İslam Kurumları ve Medeniyeti 2015-2016 Final Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültür, toplumsal olarak öğretilen ve aynı yolda yeni kuşaklara aşılanan davranış türleri ya da kalıplarıdır.
Yukarıdaki kültür tanımını yapan düşünür kimdir?

A
Maclver
B
Sapir
C
Young
D
Tozzer
E
VVİssler
Soru 2

Medeniyetin kavram boyutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğada basit haliyle bulunur.
B
Selçuklu Türkçesinde medeniyet yerine daha çok “uygarlık” kelimesi kullanılmıştır.
C
insanın yapmadığı, katkıda bulunmadığı şeyler demektir.
D
İnsanî eserler ve tasarruflar, insanın maddî ve manevi eserlerinin bütünüdür.
E
Hayatın, sadece manevî boyutlarını içine almaktadır.
Soru 3

Müslümanların kısa sürede Cebel-i Tarık Boğazı’ndan Çin Seddi’ne kadar uzanan bölgeye hâkim olmasının sebebi nedir?

A
Geleneklere gösterdikleri büyük saygı ve hakim oldukları topraklardaki hoşgörü
B
idarecilerinin aşırı derece merhametli olması ve hakim oldukları topraklara yeni insanlar yerleştirmeleri
C
¡İme ve İlmî gelişmelere açık olan İslâm sayesinde kısa sürede meydana getirdikleri medeniyet
D
Devletin ekonomik bakımdan giderek güçlenmesi ve elde edilen ganimetler
E
Askerî alanda gösterilen başarılar ve yayılmacı politakalar
Soru 4

Karahanlılardan günümüze ulaşan ve Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alman Siyasetname mahiyetindeki devlet yönetme bilgisini veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Târîhuî-Yemînî
B
Divân-ı Hikmet
C
Kutadgu Bilig
D
Atebetüî-Hakâyık
E
Divânu Lügati’t-Türk
Soru 5

Terim olarak divan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gerek sayı gerekse divan üyelerinin görev ve nitelikleri bakımından Emevîler döneminde büyük bir gerileme dönemine girmiştir.
B
Devlet idaresindeki muhtelif İdarî, askerî ve malî hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere; bunların ve devlet memurlarının bulundukları yere verilen addır.
C
Abbasîler, Büveyhîler, Fatımîler, Eyyûbîler ve Memlükler’de divan teşkilatı kullanılmamıştır.
D
BizanslIlar ve Sasânîler divan kurumunu İslâm’dan almışlardır.
E
ilk olarak Hz. Ali döneminde devlet hâzinesini düzene koymak ve savaşlarda orduya katılanları kayıt altına almak üzere kurulmuştur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslâm tarihinde “Asr-ı Saadet” olarak isimlendirilen dört büyük halife döneminin devlet şekillerinden biri değildir?

A
Cumhuriyet
B
Krallık
C
Demokrasi
D
Oligarşi
E
Monarşi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerim'de zekât almaya hakkı olanlar arasında yoktur?

A
Borçtan kurtulacaklar
B
Yolda kalanlar
C
Allah yolunda çalışmakta olanlar
D
Müellefe-i kulûb
E
Yoksul olmayan hak sahipleri
Soru 8

“Kim ki hasta olursa ona hekim götüreler, ilaç etti reler ve hekim hakkın vereler ve edviye bahasını (ilaç parasını) vereler” ifadeleri ile vakıf şartlarının yazılı olduğu vakfiye kime aittir?

A
Germiyanoğlu Yakup Çelebi
B
Tulunoğlu Ahmed
C
Karamanoğlu Mehmet Bey
D
Aydınoğlu Mehmet Bey
E
Osmanoğlu Orhan Bey
Soru 9

Osmanlı toplumunda günlük hayatın akışı içinde, halk ile esnaf arasındaki münasebetleri düzenleme ve esnafla ilgili kanunların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmekle de görevli olan kişiye ne ad verilir?

A
Müşrif
B
Mültezim
C
Muhtesib
D
Muhasib
E
Nakib
Soru 10

İslâm tarihinde ilk divan hangi halife zamanında kurulmuştur?

A
Hz. Peygamber
B
Muaviye
C
Harun Reşid
D
Me'mun
E
Mansur
Soru 11

Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan ahiliğin nizamnamelerine ne ad verilir?

A
Siyasetname
B
Fütüvvetname
C
Tekalifname
D
Kanunname
E
Vakfiye
Soru 12

İznik'te kurulan ilk Osmanlı Medresesi’nin ilk resmî müderrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davud-ı Kayserî
B
Molla Fenarî
C
Tâceddin-i Kürdî
D
Alâeddin Esved
E
Kadızâde-i Rûmî
Soru 13

Rüşdiye mektebi ilk kez aşağıdaki hangi padişah tarafından açılmıştır?

A
II. Mustafa
B
II. Mehmet
C
II. Mahmut
D
II. Osman
E
II. Murat
Soru 14

Osmanlı medreselerinin bir sistem içinde kurulmasında ve teşkilatın işlemesinde ilk önemli adım aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında atılmıştır?

A
Yavuz Sultan Selim
B
II. Murad
C
Yıldırım Bayezid
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
Fatih Sultan Mehmed
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerde kadıların görevlerinden biri değildir?

A
Davalara bakmak
B
Müderrisleri tayin etmek
C
Vakıflarla ilgilenmek
D
Şer'î kanunları ihlal edenleri cezalandırmak
E
Yetimleri koruyup gözetmek
Soru 16

Abbasiler döneminde kurulan ve Kâdilkudâtlık (başkadılık) unvanını alan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer b. Abdülaziz
B
Hişam b. Abdülmelik
C
Dursun Fakih
D
Ebu Yusuf
E
Kadı Gavs
Soru 17

Osmanlıda Divan-ı Hümayun ve Örfî Hukuktan sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nişancı
B
Defterdar
C
Sadrazam
D
Şeyhülislâm
E
Tuğracı
Soru 18

Abbasiler devrinde, Anadolu’da Tarsus, Adana, Ceyhan, Maraş ve Malatya civarında oluşan ve Avâsım ve Suğur adı verilen askerî bölgelerde yani Bizans-İslâm sınırlarında özel düzenlemeler yapan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Me’mun
B
Mehdi
C
Harun Reşid
D
Mütevekkil
E
Mu’tasım
Soru 19

Müslümanların Bizans ile yaptıkları savaşlar sırasında kullanmayı öğrendikleri Rum Ateşi de denilen, mancınık ve ok ile atılan bir süre su üzerinde yanan ateşli silah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakkab
B
Neft
C
Arrâde
D
Grejuva
E
Debbabe
Soru 20

İslâm dünyasında askeri alanda kurumlaşma faaliyetleri kim zamanında başlamıştır?

A
Hz. Ebubekir
B
Hz. Osman
C
Hz. Muhammet
D
Hz. Ali
E
Hz. Ömer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x