İslam Kurumları ve Medeniyeti 2016-2017 Final Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini hissettiren hukuk, ahlâk, örf ve âdet gibi temel kültür öğelerinin çoğu aşağıdaki hangi manevi kültür unsurunun etkisi altında şekillenmiştir?

A
Adalet
B
Dil
C
Din
D
Değişim
E
Teknoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke halkının anlaşmazlık ve ihtilâf hallerinde başvurdukları hukuk kurumlarından biri değildir?

A
Tard ve Hal
B
Ehl-i kitap
C
Kabile hakemleri
D
Kaseme
E
Eşnak
Soru 3

Osmanlı dünyasında, şu veya bu sebepten dolayı sıkıntıya düşen insanların haklarını korumak ve onlara yardım etmek üzere teşkilâtlanmış olan müesseseye ne ad verilir?

A
Divan-ı Hümâyûn
B
Vakıf
C
ihtisâb
D
İntişar-ı İslâm
E
Meşîhat
Soru 4

Emeviler Dönemi'nde bugünkü ilk kaynaklarımız olan eserler vücuda getirilmiş olup aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A
Tabakatta-ibn Sina
B
Lügatte-Halil b. Ahmed
C
Nesirde-Câhız
D
Hadiste-Buhâri
E
Fıkıhta-imâm-ı Azam
Soru 5

Müslümanların ilk halifesi olarak görev alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Osman
B
Hz. Ali
C
Hz. Ömer
D
Hz. Haşan
E
Hz. Ebubekir
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dâru’ş-şifâ anlamında kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Dâru’l-Hikme
B
Dâru'l-Âfiye
C
Tâbhâne
D
Mâristan
E
Dâru’r-Râha
Soru 7

Fatih Sultan Mehmed’in imarethanesinde imaret duvarlarına yazılan yazıları ve yapılan resimleri silmekle görevli kişiye ne ad verilir?

A
iane-i Cihadiyye
B
imdad-ı Seferiyye
C
imdad-ı Hazeriye
D
Encümen-i Daniş
E
Mâhi’n-Nukûş
Soru 8

Ortasında geniş bir avlusu bulunan ve iki katlı müstahkem binalar halinde yapılan yalnız Müslümanların değil, gayrimüslim olanların ve her millete mensup insanların da yol emniyeti ve huzurunun sağlandığı yapılara İslâm dünyasında ne ad verilir?

A
Bimârhâne
B
Kervansaray
C
imaret
D
Sebil
E
Şifâiye
Soru 9

Orhan Gazi’nin Bursa’da yaptırdığı cami ve zaviyesini idaresine verdiği ve aynı zamanda Osmanlıların ilk evkaf nâzırı sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Paşa
B
Halil Paşa
C
Sinan Paşa
D
Ahmet Paşa
E
Hayreddin Paşa
Soru 10

İslâm devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cizye
B
Haraç
C
Öşür
D
Zekât
E
Sadaka
Soru 11

Müslüman devletlerde mülkiyeti devlete ait olan ve kullanım hakkı vatandaşa verilmiş bulunan araziye ne ad verilir?

A
Paşmaklık arazi
B
Vakıf arazi
C
Haracî arazi
D
Mîrî arazi
E
Mukassem arazi
Soru 12

Fütüvvet ve ahiliğin devamı olarak XV. asırda Osmanlı toplumunda ortaya çıkan ve meslek mensuplarının yetiştirilmelerine ait eğitimleriyle önemli bir yer tutan yaygın eğitim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temlîk
B
Ferraş
C
Lonca
D
ihtisab
E
Ribat
Soru 13

Osmanlı'nın ilk ilimler akademisi olan ve Sultan Abdülmecid’in iradesiyle kurulan Encümen-i Daniş, aşağıdaki ülkelerden hangisinin ilimler akademisi örnek alınarak oluşturulmuştur?

A
İngiltere
B
İtalya
C
ispanya
D
Fransa
E
Almanya
Soru 14

Osmanlı medreselerinde müderris yardımcısına ne ad verilir?

A
Halife
B
Suhte
C
Muîd
D
Danişmend
E
Talebe
Soru 15

Osmanlı hukuk sisteminde mahkemeler aldıkları karar itibariyle aşağıdaki hangi kurum tarafından denetlenmiştir?

A
Vakıflar
B
Divan-ı Hümayun
C
Müftülük
D
Mezalim Mahkemesi
E
Şeyhülislâmlık
Soru 16

Osmanlılarda kaza kadılığını tamamlayıp yükselen kadı aşağıdaki yerlerden hangisine atanır?

A
Sancak
B
Vilâyet
C
Eyalet
D
Köy
E
Nahiye
Soru 17

Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?

A
Kâtip
B
Mıhzır
C
Kazasker
D
Nâib
E
Mültezim
Soru 18

Hz. Peygamber zamanında orduda sağlık hizmetlerinin verildiği bilinmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber zamanında yapılan Hendek Savaşı sırasında askerî hastahane gibi görev yapan çadırdır?

A
Hisbe Çadırı
B
Bedir Çadırı
C
Şifa Çadırı
D
Mürezâ Çadırı
E
Rüfeyde Çadırı
Soru 19

İslâm dünyasında ilk defa düzenli ve daimi orduyu kim kurmuştur?

A
Hz. Ömer
B
Hz. Ebubekir
C
Hz. Osman
D
Hz. Ali
E
Harun Reşid
Soru 20

Selçuklu dönemi kurumlarından olan Gulamhane, yapı itibariyle aşağıdaki hangi Osmanlı kurumuna benzemektedir?

A
Dâru'l Muallime
B
Dâru'l Funûna
C
Ticaret Mektebine
D
Rüşdiyelere
E
Enderun Mektebine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x