İslam Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

İslam Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam hukukunun oluşum sürecinde temel özellikleri tedrice riayet, kolaylık ilkesi, toplumun maslahatının gözetilmesi olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahabe dönemi
B
Hz. Peygamber dönemi
C
Tabiûn dönemi
D
Müçtehit imamlar dönemi
E
Taklit dönemi
Soru 2

I. Tavsiye edici nitelikte olması
II. Emredici nitelikte olması
III. Tecviz edici nitelikte olması
Yukarıdakilerden hangileri kuralların bağlayıcılığı açısından fıkhın hukuktan farklı olduğu hususlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Ive II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

İslam hukukunun kazuistik bir metoda sahip oluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nasla bildirilen hukuk kuralları da dahil olmak üzere İslam hukuku bilimsel yorumun konusudur.
B
İslam hukuku kurallarının Kitap ve Sünnet’ten dolaylı olarak çıkarılması, kıyas gibi içtihat yöntemleri ile sağlanmalıdır.
C
İslam hukuk kuralları ilahi iradeye dayandığı için, bir kuralın ihlalinin hem hukuki hem de dinî sorumluluk doğurur.
D
İslam hukuku, fukaha tarafından devletsel yetki kullanılmaksızın kişisel içtihat yöntemiyle geliştirilmiştir.
E
İslam hukukçuları hukuki fiil ve olaylardan benzer olanlar için ortak hükümler belirlemek yerine, onların hükümlerini özel olarak açıklama yöntemini benimsemişlerdir.
Soru 4

İslam hukukunun Roma hukuku ile ilişkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Roma hukuku fethedilen bölgelerin örf ve adeti yoluyla İslam hukukunu etkilemiştir.
B
Hz. Peygamber, seyahatlerinde Doğu Roma hukukunu öğrenmiş ve Roma hukuku bu yolla İslam hukukunu etkilemiştir.
C
İslam hukukunun Roma hukukundan iktibas edildiği iddiasının yanlışlığı ispatlanmıştır.
D
İslam hukukunun Roma hukukunu etkilemesinde Bologna hukuk okulunun çalışmalarının rolü büyüktür.
E
İslam hukukunun Roma hukukunu etkilediği bilimsel verilerle ortaya konulmuştur.
Soru 5

Müctehid İmamlar döneminin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fıkhın tedvin edilmesi bu dönemin önemli özelliklerindendir.
B
Hukuk alanında hadis ekolü ve re’y ekolü gibi ekolleşmeler ortaya çıkmıştır.
C
Şahıs merkezli yeni bir hukuki yapılanma doğmuştur.
D
Kurucu kabul edilen hukukçuların görüşleri çerçevesinde mezhep adı verilen yapılanma ortaya çıkmıştır.
E
Ortaya konulan içtihatların naslarla bağlantısını ve tutarlılığını göstermek amacıyla fıkıh usulü bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Soru 6

İslâm’ın, Câhiliye hukuku karşısındaki tutumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mehir, selem, kısas diyet gibi kurallar ibkâ edilmiştir.
B
Mudarabe hakkında ibkâ tutumu benimsenmiştir.
C
Mehirsiz ve mübadele suretiyle evlenme ilga edilmiştir.
D
Faizin yürürlükten kaldırılması, ıslâhın örneğidir.
E
iddet, miras ve vasiyet gibi kurallar ıslah edilmiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki hukuk kaynaklarından biridir?

A
İctihad
B
Mürsel maslahat
C
icmâ
D
istihsan
E
Istıshab
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Şer'î hüküm
B
Amelî hüküm
C
Tafsili delil
D
Hükümlerin bilinmesi
E
icmali delil
Soru 9

Mecelle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır.
B
1869-1876 yılları arasında hazırlanmış, 1851 maddelik bir kanundur.
C
Belli bir mezhebin görüşlerine bağlı kalınmadan hazırlanmıştır.
D
İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir.
E
Tam adı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’dir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hadis taraftarlığının Hicaz bölgesinde, re'y taraftarlığının Irak bölgesinde yoğunlaşmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Hicaz bölgesinde çok sayıda hadis ve sahabe fetvası bulunması
B
Siyasi karışıklıklar dolayısıyla İraklıların hadis kabul kriterlerinin daha sıkı olması
C
Irak'taki sosyal şartların re'yin daha yoğun kullanımını gerektirmesi
D
Moğol istilasının Irak'taki ilmi faaliyeti olumsuz etkilemesi
E
Irak'ta yeterli yoğunlukta rivayet malzemesinin olmaması
Soru 11

“es-Sünnetu kâdiyetün ale'l-kitâb” anlayışı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Sünnet'in Kur'an'ın anlamını belirlemede etkili olduğunu
B
Sünnetin tek başına bir kaynak olduğunu
C
Sünnetin vahiy ürünü olduğunu
D
Kur'an ile Sünnetin temel kaynaklar olduğunu
E
Sünnetin farklı birçok çeşidinin olduğunu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eserden (mütûn-ı erbaa) biri değildir?

A
Mecmau’l-bahreyn
B
el-Vikâye
C
el-Hidâye
D
Kenzu’d-dekâik
E
el-Muhtâr
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Şii çevrede teşekkül eden ekollerden biridir?

A
Hanbeli
B
Sevri
C
Maliki
D
Zahiri
E
Caferi
Soru 14

İstihsanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Unutarak yiyip içmekle ilgili hadis, kurala aykırı bir nassın bulunduğu istihsan çeşididir.
B
Maliki usulcülerin kullanmadığı bir yöntemdir.
C
Kıyası bırakıp insanlara en uygun olanı almaktır.
D
Birbiriyle çatışan iki kıyasın bulunduğu durumda kapalı kıyas istihsanı söz konusu olur.
E
Mezhebi rasyonel temeller üzerine kurma anlayışının bir gereğidir.
Soru 15

“Kıyas hükmü ispat etmez, izhar eder.” sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılan her kıyas işlemi meşru ve geçerli değildir.
B
Kıyas ile ulaşılan hüküm kesinlik değil, zan ifade eder.
C
Kıyas, sınırlı naslarla sınırsız hayat olaylarını çözmenin yoludur.
D
Kıyas, asılda potansiyel olarak bulunan hükmün açığa çıkarılmasıdır.
E
Nasların zahiri yeterlidir; kıyas şer'î bir yöntem olarak kullanılmamalıdır.
Soru 16

Mecbur kalmadıkça kıyasa başvurmayan, mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih eden mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed b. Hanbel
B
Şafii
C
Davud b. Ali
D
Mâlik
E
Ebu Hanife
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi istihsan yöntemini kabul etmeyen ekollerden biridir?

A
Hanefî
B
Malikî
C
Şafiî
D
Evzaî
E
Hanbelî
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Caferi ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklarından biri değildir?

A
Sünnet
B
Akıl
C
icmâ
D
Kitâb
E
Kıyas
Soru 19

İslam hukukunun kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslam hukuku, kaynakları itibariyle sui generis bir nitelik taşımaktadır.
B
İslam hukukunun kaynakları kitab sünnet ve içtihaddır.
C
İslam hukukunun kaynakları, fıkıh usulü ilminin konusudur.
D
İslam hukukunun kaynakları son dönem literatürde 'asıl' ve 'ma'kul-ı asıl' şeklinde sınıflandırılmıştır.
E
Kıyas, diğer yöntemlere nazaran objektif bir niteliktedir.
Soru 20

İcmâ delili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icmâın hükmü, inkarının küfrü gerektirmesidir.
B
inkırâz-ı asr, icmâın ittifak edilen bir şartıdır.
C
Hz. Peygamber sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğu, icmâ ile doldurulmuştur.
D
icmâ, ümmetin yanılmazlığı fikrine dayanır.
E
icmâ, deliller arasında kuvvet sıralamasında birinci sırada kabul edilmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x