İslam Kurumları ve Medeniyeti 2016-2017 Vize Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arapçada “kültür” anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Es-sefekâ
B
Hars
C
irfan
D
El-Hadare
E
Ümran
Soru 2

Evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuş Biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eden teoriye göre medeniyet, vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir.
Yukarıda açılaması yapılan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayılma
B
Gelişme
C
Yüksek Kültür
D
Ana Kültür Kalıbı
E
Vahye Dayanan Görüş
Soru 3

Kültür kelimesini, insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında ilk defa kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turnvvald
B
Tozzer
C
Montesqiueu
D
Gökalp
E
Voltair
Soru 4

“Rönesansı İslamiyet’e borçluyuz” sözü, aşağıdaki hangi Batılı bilim insanına aittir?

A
Young
B
Sapir
C
Bodley
D
Taylor
E
Maclver
Soru 5

Milli kültürü bozulmuş olan milletlere ne ad verilir?

A
Fakir milletler
B
Kültürsüz milletler
C
Gayr-i medenî milletler
D
Dejenere milletler
E
Eksik milletler
Soru 6

“Kendi hayat anlayışlarına, kendi yaşam biçimlerine ve kendi değer sistemlerine medeniyet adını verdiler. Böylece medeniyetin referansı kendilerinin hayat tarzı, medenî olmanın kriteri de o hayat tarzını benimseme ve yaşama oldu. Nihayet kendilerinin dışında kalan dünyanın sömürgeleştirilmesi böyle bir medenîleştirme gayretinin adı olarak tarihe geçti.”
Yukarıda anlatılan medeniyet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu Medeniyeti
B
Afrika Medeniyeti
C
Hint Medeniyeti
D
İslâm Medeniyeti
E
Batı Medeniyeti
Soru 7

Şehir hayatının insana sunduğu her türlü birikimi, düzey ve fırsatları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeniyet
B
Uygarlık
C
Teknoloji
D
Egemenlik
E
Kültür
Soru 8

Sosyo-kültürel yaşamın her alanında varlığını en etkin biçimde sürdüren Hindistan sınıflara ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi asiller ve askerler sınıfını oluşturmaktadır?

A
Vaisyalar
B
Kşatriyalar
C
Sudralar
D
Paryalar
E
Brahmanlar
Soru 9

Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılmaya başlanmıştır?

A
Hars
B
Adalet
C
Uygarlık
D
Şehir
E
Kültür
Soru 10

İslâm’ın doğuş yıllarında Türkleri aşağıdaki hangi Türk devleti temsil etmekteydi?

A
Selçuklular
B
Göktürkler
C
OsmanlIlar
D
Hunlar
E
Oğuzlar
Soru 11

İslâm Medeniyeti bağlamında bir kişi aşağıdaki şehirlerden hangisine gittiği zaman kendisini yabancı hissetmez?

A
Sofya
B
Bükreş
C
Atina
D
Kabil
E
Telaviv
Soru 12

İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan ve 'görmezliğe gelme, bağışlama' manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoşgörü
B
Huzur
C
Bağlılık
D
ihtisab
E
Hâce
Soru 13

Aşağıdakilerinden hangisi ahlâk, siyaset ve devlet yönetimini konu alan Siyasetname eserleriyle ideal bir yönetimin temel ilkelerini ortaya koyan İslam düşünürlerinden biri değildir?

A
ibn Mukaffa
B
ibn Teymiye
C
Cahız
D
ibn Rüşd
E
Ebu'l-Abbas
Soru 14

Osmanlı döneminin XV. ve XVI. asırlarında müspet ve dinî ilimlerin her alanı ile meşgul olan bilginlerin meydana getirdikleri eserler sebebiyle bu asırlara ne ad verilir?

A
Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
B
Osmanlı Müellifleri Asırları
C
Türk Asırları
D
Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi
E
Müsbet ilimde Müslüman Âlimler Asırları
Soru 15

Müslüman Araplar İslâmiyeti İspanya’ya hangi yıl sokmuşlardır?

A
711
B
733
C
745
D
767
E
799
Soru 16

Divânu Lügati't-Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Cemal Karşî
B
Ahmed Yesevi
C
Sem'ânî
D
Yusuf Has Hâcib
E
Kaşgarlı Mahmud
Soru 17

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi el-Âsâru’l-Bâkiye ‘ani’l-Kurûni’l-Hâliye ve Tahdîdu Nihayeti’l-Emâkîn isimli eserlerinin yanısıra, Hint kültür ve medeniyetini anlatan ve mukayeseli dinler tarihine öncülük yapmış olan Tahkîku mâ li’l-Hind, astronomiyle ilgili el-Kânunu’l-Mesûdî, değerli taşlar ve minerallerle ilgili Kitâbu’s-Saydala isimli eserleri kaleme almıştır?

A
Ömer Hayyam
B
el-Bîrûnî
C
Mahmud Harizmî
D
Mehmed ilakî
E
el-Harezmî
Soru 18

Emevîler döneminde (661-750), Hz. Peygamber zamanından itibaren şifâhî olarak nakledilen bilgiler tedvin ve tasnif edilmeye başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan alan ve âlim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Hadiste; Buhârî
B
Lügatte; Halil b. Ahmed
C
Tarihte; İbn Bacce
D
Nesirde; Câhız
E
Fıkıhta; imâm-ı Azam
Soru 19

Fizik alanında araştırmaları olan, optik ve göz hastalıkları konusunda Batıya öğretmenlik yapmış, fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık odayı keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Sina
B
Genceli Nizamî
C
İbn Haldun
D
Kahireli İbnüî-Heysem
E
Ebuî-Kasım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alman Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz vezniyle manzum olarak yazılması
B
Devlet yönetme bilgisini konu olarak ele alması
C
Müellif bu eserde ideal devlet idaresinin nasıl olması gerektiğini anlatması
D
Türkçenin güzelliklerini anlatması
E
Uygur harfleri ile Türkçe olarak yazılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x