İslam Hukukuna Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

İslam Hukukuna Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şer‘î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir hükmün şer'î olarak nitelenmesi, onun ilahi iradeye dayandığını gösterir.
B
Şer'î hükümler, düzenledikleri konular bakımından itikâdiyyât, vicdâniyyât ve ameliyyât olmak üzere üç kısma ayrılır.
C
Şer'i hükümlerle aklî ve hissî hükümler arasında yapısal bakımdan farklılıklar vardır.
D
Şer'i ameli hüküm tamlaması, fıkhın inceleme alanını belirlemektedir.
E
Şer'î hükümler, tüm canlıların davranışları düzenleyen önermelerdir.
Soru 2

Fıkıh ve hukuk kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fıkıh kuralları bağlayıcılık açısından emredici, tavsiye edici ve tecviz edici nitelik taşır.
B
Fıkıh kuralları beşeri ilişkiler yanında Allah-insan ilişkilerini de düzenler.
C
Hukuk kuralları, emredici ve tecviz edici nitelik taşır.
D
Hukuk, tüm beşeri ilişkiler ile birlikte insan-eşya ilişkilerini de düzenleyen kurallar bütünüdür.
E
İslam hukuku, daha geniş kapsamlı olan fıkhın hukuka karşılık gelen bir parçasıdır.
Soru 3

İslam hukukunun “İlahî iradeye dayalı olması” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm kurallarının değişmez oluşu
B
Doğrudan veya dolaylı olarak dayanması vahye
C
Kanonik bir hukuk olması
D
Sadece Kitap ve sünnette açıkça kurallara dayanması yer alan
E
Teokratik bir hukuk olması
Soru 4

Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ameliyyât
B
Fıkıh
C
itikad
D
Muamelat
E
Şeriat
Soru 5

Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde mükellefiyetler aşama aşama belirli bir hazırlık ve alıştırma süreciyle yürürlük kazanmıştır. Örneğin daha önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılmak yeterli görülmekte iken Mekke döneminin sonlarına doğru namaz günde beş vakit olarak zorunlu kılınmıştır.
Bu durum İslam hukukunun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?

A
Toplum maslahatının gözetilmesi
B
Kolaylık ilkesi
C
Tedrice riayet
D
Bütünleştirici olması
E
Caydırıcı olması
Soru 6

Hicri ikinci asrın başlarından itibaren, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan ve tedvin dönemi olarak da anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müctehid imamlar Dönemi
B
Tabiun Dönemi
C
Sahabe Dönemi
D
Mezhep Merkezli Dönem
E
Modern Dönem
Soru 7

“ ________ Hz. Peygamber’in (s.a.s) ahkâm ayetlerinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, Kur’ân’da temas edilmeyen konuları hükme bağlayan tasarruflarını da kapsamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ictihad
B
icmâ
C
Kıyas
D
Sünnet
E
Kitâb
Soru 8

I. ibadet konuları ile ilgili ayrıntılı hükümlerin yanı sıra evlenme, boşanma ve miras gibi sosyal hayatın hemen her alanını düzenleyen kuralların vaz edilmesi
II. Tebliğ edilen esasların ağırlıklı olarak Allah’ın birliği, peygamberlik müessesesi, ahiret hayatı gibi temel inanç ilkelerinin yerleştirilmesine yönelik olması
III. Tebliğ edilen hükümlerin, insanları inanç ve ahlak bakımından belli bir düzeye getirme gayesi taşıması
IV. Hükümlerin vaz edilme ve uygulanma imkânının ortaya çıkması, ihlali halinde yaptırıma tabi tutacak bir iktidarın mevcut olması
Yukarıdakilerden hangileri Medine döneminin temel özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9

İmam Malik'in, fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilen ilk eserlerden sayılan, Abbasiler döneminde bağlayıcı bir hukuk kodu haline getirilmesi düşünülen kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Câmiu's-sağîr
B
el-Müsned
C
el-Ümm
D
Muvattâ
E
er-Risâle
Soru 10

I. Farklı delilleri kabul etmiş olmaları
II. Farklı sosyal çevrede yaşamış olmaları
III. Farklı hukukî nosyona sahip olmaları
IV. Aynı dönemde yaşamış olmaları
Yukarıdakilerden hangileri İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri arasında yer almaz?

A
Yalnızlı
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
I, III ve IV
Soru 11

Arzu edilmeyen sonuçların, yine hukuk içerisinde kalarak ve hukukun imkânları ile aşılması şeklinde ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyel
B
Re’y
C
istihsan
D
icma
E
ictihad
Soru 12

Şafii ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günümüzde Endonezya, Malezya, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde mensubu bulunmaktadır.
B
imam Şafii’nin Mısır’daki görüşleri mezheb-i cedid olarak isimlendirilir.
C
Mezhebe dair ilk eser imam Şafii’nin öğrencileri tarafından yazılmıştır.
D
Prensip olarak mürsel hadisleri kabul edilmez.
E
Rey içtihadı kıyas metodu ile sınırlandırılmıştır.
Soru 13

Asli deliller ve asli delillerin uzantısı olan delillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Asli delillerden Kur’an, usulcülerce ‘Kitap’ ismiyle ifade edilir.
B
Kelamcı usulcülere göre asli deliller Kitap, Sünnet ve icmâdır.
C
Önceki şeriatler, Kitap ve Sünnet’in uzantısı mahiyetinde bir delildir.
D
Bilindiği halde sahabenin muhalefetiyle karşılaşmayan sahabi sözünün delil olduğunda tartışma yoktur.
E
Medine ehlinin ameli, Maliki usulcülerine göre Sünnet veya icmâın uzantısı mahiyetinde bir delildir.
Soru 14

Maslahat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kıyastaki münasib vasıf arayışı, ıstıslah ile kıyasın ayrıştığı noktalardan biridir.
B
Sağlanmadığı takdirde fesadın çıkacağı maslahat türü, zaruriyattır.
C
Maslahat, celb-i menfaat veya def'-i mazarrattan ibarettir.
D
Avret yerlerinin örtülmesi, tahsiniyyat türünden bir maslahattır.
E
Mushaf’ın yazılması, muteber maslahatın örneğidir.
Soru 15

“es-Sünnetü kâdıyetün ale’l-kitâb” deyişiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kur’an’da Hz. Peygamber’e itaat ve ittiba emredilmiştir.
B
Sünnet, Kur’an yanında ikinci ve müstakil bir hüküm kaynağıdır.
C
Kur’an’ın anlaşılmasında Sünnet’e büyük ihtiyaç vardır.
D
Hüküm çıkarma noktasında Kur’an ve Sünnet arasında bir fark yoktur.
E
Sünnet, Kur’an’dan daha öncelikli bir konuma sahiptir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi illette bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Geçişli olması
B
Mansus olması
C
Açık olması
D
Belirli olması
E
istikrarlı olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre bir ıskat ruhsatıdır?

A
Ölüm tehdidi altında olan kişinin sözlü olarak Allah’ı inkâr etmesi
B
Hasta olan kişinin oruç tutmaması
C
Yolcu olan kişinin oruç tutmaması
D
Yolcu olan kişinin namazı kısaltması
E
Ölüm tehdidi altında olan kişinin orucunu bozması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Vaz‘î hükümlerin kısımlarından biri değildir?

A
Nedb
B
Şart
C
Rükün
D
Sebeb
E
illet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Şâri ‘in yapılması için belirli bir vakit tayin etmediği vaciptir?

A
Muayyen vacip
B
Mukadder vacip
C
Müvessâ vacip
D
Mukayyet vacip
E
Mutlak vacip
Soru 20

Hanefilere göre vacibi, farzdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit olduğu delilin zannî olması
B
Terk edilmesi halinde ahirette cezanın hak edilmesi
C
Sünnetle sabit olması
D
Özellikle ibadet ve ibadet içerikli konularda olması
E
Yapılmasının gerekli olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x