İslam Kurumları ve Medeniyeti 2015-2016 Vize Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “Kültür” anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?

A
Ekin
B
irfan
C
Hars
D
Es-Sekâfe
E
Suhte
Soru 2

“Kültür; bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bir bütündür” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thurnvvald
B
Sapir
C
Wİssler
D
Krech
E
Barthold
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dil'in özelliklerinden biri değildir?

A
Bütün bir kültür özünün anahtarı olması
B
Sosyal kontrol işlevinin başında olması
C
Geçmişle gelecek arasında bir köprü olması
D
Kültürel içeriğin hâzinesi olması
E
Bir milletin belleği olması
Soru 4

Nehir, yayla, takımadalar, bataklık veya kara tipi medeniyetlerin ortaya çıkışında ve kültürün oluşmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik kalıtım
B
Tarihisel geçmiş
C
Coğrafi çevre
D
Ekonomik kalkınmışlık
E
Etnografik özellikler
Soru 5

İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelenek
B
Naat
C
Görenek
D
Tevhid
E
Münacat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sâsânilerde toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?

A
Din adamları
B
Mevlâlar
C
Bürokratlar
D
Askerler
E
Halk
Soru 7

Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Haldun
B
Ibn Haşim
C
¡bn Câbirî
D
ibn Rahman
E
ibn Keser
Soru 8

Hint toplumunda askerler ve asilleri oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paryalar
B
Vaisyalar
C
Kşatriyalar
D
Südralar
E
Brahmanlar
Soru 9

Medeniyetin “kavram boyutu” hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Latince bir kelime olan medeniyet,cultura sözcüğünden türemiştir.
B
Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok “milliyetçilik” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.
C
OsmanlI aydınları medeniyet kelimesini “uygarlık” olarak kullanmıştır.
D
Bilimsel kabullere göre medeniyet, şehirden köye göç etmektir.
E
Arapça bir kelime olan medeniyet, medîne sözcüğünden türemiştir.
Soru 10

Kabilelerinin korumasından ve himayesinden mahrum kalarak mağdurlarının her türlü müdahalelerine açık hale gelen kişilerin yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yerde yeni bir hayata başlamalırana ne ad verilir?

A
Celde ve Akile
B
TardveHal
C
Kaseme
D
Eşnak
E
Sabi
Soru 11

Kur’ân-ı Kerim’in, “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” keza, “Dinde zorlama yoktur” ayetleri, İslâm’ın başka din, anlayış ve felsefelere sahip olan insanlara bakış açısını aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ortaya koymuştur?

A
Hoşgörü
B
ihdas
C
irtikap
D
Tevazu
E
Kalender
Soru 12

İslâm ülkelerindeki İlmî hayatın gelişmesinin ikinci dönemi olarak ele alman, sistemli bir eğitim ve öğretim yeri olarak medreselerin halkın dinî, medenî, sosyal ve kültürel gelişmesinde faal olarak rol oynamaya başladığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
VII.
B
VIII.
C
IX.
D
X.
E
XI.
Soru 13

Çiçek açma çağı olarak bilinen ve İslam medeniyetinin Himalayalar’dan Pirene’lere, Karadeniz’den Aden Körfezine kadar uzanan ve bütün İslam coğrafyasına nüfuz ettiği asır aşağıdakilerden hangisidir?

A
VIII.
B
IX.
C
X.
D
XI.
E
XII.
Soru 14

Haksızlıkları önlemek gayesiyle yapılan ve Hz. Peygamber'in de yirmi beş yaşındayken dahil edildiği toplantıya ne ad verilir?

A
Hılfü’l-fudûl
B
ihsau'l-ulum
C
Mahzeü'l-esra
D
Tervihu'l-ervah
E
Ervah-ı-mürşidî
Soru 15

İslâm’ın gerek Kur'ân gerek Hz. Peygamberin hadisleri vasıtasıyla insanların, özellikle sosyal yaşantılarında güvene dayalı sağlam ilişki ve medenî gelişmelerin devamını sağlaması için uygulanması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kodlama
B
Empati
C
Süreç
D
Adalet
E
Özveri
Soru 16

XIII. yüzyılın önemli astronomlarından biri olan ve “Merâga Rasathanesi” diye bilinen gözlemevinde önemli çalışmalar yapmış olan ünlü âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasıruddin Tûsî
B
Ömer el-Hayyâm
C
Mahmûd Harizmî
D
Abdurrahman el-Hâzinî
E
Mehmed ilakî
Soru 17

I. Kaşgar medresesi
II. Balasagun medresesi
III. Özkend medresesi
Yukarıdaki medreselerden hangileri İslâmî ilimleri Türklerin arasında yayarak bu sahada büyük Türk alimlerin yetişmesini sağlamıştır?

A
YalnızI
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler devrinde kurulan ilim merkezlerinden biri değildir?

A
Cündişapur
B
iskenderiyye
C
Nusaybin
D
Buhara
E
Harran
Soru 19

Müslüman Arap tıbbim Kitâbu’l-Hâvîsiyle Batı’daki ilk otoritesi olan ve defalarca Avrupa dillerine çevrilen, iki yüz yirmiden fazla eseri olan Müslüman tabip aşağıdakilerden hangisidir?

A
ishak el-İsrâilî
B
Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî
C
el-Harizmî
D
Kindî
E
Râzi
Soru 20

Nizâmülmülk tarafından yaptırılan ve bîmaristan olduğu bilinen ilk Selçuklu hastanesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?

A
Behl
B
Herat
C
Nişabur
D
Rey
E
Musul
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x