İslam Kurumları ve Medeniyeti 2017-2018 Vize Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslâm dini, ________ yüzyılda yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra Çin’den Fas’a kadar çok geniş bir coğrafyada inananlar buldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
V.
B
VI.
C
VII.
D
VIII.
E
IX.
Soru 2

Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına kanaat getirmek ve şahitlik etmeye ne ad verilir?

A
Tevhid
B
Naat
C
Umrân
D
Hâbbaz
E
Münacaat
Soru 3

Ziya Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi milli kültürü meydana getiren unsurlardan biri değildir?

A
Din
B
Hukuk
C
Siyaset
D
Estetik
E
Ahlak
Soru 4

Coğrafî çevrenin insan üzerinde “doğrudan” ve “dolaylı” etkileri vardır. Bu etki kültür ve medeniyetlerin doğması ve gelişmesini sağladığı gibi onlara değişik özellikler de kazandırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafî çevrenin etkisiyle ortaya çıkan medeniyet türlerinden biri değildir?

A
Kara tipi
B
Bataklık tipi
C
Nehir tipi
D
Kutup tipi
E
Yayla tipi
Soru 5

Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Câbirî
B
ibn Sina
C
ibn Haldun
D
Eflatun
E
Aristotales
Soru 6

Hristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihinin çizildiği ve Batı Avrupa dünya görüşünün temellerinden birini oluşturan “Tanrı Devleti” adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A
Augustinus
B
Habermas
C
Aristoteles
D
Sokrates
E
Gorgias
Soru 7

Cahiliye döneminde Mekke’de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad verilir?

A
Mevâlî
B
Eşnak
C
Tard
D
Ferrâş
E
Kasame
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin merkezi toplanma, istişare ve karar alma meclisidir?

A
Divânü’l-Ezimme
B
Dâru’l-işraf
C
Divânü’l-Mezalim
D
Dâru’n-Nedve
E
Divânü’l-Ceyş
Soru 9

Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammed’in Musa’dan üstün bir peygamber olduğuna dair bir ifadede bulunduğunu söyler. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin. başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir.
Yukarıdaki anlatıma göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet
B
Bağlanma
C
Sevgi
D
Bağışlama
E
Müsamahakâr
Soru 10

Osmanlı siyasi düşüncesinde varılması hedeflenen en önemli gaye aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genişleme
B
Ticaret
C
Kalkınma
D
Fetih
E
Adalet
Soru 11

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde gayrimüslimlerin dinî müesseseleri, onlara ait dinî ve hayrî işlerden bahseden defterler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cizye Defterleri
B
Kilise Defterleri
C
Haraç Defterleri
D
Papaz Defterleri
E
Mahkeme Defterleri
Soru 12

Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslâm, aşağıdaki medeniyetlerden hangisi ile karşılaşmamıştır?

A
Hint
B
İran
C
Roma
D
İskandinav
E
Çin
Soru 13

1073-1077 yılları arasında Bağdat'ta yazılan ve Abbasi halifesi Muktedî Billah'a sunulan Divânu Lügati’t-Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Kaşgarlı Mahmud
B
Cemal Karşî
C
Ahmed Yesevi
D
Seman'ânî
E
Yusuf Has Hacib
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş yollarından biri değildir?

A
Endülüs İslâm medreseleri
B
Şam Beytü’l-Hikme’si
C
Yahudi tercümanlar
D
Sicilya Müslümanları
E
Balkanlara yerleşen Osmanlı müesseseleri
Soru 15

Medeniyetin temeli olan ilmin, milletlerin kültür tarihi yönünden büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir, insanları bilgi elde etmeye sevk eden bazı etkenler vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanları bilgi elde etmeye sevk eden en önemli etkenlerdendir?

A
Hayata bakış
B
Teknoloji
C
Merak duygusu
D
Yetenek
E
Öğretme isteği
Soru 16

- Müslüman Arap tıbbının Batıdaki otoritesi ilk olarak Kitabu’l-Hâvîs’i ile olmuştur.
- Büyük bir İslâm tabibi olup iki yüz yirmiden fazla eseri vardır.
- el-Hâvî adlı eseri defalarca Avrupa dillerine tercüme edilmiştir.
Yukarıdaki özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ez-Zehrâvî
B
ibn Sina
C
ishak el-isrâilî
D
Ebu'l-Kasım
E
Râzî
Soru 17

“Ey insanlar, sizlerin en iyisi olmadığım halde size halife seçildim. Görevimi hakkıyla yerine getirirsem bana yardım edin, yanılırsam (yanlış yaparsam) bana doğruyu gösterin...”
Yukarıdaki sözlerin sahibi olan halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ebubekir
C
Hz. Ömer
D
Harun Reşit
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 18

îslam coğrafyasında Divan Kurumu ne zaman kurulmuştur?

A
Hz. Ömer zamanında
B
Hz. Peygamber zamanında
C
Hz. Ebubekir zamanında
D
Sasaniler zamanında
E
BizanslIlar zamanında
Soru 19

Selçuklular Döneminde devletin mâli işlerini yürütmekle görevli divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divân-ı Âsafi
B
Divân-ı işraf
C
Divân-ı Arz
D
Divân-ı inşâ
E
Divân-ı istifâ
Soru 20

Osmanlı sultanlarının halife olmaları aşağıdaki hangi padişah ile başlamıştır?

A
Fatih Sultan Mehmet
B
Sultan VI. Mehmet (Vahdettin)
C
Sultan I. Murat
D
Yavuz Sultan Selim
E
Kanuni Sultan Süleyman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x