İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2018-2019 Vize Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halife Emin döneminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet gelirlerinin ciddi anlamda düşmesi
B
Abbasi Devletinin en geniş sınırlarına ulaşması
C
Bu dönemin Halife Emîn ile kardeşi Me'mun arasındaki iktidar mücadelesiyle geçmesi
D
Mutezile mezhebinin bu dönemde ortaya çıkması
E
Türklerin devlet kademelerine nüfuzunun arttığı bir dönem olması
Soru 2

Halku'l-Kur'an meselesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kur'an'ın yaratılmış olup olmadığı meselesidir.
B
Halife Me'mun tarafından benimsenmemiştir.
C
Mutezile mezhebince ortaya sürülmüştür.
D
Önceleri fikri bir mesele olup daha sonraları siyasal bir soruna dönüşmüştür.
E
Bu meseleyi reddeden Ehl-i Sünnet âlimleri baskılara maruz kalmıştır.
Soru 3

766 yılında Bağdat’ı başkent olarak kuran halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebû'l-Abbas Seffâh
B
Muhammed Mehdî
C
Hârûn Reşîd
D
Mûsâ Hâdî
E
Ebû Cafer Mansûr
Soru 4

İslam tarihinin ilk dönemlerinde Arap olmayan Müslümanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bâtınî
B
Şîa
C
Haricî
D
Mevâlî
E
Ravendî
Soru 5

Mu’tasım Billah’ın halife olmasının Türkler açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk boyları arasında siyasi birliğin sağlanması
B
İslam coğrafyasında Türk nüfusunun artması
C
Türkler arasındaki din çatışmalarının bitmesi
D
Askeri görevlerin dışında devlet yönetiminde de Türklerin etkin konuma gelmesi
E
Araplarla Türkler arasındaki kavganın sona ermesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ikinci dönem Abbasî halifelerinden biri değildir?

A
Hârûn Reşîd
B
Müstaîn-Billâh
C
Müstekfi-Billâh
D
Mütevekkil Alellah
E
Muktedir-Billâh
Soru 7

Mütevekkil-Alellâh dönemindeki İlmî ve kültürel faaliyetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tercüme faaliyetlerinin ardından telif dönemi başlamıştır.
B
Muhaddisler ve hadis çalışmaları desteklenmiştir.
C
Nil'in mevsimlere göre su seviyesini ölçmek ve yıllık su taşmalarını hesaplamak için yeni bir mikyas (nilometre) inşa edilmiştir.
D
Mûsiki alanında ünlü şahsiyetler saraya alınmıştır.
E
Mutezile kelamcılığı ve felsefesi en parlak dönemini yaşamıştır.
Soru 8

930 yılında Kâbe'ye baskın düzenleyerek Hacerülesved'i alarak merkezleri Hacer'e götüren isyancı grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şâkirîler
B
Zencîler
C
Zutlar
D
Yezidîler
E
Karmatîler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Abbâsîler döneminde İran coğrafyasında kurulmuş İslam devletlerinden biri değildir?

A
Büveyhîler
B
Midrarîler
C
Sâmânîler
D
Saffârîler
E
Tahirîler
Soru 10

Adını Sâsânî hükümdarı Behram Gur'a dayandıran, 932'de Hazar Denizi'nin güneybatısındaki Deylem bölgesinde kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büveyhîler
B
Hamdanîler
C
Ressîler
D
Tolunoğulları
E
Mirdasîler
Soru 11

Abbâsîler'in hizmetinde, Kuzey Afrika'da kurulan Türk devletleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mirdasîler - idrisîler
B
Tolunoğulları - ihşîdîler
C
Hamdâniler - Tahirîler
D
ihşîdîler - Ressîler
E
Saffârîler - Rüstemîler
Soru 12

Ağlebîler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Endülüs Emevîleri'ne tâbi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.
B
İtalya'nın güneyinde hüküm süren Lombardların iç işlerine müdahil olmuşlardır.
C
Kendilerine karşı Bizans imparatoru ile Alman Kralı ittifak kurmuştur.
D
Kuzey Afrika'da kurulmuşlardır.
E
Sicilya ve Malta adalarını fethetmişlerdir.
Soru 13

Resmi mezhebi Şîiliğin kolu İsmâilîlik olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selçuklular
B
Abbasiler
C
Fâtımîler
D
Eyyubîler
E
Memlükler
Soru 14

Fâtımîler tarihinde Vezirler Dönemi olarak bilinen devre aşağıdaki halifelerden hangisinin zamanında başlamıştır?

A
Âmir-Biahkâmillâh
B
Müsta'lî-Billâh
C
Müstansır-Billâh
D
Hâfız-Lidînillâh
E
Hâkim-Biemrillah
Soru 15

Eyyûbîler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devletlerini kurmadan önce Musul'da Zengiler'in hizmetinde Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
B
Hıttîn Savaşı sonrasında kurulmuştur.
C
Adını hanedanın kurucusu Selâhaddin Eyyûbî'nin babası Necmeddin Eyyûb'tan almıştır.
D
1171-1260 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
E
Türk-Arap-Kürt karışımı bir aile olup menşeileri hakkında kesin bilgi yoktur.
Soru 16

Burcî Memlükler dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ravza adasındaki kışlalarda yetişen memlüklerdir.
B
Şiîliğin Mısır'da yayılması hızlanmıştır.
C
Çerkez kökenli sultanların hüküm sürdükleri dönemdir.
D
1250-1382 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır.
E
Aynîcâlut Savaşı bu dönemde kazanılmıştır.
Soru 17

İslam dünyasının ilk dönemlerinde kütüphaneler hangi adla biliniyordu?

A
Medrese
B
Rasathane
C
Suffa
D
Hisbe
E
Mahzenü’l-Kütüb
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki önemli kelamî mezheplerden biri değildir?

A
Hâriciye
B
Eşariye
C
Mutezile
D
ismâilîye
E
Cebriye
Soru 19

Abbâsîler'de kadîm medeniyetlere ait eserlerin Arapça'ya tercüme edildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divânü't-Tercüme
B
Divânü'l-Hikme
C
Dârü'l-Hikme
D
Beytü'l-Hikme
E
Beytü't-Tercüme
Soru 20

Kimyayı bilim olarak kuran İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câbir ibn Hayyân
B
İbnü'l-Heysem
C
Ebu'l-Kasım ez-Zehrâvî
D
ibn Haldun
E
Zekeriya er-Râzî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x