İşletme Analitiği 2016-2017 Final Sınavı

İşletme Analitiği 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kestirimci analitik yöntemlerinden biridir?

A
Tablolar
B
Anahtar performans göstergeleri
C
Karar ağaçları
D
Kurumsal karneler
E
Gösterge panoları
Soru 2

Hadoop ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Google Dosya Sistemi, Hadoop Dağıtık Dosya Sisteminden esinlenerek inşa edilmiş olmakla beraber daha üstün özelliklere sahiptir.
B
NoSQL gibi katı veri modellerinden yararlanarak “hacim”, “hız” ve “çeşitlilik” gibi büyük veri özelliklerini fırsata dönüştürür.
C
Verileri algoritmaya getirip işlemek yerine, algoritmayı verilerin olduğu yere götürerek büyük veriyi işleme özelliğine sahiptir.
D
“Daha çok veri” anlayışı yerine “Daha iyi modeller” yaklaşımını benimser.
E
“Herşeyi kaydedip saklamaktansa, sadece anlamlı verileri saklayıp kullanmak” ilkesine dayandırılmıştır.
Soru 3

Parametre olarak başvurusunu aldığı hücre ya da hücre aralığından belirtilen miktarda satır ve sütun uzaklıktaki bir aralığın başvurusunu döndüren aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı (Indirect) işlevi
B
Kaydır (Offset) işlevi
C
Kaçıncı (Match) işlevi
D
Yatayara (HLookUp) işlevi
E
indis (lndex) işlevi
Soru 4

Excel tabloları için kullanılan aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir?

A
Alan (Field): Bilgilerin tekil bir türüdür. Excel tablolarında her bir sütun bir alanı temsil eder.
B
Alan adı (Field name): Her bir alana verilen benzersiz adlardır. Excel tablolarında üstbilgi satırında bulunurlar.
C
Kayıt (Record): Excel tablolarında her bir satırda bulunan girdi değerleridir.
D
Tablo aralığı (Table range): Bir çalışma sayfasında bulunan; kayıtları, alanları ve alan adlarını içeren hücre aralığıdır.
E
Alan değeri (Field value): Bir alanda bulunan hücrelerin alt toplam değerinin yazıldığı hücredir.
Soru 5

Bir grafikte, grafiği çizilen değişkenlere ilişkin değer İkililerinin yer aldığı alana ne ad verilir?

A
Kılavuz çizgisi
B
Grafik başlığı
C
Düşey eksen
D
Yatay eksen
E
Çizim alanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 6 rakamdan 3 basamaklı kaç farklı sayı oluşturulduğunu hesaplamak için kullanılır?

A
=ÇARPINIM(6;3)
B
=PERMÜTASYON(3;6)
C
=KOMBİNASYON(6;3)
D
=PERMÜTASYON(6;3)
E
=ÇARPINIM(6)
Soru 7

Değişken sonuçlarını temsil eden kategoriler arasında doğal bir sıralamanın olmadığı ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortalama ölçeği
B
Oranı ölçek
C
Sınıflayıcı ölçek
D
Eşit aralıklı ölçek
E
Fitts'in ölçeği
Soru 8

Nicel araştırmalarda veriyle ilgili olan ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verilerin toplanması
B
Araştırma probleminin belirlenmesi
C
Araştırma hipotezlerinin yazılması
D
Araştırma hipotezlerinin sınanması
E
Verilerin derlenmesi
Soru 9

Öğrenci boy değişkeni işlemtablosunun E sütunu küçükten büyüğe doğru sıralanmış olsun. Öğrenci boy değişkeninin %40 kırpılmış ortalamasını hesaplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?

A
=ORTALAMAKIRP(D2:D14;0,5)
B
=KIRPORTALAMA(D2:D14;0,4)
C
=ORTALAMAKIRP(E2:E14;0,4)
D
=KIRPORTALAMA(E2:E14;0,4)
E
=ORTALAMA(E2:E14;0,4)
Soru 10

Grafikte yer alan değişkenlere ilişkin isim, renk ve çizgi tipi gibi bilgilerin verildiği grafik alanına ne ad verilir?

A
Düşey eksen
B
Kılavuz çizgileri
C
Gösterge alanı
D
Grafik başlığı
E
Yatay eksen
Soru 11

Ana kütle parametresinin içerisinde yer alacağı tahmin edilen ve belli bir güven düzeyine göre belirlenen sayısal değerler aralığına ne ad verilir?

A
Aralık tahmin
B
Güven aralığı
C
Nokta tahmin
D
Anlam düzeyi
E
Tahmin
Soru 12

I. Başarı sayısı
II. Denemeler
III. Ortalama
IV. Standart sapma
Yukarıdakilerden hangileri BİNOM.DAĞ komut yazımına ilişkin işlevlerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işlemtablosuyla hesaplanan Pearson korelasyon katsayısı değeri 0,75 olduğunda iki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlar?

A
Zayıf artı korelasyon
B
Orta eksi korelasyon
C
Güçlü eksi korelasyon
D
Güçlü artı korelasyon
E
Orta artı korelasyon
Soru 14

Halihazırda olan durumun devam ettiğini ve ana kütle parametresinin değerinde bir değişiklik olmadığını gösteren hipoteze ne ad verilir?

A
Alternatif hipotez
B
istatistiksel hipotez
C
II. tip hipotez
D
Hipotez
E
I. tip hipotez
Soru 15

İşlemtablolarında belirlilik katsayısını hesaplamak için kullanılan işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
RKARE
B
PEARSON
C
KORALASYON
D
TAHMİN
E
EĞİM
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Excel veri madenciliği eklentisi altında bulunan yeniden etiketlendirme (re-label) sihirbazının kullanım amaçlarından biridir?

A
istenilen verileri işaretleyerek yapılacak olan veri modelleme işlemlerinde kullanılmasını engellemek
B
Veri seti içerisinde bulunan alan adlarını isteğe bağlı olarak güncellemek
C
Veri seti içerisinde bulunan aykırılıkları tespit etmek
D
Verileri rastgele örnekleyerek dağılımın homojen bir yapıya kavuşmasını sağlamak
E
Verileri daha anlamlı değerlerle değiştirerek analiz sonuçlarının daha anlaşılır olmasını sağlamak
Soru 17

Kümeleme (Cluster) modelinin kullanım amacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Veriyi rastgele örnekleme (random sampling) yaparak alt örneklemlere ayırmaktır.
B
Bir zaman serisinde bulunan değerlerin desenlerini çıkararak bu desenlerden geleceğe dönük tahminlerde bulunmaktır.
C
Veriyi istenilen miktarda eşit veri aralıklarına (buckets) ayırarak yerel ekstremum değerleri saptamaktır.
D
Veriyi benzer karakteristik özellikleri paylaşan gruplara ayırarak heterojen bir veri setinden homojen veri setleri oluşturmaya çalışmaktır.
E
Veri seti içerisinde bulunan aykırı ve aykırı olmayan verileri çeşitli işlemlerde kullanmak için iki ayrı gruba ayırmaktır.
Soru 18

“Bir şehrin son yirmi yıldaki nüfus kayıtlarından yola çıkılarak önümüzdeki beş yıldaki nüfus artış oranının tahmin edilmesi” gibi bir durumun hangi veri modelleme sihirbazı yardımıyla yapılması daha uygundur?

A
Öngörüleme (Forecast) sihirbazı
B
Birliktelik (Association) sihirbazı
C
Sınıflandırma (Classify) sihirbazı
D
Kümeleme (Cluster) sihirbazı
E
Çapraz doğrulama (Cross-validation) sihirbazı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Excel veri madenciliği eklentisi altında bulunan sihirbaz gruplarından biri değildir?

A
Model Kullanımı ve Yönetim (Model Usage ve Management)
B
Verinin Hazırlanması (Data Preparation)
C
Verinin Modellenmesi (Data Modelling)
D
Test Etme ve Geçerliliği Doğrulama (Accuracy and Validation)
E
Verinin Analizi (Data Analysis)
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...