İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2016-2017 Final Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Abbâsî İhtilali'nin sebeplerinden biridir?

A
Emevîlerin Arap olmayan Müslümanlara karşı ayrımcı politika sürdürmesi
B
Abbâsîlerin peygamber soyundan gelmesi
C
Emevîlerin devletin önemli görevlerine Arap olmayan Müslümanları getirmesi
D
Emevîlerin cihat anlayışından dönmesi
E
Emevîlerin Araplara zulmetmesi
Soru 2

1419'da Uluğ Bey tarafından kurulan gözlem evi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağdad Rasathanesi
B
İstanbul Rasathanesi
C
Semerkant Rasathanesi
D
İsfahan Rasathanesi
E
Merağa Rasathanesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ahmed b. Tolun devrinde Tolunoğulları hâkimiyetine giren şehirlerden biri değildir?

A
Remle
B
Basra
C
Humus
D
Halep
E
Dımaşk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ikinci dönem Abbasî halifelerinin karşılaştığı sorunlardan biri değildir?

A
Kârînîler
B
Hürremiyye
C
Zutlar
D
Haşhaşiler
E
Karmatîler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Fâtımîler'in Mısır'ı ele geçirmesinin sonuçlarından biridir?

A
Fâtımîler İslam alemince kabul görmüşlerdir.
B
Abbâsî halifeliği yıkılmıştır.
C
İslam dünyasında dinî, felsefi ve sosyal alanlarda liderlik Fâtımîlere geçmiştir.
D
Fâtımîler sünnileşmeye başlamıştır.
E
Mısır'da halk tamamıyla Şiî mezhebine girmiştir.
Soru 6

Abbâsî ordusunda Türk nüfuzunun en yüksek seviyeye ulaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütevekkil
B
Mansur
C
Me'mun
D
Harun Reşîd
E
Mu'tasım
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İslam donanması için gemi yapımında kullanılan tersane şehirlerinden biri değildir?

A
Antakya
B
Trablusşam
C
Sur
D
Akka
E
İskenderiye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hâciblerin görevlerinden biri değildir?

A
Sarayda halifeyi korumak
B
Halife ile divânlar arasındaki irtibatı sağlamak
C
Saray görevlilerini kontrol etmek
D
Halifeye ait mektupları kaleme almak
E
Saraydaki törenleri düzenlemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam devletlerinde adliye teşkilatının unsurlarından biri değildir?

A
Kâdılkudât
B
Şurta
C
Hisbe
D
Ahdâs
E
Hâcib
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.s) ordu içindeki uygulamalarından biri değildir?

A
Sefer ve savaş sırasında orduda parola ya da üniforma sayılabilecek belli eşyalar kullandırması
B
Orduda sadece Müslümanların yaptığı savaş aletlerini tercih etmesi
C
Savaş halinde orduya katılacak kişileri bizzat seçerek kaydettirmesi
D
Savaş stratejilerinin belirlenmesinde istişarede bulunması
E
Ordu mensuplarını savaş teknikleri konusunda yetiştirmek için tedbirler alması
Soru 11

Savaşlarda elde edilen menkul ganimetlerden Beytülmâl'a ayrılan beşte bir oranındaki paya ne ad verilir?

A
intak
B
Rızk
C
Humus
D
Müsadere
E
Fey
Soru 12

Beytü'l-Hikme'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklı medeniyetlere ait eserleri Arapçaya tercüme etmek
B
Filozofları bir araya getirerek ilmi tartışma ortamı yaratmak
C
Yabancı elçilere tercümanlık yapacak görevlileri yetiştirmek
D
Halife ve üst düzey devlet adamlarının çocuklarını eğitmek
E
Medreselerde görev alacak müderrisleri yetiştirmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suffede yetişmiş sahabelerden biri değildir?

A
Selmân-ı Fârisî
B
Sa'd b. Ebî Vakkas
C
Bilâl-i Habeşî
D
Ebu Zerr
E
Zeyd b. Harise
Soru 14

İslam toplumunda şehirlerdeki sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli mekan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çarşılar
B
Camiler
C
Ribâtlar
D
Medreseler
E
Misafirhaneler
Soru 15

Dârü'r-Rızk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hz. Ömer döneminde kurulmuştur.
B
Zaman içerisinde asli fonksiyonunu yitirip ticarethanelere dönüşmüştür.
C
Basra, Küfe, Fustat ve Vâsıt gibi şehilerde de faaliyet göstermiştir.
D
Köle ve kadınların başvurması yasaklanmıştır.
E
ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtmak için tesis edilmiştir.
Soru 16

“Velime” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayramlarda fakirlere dağıtılan sadakadır.
B
Yeni doğan çocuklarla ilgilenmesi için tutulan bakıcı kadındır.
C
Damadın düğün ertesinde yakınlarına ve yoksullara verdiği ziyafettir.
D
Halifelerin yoksul çocukları sünnet ettirdiği törendir.
E
Cenaze sahibinin cenazeye katılanlar için dağıttığı yemektir.
Soru 17

Küttâblar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emevîler döneminde devlete bağlanarak medreselere dönüştürülmüştür.
B
Hür ya da köle ayrımı olmaksızın tüm çocuklara eğitim verilmiştir.
C
Çocuklara eğitim veren ilkokul seviyesindeki kurumlardır.
D
Temelleri İslam öncesi dönemde atılmıştır.
E
Buralarda eğitim veren hocalara Hz. Ömer döneminde maaş bağlanmıştır.
Soru 18

İslam dünyasında siyaset felsefesi yapan ilk bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindî
B
Fârâbî
C
Sühreverdî
D
ibn Rüşd
E
ibn Sina
Soru 19

Temel felsefe ve bilim anlayışı Aristo'ya dayanan İslam felsefe mektebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revâkiye
B
işrâkîye
C
Aklîye
D
Meşşâiye
E
Dehrilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İbn Sinâ'nın eserlerinden biri değildir?

A
el-Kanun fi't-Tıbb
B
Uyûnuî-Hikme
C
eş-Şifâ
D
en-Necât
E
Risale fi'r-Rûh
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x