İslam Hukukuna Giriş 2016-2017 Final Sınavı

İslam Hukukuna Giriş 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örf
B
istihsan
C
Hiyel
D
icmâ
E
Mürsel maslahat
Soru 2

Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir?

A
Istıshab
B
Temyiz
C
Tercih
D
Tahrîc
E
istidlal
Soru 3

İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan yöntemlerden biridir?

A
istihsan
B
Kitâb
C
icmâ
D
Sahâbî sözü
E
Sünnet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi cahiliye hukukunun özelliklerinden biri değildir?

A
Hukuki çekişmeler kabile reisleri veya kahinlerin hakemliğinde çözümlenmesi
B
Örf ve âdete dayanması
C
Yazılı bir hukuk sistemi olması
D
Yaptırımın hukuki değil, sosyal nitelikli olması
E
Belli bir yasama yetkisi kullanılarak oluşturulmuş olmaması
Soru 5

Aşağıdaki hükümlerden hangisi gerçek anlamda ruhsattır?

A
Ölüm tehdidi altında olan kişinin haram gıdaları yemesi ve içmesi
B
Açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan kişinin haram gıdaları yemesi ve içmesi
C
Önceki şeriatlerdeki bazı ağır hükümlerin kaldırılması
D
Namazın ibadethane dışında kılınması halinde geçerli olması
E
Ramazanda yolculuğa çıkan kişinin oruç tutmayı terk etmesi
Soru 6

Teklifi hükmün varlığını veya vacip olmasını engelleyen vaz‘î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şart
B
Mâni'
C
Sebep
D
Rükün
E
illet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından biridir?

A
Namazın farz olması
B
icmaın hüccet oluşu
C
Bayram namazının vacip oluşu
D
Âlemin sonradan yaratılmış oluşu
E
Haber-i vahidin hüccet oluşu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet arızalarından biridir?

A
Uyku
B
Baygınlık
C
Akıl zayıflığı
D
Hezl
E
Akıl hastalığı
Soru 9

İçtihadın sürekliliği meselesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
içtihat kapısının kapanması, mezhep ve taklit olgusuyla ilişkilidir.
B
içtihat kapısının kapanması, kurucu içtihat faaliyetinden mezhep içi içtihat faaliyetine geçilmesidir.
C
içtihat kapısının kapanması, özgür düşünceye engel olmuştur.
D
Mutlak içtihat kapısının kapanması, kendi mecrasında sağlıklı bir sürecin sonucudur.
E
içtihat kapısının kapanması, XIX. yüzyıla gelinceye kadar kayda değer bir tepki almamıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kitaplarında Muhâsemât konusuna dahil olan bölümlerden biri değildir?

A
Kitâbu’s-sulh
B
Kitâbu edebi’l-kâdî
C
Kitâbu’ş-şehâdât
D
Kitâbu’d-da’vâ
E
Kitâbu’l-me’zûn
Soru 11

Akdin kurulması ve tamamlanması için malın (aynın) tesliminin gerekli olduğu akitlere aynî akitler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynî akde örnektir?

A
Ariyet
B
Vekalet
C
Kefalet
D
icare
E
Havale
Soru 12

Bazı hukuki işlemler tek taraflı iradeyle, bazıları da karşılıklı iki iradeyle tamamlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?

A
Vekalet
B
Kira
C
Kefalet
D
Havale
E
Emanet
Soru 13

Modern hukuk, özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki ana kola ayrılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku kapsamında yer almaz?

A
iş Hukuku
B
Medeni Hukuk
C
Mali Hukuk
D
idare Hukuku
E
Anayasa Hukuku
Soru 14

Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş farklılıklarını, bu farklılıkların dayanaklarını ele alan, bir mezhebin görüşünü savunup, karşı görüşü çürütmeye çalışan fıkıh edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabakâtu’l-fukâha
B
Kavaid
C
ihtilaf
D
Furûk
E
Hilaf ve hilafiyât
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin mütekavvim mal olmasının temel sonuçlarından biridir?

A
Tazmine konu olması
B
Tedavülde olması
C
Fiziki varlığının olması
D
Müslümanlara yasaklanmış olması
E
Ehl-i kitaba serbest olması
Soru 16

Nikah akdindeki irade beyanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taraflar, irade beyanlarını velileri veya vekilleri vasıtasıyla yapabilirler.
B
Taraflar, irade beyanlarını bizzat yapabilirler.
C
irade beyanlarının aynı mecliste olması gerekir.
D
irade beyanı, nikah akdinin sıhhat şartları arasında yer alır.
E
irade beyanlarının birbirine uygun olarak yapılması gerekir.
Soru 17

Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genellik ilkesi
B
Kanunilik ilkesi
C
Şahsilik ilkesi
D
Manevilik ilkesi
E
Vicdan ilkesi
Soru 18

Kinayeli sözlerle yapılan boşamaları bâin talak kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zahiriler
B
Malikiler
C
Hanbeliler
D
Şafiiler
E
Hanefiler
Soru 19

Nikah akdinde şahit şartı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A
Şahit bulundurulmaksızın yapılan nikah fasittir.
B
Şahitlerin erkek olması ittifakla gerekir.
C
Şahitlerin bulunması, çoğunluğa göre sıhhat şartıdır.
D
Fasığın şahitliğinin geçerli olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.
E
Çoğunluğa göre iki şahidin bulunması yeterlidir.
Soru 20

I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I,II ve IV
E
II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x