İslam Ahlak Esasları 2016-2017 Vize Sınavı

İslam Ahlak Esasları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir?

A
Akıl ve nakil
B
Felsefi eserler
C
Edebi eserler
D
Tarih kitapları
E
Siyasetnameler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali'nin ahlak eseridir?

A
El-futuhatu'l- mekkiyye
B
Kut el-Kulub
C
Avarifu'l- Mearif
D
ihyâ'u Ulûmi'd-din
E
Mesnevi
Soru 3

İslam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili, bir kısmı değildir.
B
İslam ahlakı ve akidesi birlikte ele alınmalıdır.
C
İslam akidesinin insan davranışları üzerinde doğrudan etkisi vardır.
D
İslam’daki akidevi unsurlar ahlakla doğrudan ilgilidir.
E
İslam akidesinin ahlaki davranışlar üzerinde yaptırımsal bir gücü vardır.
Soru 4

Davranış düzenini, fertlerin iç dünyasını ve insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk
B
Bilgi felsefesi
C
Ahlâk psikolojisi
D
Ahlâk felsefesi
E
Din felsefesi
Soru 5

Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?

A
Ahlaki görecelik
B
Mükemmeliyetçilik
C
idealizm
D
Sezgicilik
E
Duyguculuk
Soru 6

İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ahlaki davranışın kuralları
B
Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması
C
Yaşanmış örnekler üzerinden ahlaklı davranışın gösterilmesi
D
Ahlaklı davranmayı bir meleke haline getirmenin yolları
E
Ahlaki kuralların nasıl uygulanacağı
Soru 7

“İslam ahlakında bir fiile değer katan, ona ahlaki bir statü, bir konum veren Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmesi, o tavsiyeyi yapması veya o fiilin yapılmasını uygun görmemesi ve yasaklamasıdır.” ifadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Hz. Peygamber’in davranış tarzı Müslümanlar için önemlidir.
B
Hz. Peygamber ahlaki örnektir.
C
iyi ve kötü Hz. Peygamberin davranışlarından anlaşılır.
D
Müslümanlar için esas olan Hz. Peygamber’e ittibadır.
E
Esas olan insanın kendi aklına uygun olanı yapmasıdır.
Soru 8

İslam ahlakının etkin olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insanlar arasındaki eşitliğin sağlanmasıdır.
B
İslâmî kuralların öğrenilmesidir.
C
Toplumsal kalkınmadır.
D
Müslümanların İslam’a uygun şekilde yaşamasıdır.
E
Bilimde ileri gidilmesidir.
Soru 9

'İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligahıdır.' cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan, bu dünyada düzen kurarak yeryüzünü imar edebilme gücüne sahiptir.
B
insan, ahlaki kemale yönelik bir kabiliyete sahiptir.
C
Allah insana ruhundan üflemiştir.
D
insanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
E
insan, eşref-i mahlûkattır.
Soru 10

Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikmet
B
Şecaat
C
Haz
D
Adalet
E
Saadet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yaptırım mercii değildir?

A
Allah
B
Ahiret inancı
C
Vicdan
D
Toplum
E
Şahsi menfaat
Soru 12

Mu'tezilenin ahlak teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahlaki hükümler ile estetik hükümler birbirinin aynıdır.
B
Ahlaki değerler mutlak değildir, bu değerler fiillerin değişmez nitelikleri değildir.
C
insan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer.
D
Vahiy akılla belirlenen temel ahlak kurallarını doğrulamak zorunda değildir.
E
Ahlaki değerler konusunda insanlardaki farklı kanaatler bu değerlerin izafi oluşundandır.
Soru 13

Eş'arilere göre, Allah'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudret aşağıdakilerden hangisidir?

A
irade
B
istitaat
C
Kesb
D
Hürriyet
E
Acziyet
Soru 14

“Fiziki dünyadaki nesnelerde veya herhangi bir hareket olarak bir fiilde iyilik veya kötülük vasfı yoktur, iyilik ve kötülük, nesneler ve fiillerin insan fiilleri ile irtibatı, insan hayatının bir parçası olması ile bu nesnelere ve fiillere yüklenmektedir ya da bu nesneler veya fiiller, bu sıfatları kesb etmekte; ilişki düzenleri değişince, fiillerin ve nesnelerin sıfatları da değişmektedir.”
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fiiller ve nesnelerin ilişki düzenleri değişince iyilik ya da kötülük sıfatları da değişebilmektedir.
B
Bir fiil kendinde ya iyidir ya da kötüdür.
C
Bir nesne kendinde ya iyidir ya da kötüdür.
D
Nesneler kadar fiillerin de iyi ya da kötü olarak adlandırılabilecek vasıfları vardır.
E
Bir şeyi almak kendinde iyi ya da kötüdür.
Soru 15

Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ne ad verilir?

A
ilkel toplum
B
Süfli toplum
C
Barbar toplum
D
Cebbar toplum
E
Erdemsiz toplum
Soru 16

İslam ahlakına göre, adalet kavramını varlık, bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cesaret
B
Tevazu
C
Tevhid
D
ibadetler
E
Peygamber sevgisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?

A
Hikmet
B
Tevazu
C
Adalet
D
iffet
E
Cesaret
Soru 18

İslam ahlakında zulüm erdeminin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gurur
B
Kurnazlık
C
Adalet
D
Ahmaklık
E
Korkaklık
Soru 19

İslam ahlakında erdemlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cennete girebilmek
B
Sevilen bir kişi olmak
C
Ahireti kazanmak
D
Saadeti yakalamak
E
Nefsi terbiye etmek
Soru 20

İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?

A
Ahlaksız
B
Yoksun
C
Saldırgan
D
Bireyselleşememiş
E
Parçalanmış
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x