İslam Hukukuna Giriş 2015-2016 Final Sınavı

İslam Hukukuna Giriş 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahabe dönemi
B
Hz. Peygamber dönemi
C
Müçtehid imamlar dönemi
D
Taklit dönemi
E
Tabiûn dönemi
Soru 2

Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?

A
ilğâ
B
ibkâ
C
idâme
D
isbât
E
Islâh
Soru 3

Günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunun amel ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hanbeli
B
Şafii
C
Zeydi
D
ibâzi
E
Maliki
Soru 4

Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini gerekli kılar?

A
Istıshab
B
Sahabî kavli
C
Önceki Şeriatler
D
İctihad
E
Amel-i ehl-i Medine
Soru 5

“Aklın bazı fiillerin iyi ya da kötü olacağını bileceği, Şâri’in emir ve nehyinin aklın ortaya koyduğu hükmü destekleyeceği” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutezile
B
Eşariyye
C
Maturidiyye
D
Kerramiyye
E
Cebriyye
Soru 6

Vücub ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiyi birtakım haklara ve bazı borçlara ehil kılar.
B
Eksik ve tam olmak üzere iki kısma ayrılır.
C
Hak ehliyeti olarak da isimlendirilir.
D
Temyiz gücüne dayanır.
E
Temelini insanlık vasfı oluşturur.
Soru 7

Vâcibin edâ edileceği vakit açısından yapılan taksiminde, aşağıdakilerden hangisi mutlak vacibe örnektir?

A
Hac
B
Allah yolunda intak
C
Ramazan orucunun kazası
D
Beş vakit namaz
E
Ramazan orucu
Soru 8

Klasik literatürde “ictihad kapısının kapanması” ile kastedilen ictihad türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müntesib ictihad
B
Mezhepte ictihad
C
Meselede ictihad
D
Mukayyed ictihad
E
Kurucu ictihad
Soru 9

Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf değildir?

A
Yemin
B
Evlenme akdi
C
Nezir
D
Alım-satım akdi
E
Boşama
Soru 10

Kefalet akdi, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine bir örnektir?

A
Teminat akitleri
B
Temsil akitleri
C
Koruma amaçlı akitler
D
Ortaklık akitleri
E
Temlik akitleri
Soru 11

Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ukûbât bölümleri, devletin üstün kamu hâkimiyetini açıkça kullandığı bir alandır.
B
Devletler umumi hukuku alanına giren konular ukûbât alanına dahildir.
C
İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiilleri ele alır.
D
Ukûbât konularının tamamı kul hakkı alanıyla ilgilidir.
E
Ceza yargılamasıyla ilgili konular incelenir.
Soru 12

Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu
B
Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
C
Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği
D
icâb-kabul, meclis birliği, rıza
E
Taraflar, ehliyet, irade beyanı
Soru 13

Kavâid türü eserlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fürû hükümlerinin arkasında yatan genel prensipler
B
Müftülerin fetvâ verirken takip edecekleri usul
C
Fıkhî hükümlere kaynaklık eden Kur'ân ayetlerinin tefsiri
D
Şer'î kaynakları anlama ve bu kaynaklardan hüküm çıkarma yöntemi
E
Mezhepler arasındaki görüş farklılıklarını ve gerekçeleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi aynî akitlerden biri değildir?

A
Vedia
B
Karz
C
Kira
D
Hibe
E
Ariyet
Soru 15

Kinayeli lafızlar ile gerçekleşmiş bir boşama Hanefilere göre hangi tür boşama kabul edilir?

A
Rici talak
B
Bain talak
C
Beynunet-i kübra
D
Zıhar
E
ila
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?

A
İkra r/itiraf
B
Dava
C
Şahitlik
D
Sulh
E
Tereke
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçları kapsamındadır?

A
Zina iftirası
B
içki içme
C
Adam öldürme
D
Zina
E
Hırsızlık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle haram olanlar” kapsamında yer almaz?

A
Hanımın usûlü
B
Erkeğin usûlü
C
Hanımın fürû’u
D
Fürû’un eşleri
E
Usûlün eşleri
Soru 19

Allah ve kul hakkı ortak olup, kul hakkının daha ağırlıklı olarak ihlâl edildiği suç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısas
B
Kazf
C
Hırsızlık
D
Zina
E
içki içme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?

A
Ehliyet
B
icâb ve kabûl uygunluğu
C
irâde beyânı
D
Meclis birliği
E
Süreklilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x