İslam Kurumları ve Medeniyeti 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Medeniyet kelimesini ilk defa ‘civilisation’ kelimesine karşılık olarak kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Cevdet Paşa
B
Sadık Rifat Paşa
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Şemseddin Sami
Soru 2

I. Anne ile çocuk arasındaki ilişki
II. Doktor ile hasta arasındaki ilişkisi
III. işçi ile işveren arasındaki ilişki
Yukarıdakilerden hangisi sosyal ilişkilere örnek olarak verilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

İslâm medeniyetinin kaynakları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İslam medeniyetinin doğuş sürecinde iki temel kaynağı vardı. Bunların biri vahiy diğeri vahyi hayata aktaran Hz. Peygamber’dir.
B
Kur’ânî mesajlar, sadece insanın ahiret ile bağını düzenler.
C
İslâm medeniyetinin en öncelikli ve önemli kaynağı “Arap cahiliyye” dönemidir.
D
Kur’ânî mesajlar, insana, ahiretin halifesi olarak oradaki davranış biçimlerini ve sorumluluklarını hatırlatır.
E
Peygamberler, insanlık tarihinde medeniyetlere temsilcilik yapmamışlardır.
Soru 4

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bütündür.
B
Bir topluluğun yaşama tarzıdır.
C
Yaşanan çevre ile fert arasında var olan düşüncelerin, zevklerin, alışkanlıkların ortaklığıdır.
D
Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.
E
insanın tabiatı ve kendini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eserdir.
Soru 5

Günümüz hukuk anlayışına göre İstinaf Mahkemesi, Temyiz, Danıştay veya Ağır Ceza Mahkemesi gibi terimlerin karşılığı olarak kullanılabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mültezim
B
Mezalim
C
iltizam
D
Mürtezika
E
Reccale
Soru 6

İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan ve görmezliğe gelme, bağışlama anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütetavvia
B
Amil
C
Cibayet
D
Müsamaha
E
Ferraş
Soru 7

Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?

A
Talaş Savaşı
B
Uşi Antlaşması
C
Mekke’nin Fethi
D
Bedir Savaşı
E
Veda hutbesi
Soru 8

Sultan Sancar döneminde Selçuklu şehirlerinin enlem ve boylam dereceleri ile kıble yönlerini gösteren Zîc-i Sancâriyi tertipleyen ilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynu’l-Ahbâr
B
Hüseyin Beyhâki
C
Nâsuriddin Tûsî
D
Ebu’l-Fazl Muhammed
E
Ebu Mansur Abdurrahman Hâzinî
Soru 9

I. Kur’ân
II. Hadis
III. Maslahat
Yukarıdakilerden hangisi İslâmî dönemde vezirliğin dayandırıldığı meşruiyyet gerekçeleri ndendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında sivil idarenin en üst memuriyeti aşağıdaki sembollerden hangisi ile temsil edilir?

A
Kılıç
B
Mühür
C
Kitap
D
Divit
E
Kaftan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dinî ve İlmî amaca yönelik vakıflardan biridir?

A
Turan Melik
B
Hacı Mustafa Ağa
C
izzeddin Keykâvus
D
Gevher Nesibe
E
Atabey Cemâleddin Ferruh
Soru 12

İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan darüşşifaların yanında sonradan tıp medreselerinin açılmasının ilk büyük örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

A
Mısır
B
Afganistan
C
Fas
D
Suriye
E
Habeşistan
Soru 13

İslam medeniyetinde devlet hâzinesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
imamet
B
Beytü’l Hikme
C
Beytülmal
D
Mâhi’n-Nükûş
E
Habbaz
Soru 14

İslam hukukuna göre, İslam devletinin Müslüman olmayan vatandaşlarından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cizye
B
Öşür
C
Haraç
D
Zekât
E
Ağnam
Soru 15

Selçuklu Sultanı Alp Arslan devrinde vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta yapımı gerçekleştirilen “Nizamiye” medresesi kaç yılında tamamlanmıştır?

A
1062
B
1065
C
1067
D
1069
E
1071
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinin ilk dönemlerindeki mahalle mektepleri anlamında kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Daruleytam
B
Küttâb
C
Beytü't-ta'lîm
D
Dâru't-ta'lîm
E
Muallimhâne
Soru 17

Hz. Peygamber’in Medine Çarşısı’nda görevlendirdiği ilk muhtesib hanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Ayşe
B
Şifa binti Abdullah
C
Esma binti Ebu Bekir
D
Hz. Hatice
E
Hz. Fatıma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi şer’î hükümler verilirken dayandırılan temel ilkelerden biri değildir?

A
Hadis
B
icmâ
C
Ferman
D
Kur'an
E
Kıyas
Soru 19

Hz. Muhammedin (sav), düşmanın neler yaptığını öğrenmek ve buna göre bazı tedbirler almak için Mekke-Şam ticaret yolu gibi stratejik noktalara görevlendirdiği askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mürtezikalar
B
Akıncılar
C
Sipahiler
D
Seriyyeler
E
Levendler
Soru 20

Emevi ordusunda cihadın faziletlerinden yararlanmak için kendi arzuları ile cepheye koşan ve sadece ele geçirilen ganimetlerden pay alan askerlere ne ad verilir?

A
Müfredân
B
Deliler
C
Mevâlî
D
Mütetavvia
E
Mürtezika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x