İslam Hukukuna Giriş 2015-2016 Vize Sınavı

İslam Hukukuna Giriş 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
B
Fatih Kanunnamesi
C
Aile Hukuk Kararnamesi
D
Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu
E
Suriye Medeni Kanunu
Soru 2

Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?

A
idâme
B
ibkâ
C
ilga
D
isbât
E
Islâh
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun temel özelliklerinden biri değildir?

A
İlahî iradeye dayalı olması
B
Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması
C
Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırımı da öngörmesi
D
Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması
E
Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki ictihad faaliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Aynı konuda farklı içtihatlarda bulunmaları
B
Nas bulunmayan konularda çözüm için içtihada başvurmaları
C
içtihadın kıyas, istihsan ve ıstıslah gibi kısımlara ayrılması
D
Bazı nasların gâî yoruma tabi tutulması
E
Farazi fıkıh olgusunun oluşmaması
Soru 5

“Belli bir davranışın veya problemin hükmüne dair özel delil değil, bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarıdır.”
Yukarıda tanımı verilen fıkhî delil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tafsilî delil
B
Sevri delil
C
Zannî delil
D
Kat? delil
E
icmalî delil
Soru 6

Şer'î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her şer'î hüküm, aynı zamanda bir fıkhî hükümdür.
B
Şer'î hüküm İlahî iradeyi temsil eder.
C
Şer'î hükümlerle ilgili değişimden söz edilemez.
D
Sadece nassa dayalıdır.
E
Sadece içtihada dayalıdır.
Soru 7

“Fıkhın altın çağı” nitelemesi ile kastedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeviler dönemi
B
Sahabe dönemi
C
Tabiun dönemi
D
Müçtehid imamlar dönemi
E
Abbasiler dönemi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mezhep merkezli dönemin özelliklerinden biri değildir?

A
Örfî hukuk ve kanunname geleneğinin bulunması
B
Tahrîc uygulamasının başlaması
C
Mezhep doktrinini özetleme amacıyla el kitapları hazırlanması
D
Şerh ve haşiye çalışmalarının yapılması
E
Dört mezhebin görüşlerini içeren kanun metinlerinin hazırlanması
Soru 9

Müctehid imamlar döneminde, sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine yer verilen ekol aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Hanefi ekolü
B
Zahiri ekolü
C
Maliki ekolü
D
Şafiî ekolü
E
Hanbelî ekolü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tabiûn Dönemi'ndeki İslam Hukuku kaynaklarından biri değildir?

A
Sahabe ihtilafları
B
Sahabe icmâı
C
Sünnet
D
Ameli ehli Medine
E
Kitâb
Soru 11

Yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütevatir sünnet
B
Müstefiz sünnet
C
Aziz sünnet
D
Âhâd sünnet
E
Meşhur sünnet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İmam Ebu Hanife’nin hukuki meselelerde kullandığı kaynaklardan biri değildir?

A
icmâ
B
istihsân
C
Kıyas
D
Sedd-i zerayi
E
Sahabe kavli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sünni çevre içerisinde teşekkül eden hukuk ekollerinden biridir?

A
Zeydî ekolü
B
ismâilî ekolü
C
ibâzî ekolü
D
Caferî ekolü
E
Zahirî ekolü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi asli delillerin uzantısı olan delillerden biridir?

A
Önceki şeriatler
B
icmâ
C
Kıyas
D
istihsan
E
Istıshâb
Soru 15

İmam Şâfiî'nin re'y yoluyla yapılan ictihadları sınırlandırdığı delil aşağıdakilerden hangisidir?

A
istihsan
B
Kıyas
C
Medinelilerin uygulamaları
D
Mürsel maslahat
E
Örf
Soru 16

İmam Malik'in Hz. Peygamber'in sünnetini yansıtması açısından âhâd haberden daha güçlü gördüğü delil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sedd-i zerâyi
B
Mürsel maslahat
C
istihsan
D
Sahabe kavli
E
Medine ameli
Soru 17

Kur’an’da yer alan fıkhi hükümler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuki ayetler Kur’an’daki ayetlerin onda birinden daha azını oluşturmaktadır.
B
Kur’an’da bütün fıkhi konulara ilişkin hukukî düzenlemeler yer alır.
C
Şura örneğinde olduğu gibi bir kısmı genel prensipler şeklindedir.
D
Riba örneğinde olduğu gibi bir kısmı özet hüküm şeklindedir.
E
Aile hukuku ayrıntılı olarak yer alır.
Soru 18

“Kurala aykırı olan bir nass, icmâ veya zaruretin bulunması gibi daha kuvvetli bir anlam sebebiyle, bir meseleye, o meselenin benzerlerinin hükmünden farklı bir hüküm vermek” şeklinde tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Istıshab
B
Istıslah
C
istihsan
D
Kıyas
E
Sahabî kavli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerinden biri değildir?

A
Sosyal ve kültürel çevre farklılığı
B
Nasların farklı anlaşılması
C
Siyasi eğilimlerin hukuk anlayışı üzerindeki etkisi
D
Sünnetin bağlayıcı bir hukuk kaynağı oluşundaki görüş ayrılığı
E
Hukuk anlayış ve nosyonlarında görülen farklılık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi icmâın işlevlerinden biri değildir?

A
Bazı usûl konularının meşruiyetini sağlamak
B
Kamu otoritesini sınırlamak
C
Müctehidleri görüşlerini ifade konusunda cesaretlendirmek
D
ibadet ve ibadet içerikli konularda Hz. Peygamberden intikal eden ve sahabede somutlaşan mevcut anlayış ve uygulamaları korumak ve sürdürmek
E
Yeni karşılaşılan olaylarda ortak ve bağlayıcı karar almak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x