İslam Hukukuna Giriş 2017-2018 Final Sınavı

İslam Hukukuna Giriş 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fıkhı, “Kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi” olarak tanımlayan hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Yusuf
B
Ebu Hanife
C
Malik
D
Şafii
E
Ebu Sevr
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?

A
Sünnet
B
Istıshab
C
istihsan
D
Mürsel maslahat
E
icmâ
Soru 3

Kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A
Kıyas
B
Mekruh
C
Mübah
D
Nafile
E
Vâcib
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eser (mütûn-ı erbaa) arasında yer alır?

A
el-Muhtâr
B
et-Tecrid
C
el-Mebsût
D
el-Hidâye
E
Bedâiu’s-Sanâî
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi icmâın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?

A
icmâın Hz. Peygamberin vefatından sonra olması
B
icmâın şer'î bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi
C
icmâ hükmünün naslarda hiç yer almıyor olması
D
Müctehidlerin görüşlerinin aynı noktada toplanması
E
icmâ yapanların Hz. Peygamberin ümmetinden olması
Soru 6

Hakkında kesin delil bulunmadığı için içtihada açık olan ve hükmü ictihad yoluyla beyan edilen meseleye ne ad verilir?

A
içtihat
B
Müctehedün leh
C
Müçtehid
D
Müctehedün fîh
E
istifta
Soru 7

İçtihatta hata meselesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Muhattıeye göre müçtehitlerin görüşlerinden biri, Şâri’in maksadına en yakın olanıdır.
B
Musavvibeye göre hakkında nas bulunmayan meselede Allah’ın muayyen bir hükmü bulunmamaktadır.
C
Muhattıeye göre farklı içtihatlarda bulunanlardan yalnızca biri doğruyu tutturmuştur.
D
Musavvibeye göre müçtehitlerin her biri doğruya isabet etmektedir.
E
Musavvıbeden bazıları görüşlerini el-kavl bi’l-eşbeh anlayışıyla temellendirmektedir.
Soru 8

Ekol müçtehitlerinin kendi zamanlarına kadarki bütün birikimi eleyip seçerek bütünlüklü, kendi içinde tutarlı bir yapının (mezhep) kurulmasıyla sonuçlanan ictihad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mezhepte içtihad
B
Serbest içtihad
C
Mukayyet içtihad
D
Mutlak içtihad
E
Kurucu ictihad
Soru 9

Ceza hukuku alanına giren konuları, yani İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiilleri, bunlara verilecek cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağını ele alan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mucazat
B
Müfarakat
C
Muamelât
D
Ukûbât
E
Muhâsemat
Soru 10

Mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen, dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlara ne ad verilir?

A
itaat
B
ibadet
C
Dua
D
Münacat
E
ihlas
Soru 11

I. Hükmü çıkaran muamelat
II. Hükümlerin delilleri
III. Hüküm
Yukarıdakilerden hangileri usûl-i fıkhın ele aldığı temel konulardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Akdin işlerliğinin imkânsız hale gelmesi sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilğa
B
infisah
C
izale
D
Nesih
E
Fesih
Soru 13

Yer altı ve yer üstü su kaynakları, her tür zahiri maden kaynakları, kendiliğinden biten otlar, tutuşturmada ya da yakacak olarak kullanılan nesneler (ateş, petrol) ve tuz mahalleri gibi nesnelerin konu olduğu mülkiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolektif mülkiyet
B
Hisseli mülkiyet
C
Ferdi mülkiyet
D
Mutlak mülkiyet
E
Mukayyed mülkiyet
Soru 14

Bir akitte icab ve kabulün birbirine uygun olması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Nefaz şartları
B
Temel unsurlar
C
in'ikad şartları
D
Sıhhat şartları
E
Lüzum şartları
Soru 15

Mehir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mehir belirlenmeksizin ya da mehir olmamak şartıyla evlenen kadına mufavvıda denilir.
B
Mehrin miktarı evlilik sırasında belirlenmiş ise buna mehr-i misil denilir.
C
Peşin verilen mehre mehr-i muaccel denilir.
D
Mehir, evlilik akdinin şartı değil sonucudur.
E
Mehir, erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği malî değeri olan bir şeydir.
Soru 16

Veliye, velayeti altında bulunan kimseyi ancak onun rızasıyla evlendirme yetkisi veren velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Velâyet-i istibdâd
B
Velâyet-i icbar
C
Velâyet-i şirket
D
Veliyy-i hâs
E
Velâyet-i nedb
Soru 17

Unsurları ve in'ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evlilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Caiz
B
Lazım
C
Fasit
D
Mevkuf
E
Nafiz
Soru 18

İslam ceza hukuku, İslam hukukunun kendine özgü sistematiği içinde hangi terimle ifade edilmektedir?

A
Cerâim
B
Cinâyât
C
Ta’zîr
D
Ukûbât
E
Kısas
Soru 19

I. Kısas
II. Zina
III. Müessir fiiller
IV. Hırabe
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer almaz?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
İve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 20

Cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vicdan ilkesi
B
Kanunilik ilkesi
C
Şahsîlik ilkesi
D
Manevilik ilkesi
E
Genellik ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x