş Teorisi
B
Yapısalcı Teori
C
Modernleşme Teorisi
D
Çatışmacı Teori
E
Sembolik-Etkileşimcilik
Soru 17

Huntington'a göre 1970'lerde başlayan 3 demokratikleşme dalgasında aşağıdaki ülkelerden hangisi demokrasiye geçiş sağlamıştır?

A
Yunanistan
B
İsveç
C
ABD
D
Kanada
E
İngiltere
Soru 18

Demokrasiler ve diktatörlükler arasında sıkışmış, anayasayla garanti edilmiş özgürlüklerin ve yapılan seçimlerin siyasal sitemi ve siyasal iktidarı etkileme açısından önemli bir işlevi olmadığı rejimlere ne ad verilir?

A
Müzakereci demokrasi
B
Liberal demokrasi
C
İlliberal demokrasi
D
Agnostik demokrasi
E
Radikal demokrasi
Soru 19

Partileri kadro ve kitle partileri olarak tasnif eden siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schmidt
B
Locke
C
Roosevelt
D
Mouffe
E
Duverger
Soru 20

İngiltere siyasi tarihinde feodal beylerin kral tarafından tanınarak kralın iktidarının sınırlandırılması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Aydınlanma Hareketi
B
1215 tarihli Magna Carta Şartı
C
1776 tarihli Amerika Devrimi
D
1789 tarihli Fransız ihtilali
E
Dinde Reform Hareketi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...