İşletme Bilgi Sistemleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İşletme Bilgi Sistemleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sistem çözümünde dikkate alman fizibilite boyutlarından biri değildir?

A
Operasyonel boyut
B
Teknik boyut
C
Etkileşimli boyut
D
Çizelgeleme boyutu
E
Ekonomik boyut
Soru 2

__________, işletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerin hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilgi yönetimi
B
Yönetim bilgi sistemi
C
Karar destek sistemi
D
Veritabanı yönetimi
E
Süreç kontrol sistemi
Soru 3

__________, amaca ulaşmak için gerçekleştirilecek işlem adımlarından bazıları önceden belirlenebilmekte ancak bunlar kesin kararı belirlemede yeterli olamamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yarı yapılandırılmış kararlarda
B
Yapılandırılmış kararlarda
C
Yapılandırılmamış kararlarda
D
Kısa dönemli kararlarda
E
Yargısal kararlarda
Soru 4

Ürün ve hizmetlerin üretim sürecindeki planlama ve kontrolüne ilişkin tüm işlemleri kapsayacak bilgilerin üretilmesinden, gerekli kişi ve birimlere iletilmesinden sorumlu olan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletme bilgi sistemi
B
Pazarlama bilgi sistemi
C
Planlama ve koordinasyon bilgi sistemi
D
Üretim bilgi sistemi
E
Süreç kontrol bilgi sistemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi girdi aygıtıdır?

A
Yazıcı
B
Hoparlör
C
GPS alıcısı
D
Merkezi işlem birimi
E
Çizici
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi bileşenlerinden biri değildir?

A
Ağ kaynakları
B
Veri kaynakları
C
insan kaynakları
D
Sermaye kaynakları
E
Yazılım kaynakları
Soru 7

__________, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kullanıcı geliştirme
B
Uygulama yazılım paketleri
C
Prototip üretme
D
CASE
E
Hızlı uygulama geliştirme
Soru 8

Çevresiyle ya da çevresinde bulunan diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan sisteme ne ad verilir?

A
Açık sistem
B
Kapalı sistem
C
Karma sistem
D
Girdi
E
Şeffaf sistem
Soru 9

Ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesine ne ad verilir?

A
Tesis yerleşim planlaması
B
Malzeme ihtiyaç planlaması
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Envanter yönetimi
E
Ana üretim programı
Soru 10

Müşteriler, rakipler ve pazarlama çevresindeki gelişmelerle ilgili erişilebilir yayınlanmış enformasyonun sistematik olarak toplanması ve analizine ne ad verilir?

A
Rekabetçi pazarlama istihbaratı
B
işbirlikçi pazarlama istihbaratı
C
Stratejik pazarlama istihbaratı
D
Dikey pazarlama istihbaratı
E
Sistematik pazarlama istihbaratı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biri değildir?

A
Kurumsal hazırlıkların yapılması
B
PBS'nin uygulanması ve test edilmesi
C
Dosya tasarımı
D
Veritabanı tasarımı
E
Amaçların belirlenmesi
Soru 12

__________, pazarlama konusundaki problemin belirlenmesi, problemin çözülmesi amacıyla bilimsel yönteme uygun, geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, gerekli önerilerde bulunulmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Rekabetçi istihbarat
B
Pazarlama araştırması
C
Pazarlama veri sistemi
D
Pazarlama bilgi sistemi
E
Pazarlama stratejisi
Soru 13

Aralarında malzeme taşımanın otomatik olarak gerçekleştirildiği ve bilgisayarlar tarafından kontrol edilen makinelerin oluşturduğu imalat sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek imalat sistemi
B
Montaj hattı
C
Bilgisayar destekli üretim sistemi
D
Otomatik taşıma sistemi
E
Tam zamanında üretim sistemi
Soru 14

Aşağdakilerden hangisi temel tesis yerleşim türlerinden biri değildir?

A
Sabit konumlu yerleşim
B
Sürece göre yerleşim
C
Hücresel yerleşim
D
Ürüne göre yerleşim
E
işgücüne göre yerleşim
Soru 15

İKBS’deki işe alma uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geçmiş verilere ya da işletme eğilimlerine dayanarak kısa vadedeki işgücü ihtiyaçlarını tahmin eder.
B
işe gelmeyen çalışanın yerine hangi çalışanın işte görevlendirileceğini programlar.
C
insan sayısı, personel giderlerinin planlanması ve analizini gerçekleştirir.
D
işletmenin farklı bölümlerindeki pozisyon açıklarını ele alır.
E
Açık pozisyonlarla ilgili olarak adayların özgeçmişlerini elde ederek bir aday havuzu oluşturur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi büyük defter ve finansal raporlama sistemi sonucunda bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan raporlardan biri değildir?

A
Bilanço
B
Özkaynak değişim tablosu
C
Gelir tablosu
D
Kesin mizan
E
Nakit akım tablosu
Soru 17

Aşağıdaki İKBS uygulamalarından hangisi işe alma süreçleri kapsamında yer almaz?

A
insan kaynakları planlaması işgücü tahmini
B
Yedeklemeyi planlama
C
Takip uygulamaları
D
Seçme
E
iş portalı entegrasyonu
Soru 18

(X) işletmesinde bir çalışanın rahatsızlığı nedeniyle işe gelememesi durumunda yönetici işgücü programını gözden geçirerek işe başka bir çalışanı atar. Ancak bu yeni atama yeni çalışanın haftalık çalışma saati çok aşıldığından işletmenin gereksiz fazla mesai ödemesine neden olur.
Buna göre, yöneticinin sahip olması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman, devamlılık ve ücret yönetimi entegrasyonu
B
Performans yönetimi ve ücret yönetimi entegrasyonu
C
Zaman ve devamlılığı raporlama
D
işgücü izleme
E
işgücü programlama ile zaman ve işe devamlılık entegrasyonu
Soru 19

Alacakların ve satışların tümünün muhasebe kayıtlarına yansıtılıp yansıtılmadığının ve satış bedellerinin tamamının tahsil edilip edilmediğinin izlendiği döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsilat
B
Stok değerleme
C
Üretim işlemleri
D
Harcama işlemleri
E
Hasılat işlemleri
Soru 20

İşletmede gereksinim duyulan fonların tedarikine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem Bilişimi
B
Operasyonel Bilgi Sistemi
C
Muhasebe ve Denetleme Sistemi
D
Muhasebe Bilgi Sistemi
E
Finans Bilgi Sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...