İslam İnanç Esasları 2017-2018 Final Sınavı

İslam İnanç Esasları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir.
Bu şekilde iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya ne ad verilir?

A
icmali iman
B
Tafsili iman
C
Tasviri iman
D
Dönüşümsel iman
E
Taklidi iman
Soru 2

Varoluşu kendinden olan zorunlu varlığın sadece Allah olduğu ilkesinden hareketle ortaya atılan isbât-ı vâcib delili aşağıdakilerden hangisidir?

A
imkân delili
B
Hudûs delili
C
Ahlâk delili
D
Dinî tecrübe delili
E
Gaye ve nizam delili
Soru 3

Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilke
B
İslâm
C
Selam
D
inanç
E
itikat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?

A
Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
B
Müminleri iyi işlere yöneltmek
C
Peygamberlere salat ve selam getirmek
D
Müminlere ahirette şefaat etmek
E
Allah’ı hamd ile yüceltmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi vahyin mahiyetinin özelliklerinden biri değildir?

A
Allah ile peygamberleri arasında nübüvvetin bir sırrı olması
B
Kur’an’da vahyin lafzıyla olduğu gibi korunmasının önemi ve gerekliliğine vurgu yapılması
C
Hz. Peygamber tarafından lafız ve mâna olarak telakki edilip öylece tebliğ edilmesi
D
Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olması
E
Lafız ve mânadan ibaret olması ve Cebrâil tarafından Lehv-i Mahfûz’dan bu şekilde indirilmesi
Soru 6

Peygamberlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği ve insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir.
B
Her ümmete kendi dilleriyle hitap eden peygamber gönderilmiştir.
C
Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
D
Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.
E
Peygamberler Allah’ın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilmezler.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da ahiret aleminin gerekliliğine dair belirtilen konulardan biri değildir?

A
Hakikatin ortaya çıkıp herkesçe tasdik edilmesi
B
Varoluşun ve hayatın anlamlı ve amaçlı olabilmesi
C
inanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
D
Evrensel ahlâk ilkelerinin hayata geçirilmesi
E
insanların eşit imkân ve kabiliyetlerde yaratılmaması
Soru 8

Ahiret âlemine imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölen insanlara ait ruhların dünyada başka bedenlerde yaşamaya devam ettiğine inanmaktır.
B
Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından, ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin gerçekleşeceğine inanmaktır.
C
Ölümden sonra sadece insanlara ait ruhların yaşayacağına inanmaktır.
D
Evrenin bütünüyle yok olacağına inanmaktır.
E
insanların yaptıkları eylemlerin hesaplarını vermeyeceklerine inanmaktır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıyameti nitelendiren adlardan biri değildir?

A
Tâmme
B
Sahha
C
Saat
D
Râcife
E
Tekvin
Soru 10

Ehl-i sünnet mezhebinin insan fiillerine ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
B
insanlar, fiillerini kendileri yaratır.
C
insanlar fiillerini irade ve kudretten yoksun olarak yaparlar.
D
insanlar fiillerini Allah’ın fiil anından önce yarattığı kudretle yapar.
E
insanların yapacağı fiilleri vuku bulmadan önce Allah bilmez.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yaratma sıfatını ifade eden kavramlardan biri değildir?

A
ibda
B
Kevn
C
Makzî
D
îcâd
E
inşa
Soru 12

Allah’ın ilim sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilim sıfatı, Allah’ın emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu ve her şeyi dileyebileceğini öngören bir sıfattır.
B
Allah dilediği hükmü verir, kullarından dilediklerini hidayete erdirir, dilediklerini saptırır.
C
Allah dilemedikçe insanlar dileyemez, dileseydi bütün insanların hepsini (iradeleri olmadan) hidayete erdirirdi ve herkes iman ederdi.
D
ilim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr, maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır.
E
Allah dilediğini kesinlikle yapan en üstün ve en yetkin iradeli varlıktır.
Soru 13

Kader kavramının terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılması anlamına gelen kıyametin kopmasının ardından Allah tarafından ölenlerin tekrar diriltmesiyle başlayacak olan ebedî âlemdir.
B
Temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eden delildir.
C
Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratmasıdır.
D
Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir.
E
Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.
Soru 14

İslam’a göre “iyi davramş”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
B
insanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
C
Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
D
Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.
E
Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi büyük günah konusunda ehl-i sünnetin inanç anlayışına uygundur?

A
Büyük günah işleyen kimse dinden çıkar.
B
inandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye fasık denir.
C
Büyük günah işlemek imanı hiçbir şekilde etkilemez.
D
Büyük günah işleyip tövbe etmeden ölen kimse küfür üzere ölmüştür.
E
Büyük günah işleyen kimselere Müslüman ismi verilmez.
Soru 16

“Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır.” görüşüyle inanç-davranış ilişkisinde dengeyi kuran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutezile
B
Şia
C
Selefiyye
D
Ehl-i sünnet
E
Hariciler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?

A
Kıskançlık
B
Aşırı dünya sevgisi
C
Sosyal baskı grupları
D
Büyüklenmek
E
Arzuların peşinden gitmek
Soru 18

I. Materyalizm
II. Pozitivizm
III. idealizm
IV. Freudizm
Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?

A
Yalnızlı
B
Yalnız IV
C
İve III
D
l,ll ve III
E
I, II ve IV
Soru 19

Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde aleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkar eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalizm
B
Darvvinizm
C
Pozitivizm
D
Freudizm
E
Deizm
Soru 20

İslam inanç sisteminde “Ehl-i kıble tekfir edilemez.” ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir Müslümanlık anlayışını hedefler?

A
ibadetleri vurgulayan bir Müslümanlık anlayışını
B
Çalışmaya özen gösteren bir Müslümanlık anlayışını
C
Tartışmacı bir Müslümanlık anlayışını
D
Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
E
Sorgulayıcı bir Müslümanlık anlayışını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x