İşletme Hukuku 2012-2013 Final Sınavı

İşletme Hukuku 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına sahip değildir?

A
Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kişi
B
Bir kısıtlıya ait ticari işletmeyi onun adına işleten yasal temsilci
C
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını ilan araçlarıyla halka bildirmiş kişi
D
Resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izni almadan ticari işletmeyi işleten kişi
E
Mesleği gereği ticaretle uğraşması yasak olmasına rağmen bir ticari işletmeyi işleten kişi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi malikin mülkiyet hakkından doğan ödevleri arasında yer almaz?

A
Mülkiyete konu taşınmazın vergilerinin ödenmesi
B
Taşınmaza sınır çekilmesi
C
Mülkiyete konu taşınmazın boyanması
D
Kamulaştırmaya katlanılması
E
Zorunluluk halinde üçüncü kişilerin müdahalesine katlanılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi güvence borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir?

A
Kefalet
B
Taşınır rehni
C
Taşınmaz rehni
D
Cezai şart
E
Tüketim ödüncü
Soru 4

Adi ortaklıkta ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortağın sorumluluğu aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin hükümlerine tabidir?

A
Hizmet sözleşmesi
B
Eser sözleşmesi
C
Sigorta Sözleşmesi
D
Vekâlet sözleşmesi
E
Kira sözleşmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi zarar sigortalarının türlerinden biri değildir?

A
Hayat sigortası
B
Yangın sigortası
C
Tekne sigortası
D
Sorumluluk sigortası
E
Taşıma Sigortası
Soru 6

Bay Ahmet alacaklısı bulunduğu bir bonoyu, arka yüzüne sadece imza atmak suretiyle ciro ederek Bayan Ayşe’ye devretmiştir. Bay Ahmet tarafından yapılan ciro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz ciro
B
Rehin cirosu
C
Teminat cirosu
D
Tahsil cirosu
E
Tam ciro
Soru 7

Kambiyo düzenleme yetkisi olmayan Filiz tarafından, tüzel kişi adına bir kambiyo senedi düzenlenmiştir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kambiyo senedi geçerlidir.
B
Senet hükümsüzdür.
C
Tüzel kişilik kambiyo senedi ile bağlı olmaz.
D
Senedi düzenleyen senetten sorumludur.
E
Yetkisiz temsilcinin imzası geçerlidir.
Soru 8

Aşağıdaki kayıtlardan hangisi çekin, Türk Ticaret Kanununda belirtilen unsurlarından biri değildir?

A
Ödeme yeri
B
Düzenleme Yeri
C
Banka hesap numarası
D
Düzenleyenin imzası
E
Düzenlenme tarihi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ayıplı mal veya hizmetten dolayı sorumluluk doğabilmesi için varlığı gerekli koşullardan biri değildir?

A
Ortada ayıp sayılan bir eksikliğin bulunması
B
Ayıbın, malın yarar ve zararının alıcıya geçtiği anda var olması
C
Bağlı kredi kullanılmamış olması
D
Tüketicinin ayıbın varlığını bilmeksizin malı satın almış olması
E
Ayıbın ihbar edilmiş olması
Soru 10

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İl ve ilçelerde kurulmuştur.
B
Mal ve hizmete ilişkin belirli tutarları aşmayan uyuşmazlıklara çözüm bulmak için kurulmuşlardır.
C
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurular harçtan muaftır.
D
Hakem Heyetlerine yapılan tüketici başvuruları en geç altı ay içerisinde karara bağlanır.
E
En az üç üye ile toplanır ve oturuma katılanların oy çokluğu ile karar verir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi temel tüketici hakları içinde yer almaz?

A
Eğitilme hakkı
B
Temel İhtiyaçları Karşılama Hakkı
C
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
D
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
E
Avukat tutma hakkı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tüketici sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Tek tarafa borç yükler.
B
Tek tip olmayıp çok değişik türdeki sözleşmeyi kapsar.
C
Tüketici kendisine sunulan mal veya hizmet karşılığında bir bedel ödemeli ya da parayla ölçülebilen bir karşılık vermelidir.
D
Karşılıklı iki taraftan biri tüketicidir.
E
Sözleşmelerin konusunu mal yada hizmet oluşturur.
Soru 13

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun’un kapsamında değildir?

A
Rekabeti geliştirebilecek nitelikteki anlaşmalar
B
Rekabeti bozan anlaşmalar
C
Rekabeti sınırlayan anlaşmalar
D
Rekabeti bozabilecek nitelikteki anlaşmalar
E
Rekabeti sınırlayabilecek nitelikteki anlaşmalar
Soru 14

Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun’a aykırılıklar nedeniyle soruşturma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Sermaye Piyasası Kurulu
B
Bankacılık Denetleme Kurumu
C
Rekabet Kurulu
D
Mahkemeler
E
Yargıtay
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun’un düzenlemeleri kapsamında değildir?

A
Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar
B
Rekabeti bozucu anlaşmalar
C
Teşebbüslerin hakim durumlarını kötüye kullanmaları
D
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’a aykırı birleşmeler
E
Teşebbüslerin hakim duruma gelmesi
Soru 16

Bir anlaşmanın Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun’un kapsamına girebilmesi için hangi şekilde yapılması gereklidir?

A
Sözlü şekilde yapılması gerekir.
B
Herhangi bir şekle tabi değildir.
C
Resmi şekilde yapılması gerekir.
D
Noterde onaylanması gerekir.
E
Yazılı şekilde yapılması gerekir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi maddi hukuktan kaynaklanan hakların devlet gücünü kullanmaya yetkili olan organlar eliyle gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır?

A
Medeni Usul Hukuku
B
Ticaret hukuku
C
Borçlar hukuku
D
Cebri İcra Hukuku
E
İdare hukuku
Soru 18

Cebri İcra Hukukundaki alacak-borç ve alacaklı-borçlu kavramları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cebri icra hukukunda, ancak maddi hukuk açısından mutlak hak sahibi olan kişi alacaklı sıfatına sahip olabilir.
B
Cebri icra hukukundaki alacak ve borç kavramlarına yüklenen anlam maddi hukuktakinden daha geniştir.
C
Cebri icra hukukunda, ancak borçlar hukuku anlamında nispi hak sahibi olan kişi alacaklı sıfatına sahip olabilir.
D
Maddi hukuk açısından alacaklı veya borçlu sıfatına sahip olmayan kişi, cebri icra takibinde alacaklı veya borçlu tarafta yer alamaz.
E
Cebri icra hukukunda alacaklı tarafta yer almak, her halükarda o alacağın tahsil edileceği anlamına gelir.
Soru 19

İlamsız icrada, icra dairesi tarafından borçluya gönderilen ve takip konusu borcun belirli bir süre içinde ödenmesi ihtarını içeren resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takip talebi
B
İcra emri
C
Birinci haciz ihbarnamesi
D
Ödeme emri
E
Haciz tutanağı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, iki taraflı bir hukuki ilişkide taraflardan birinin bir şeyi vermek, yapmak ve yapmamak suretiyle bir edimi yerine getirmek borcu altına girdiği, diğer tarafın ise, bu borcun yerine getirilmesini talep hakkına sahip olduğu borç ilişkisini ifade eder?

A
Dar anlamda borç
B
Nispi borç
C
Mutlak borç
D
Hukuki sorumluluk
E
Geniş anlamda borç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x