İşletme Hukuku 2013-2014 Final Sınavı

İşletme Hukuku 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tescil ve ilanı gerektiği halde tescil ve ilan edilmemiş konularda üçüncü kişilerin iyiniyetli olduklarının kabul edilmesi tescilin hangi etkisinin sonucudur?

A
Olumsuz
B
Olumlu
C
Yaratıcı
D
Açıklayıcı
E
Resmî
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi elbirliği mülkiyetini sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Eşyanın yok olması
B
Birlikte malik olanlardan birinin ölmesi
C
Eşyanın devredilmesi
D
Paylı mülkiyete geçilmesi
E
Eşyanın kamulaştırılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi konut ve çatılı işyeri kirasını sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Kiraya verenin altsoyunun konut veya işyeri ihtiyacı
B
Kiralananı sonradan edinen malikin konut veya işyeri ihtiyacı
C
Kiraya verenin iflası
D
Kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmaması
E
Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın mahkeme kararıyla sona erme nedenlerinden biridir?

A
Ortaklardan birinin iflası
B
Ortaklığın bir diğer ortaklıkla birleşmesi
C
Ortaklardan birinin ölmesi
D
Ortaklığın amacının gerçekleşmesi
E
Tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler
Soru 5

Kıymetli evrakın yatırım amacı taşıyıp taşımaması açısından yapılan sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi yatırım amacı güden kıymetli evrak grubuna girer?

A
Konişmento
B
İntifa senetleri
C
Taşıma senedi
D
Makbuz senedi
E
Kambiyo senetleri
Soru 6

Bono veya emre yazılı senet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bono bir ödeme vaadidir.
B
Bonoda ödeme yeri zorunlu unsurlardan biridir.
C
Bonoda senedin düzenlenme tarihi zorunlu unsurlardan biridir.
D
Bonoda senedi düzenleyenin imzası zorunlu unsurlardan biridir.
E
Bonoda, senedi düzenleyen (keşideci), borçlu (muhatap) ve alacaklı (lehdar) olmak üzere üç taraf bulunur.
Soru 7

Aşağıdaki senetlerden hangisi hamiline düzenlenebilir?

A
İpotekli borç senedi
B
Bono
C
Poliçe
D
Makbuz senedi
E
Varant
Soru 8

Kıymetli evrakın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıymetli evrak bir borç senedidir.
B
Kıymetli evrakta hak senetten ayrı olarak devredilebilir.
C
Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına bağlıdır.
D
Kıymetli evrakın içerdiği hak ekonomik bir değer taşır.
E
Kıymetli evrakta soyutluk ilkesi geçerli olup temel ilişkiden bağımsızdır.
Soru 9

Tüketicilerin uygun fiyat ve iyi kalitede temel mallara ulaşabilmesini sağlayarak; hayatta kalma, yeterli yiyecek, giyecek, barınak, güvenlik ve sağlık garantisi içeren temel tüketici hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel İhtiyaçları Karşılama Hakkı
B
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
C
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
D
Bilgi edinme hakkı
E
Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı
Soru 10

Mal ve hizmetlerle gereksinimlerini giderenlerin korunmasına yönelik modern anlamda ilk yasal düzenlemeler aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Fransa
C
İngiltere
D
Almanya
E
Hollanda
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de Başkan Kennedy tarafından söz edilen temel tüketici haklarından biri değildir?

A
Tüketicinin sesini duyurması
B
Tüketicinin bilgi edinmesi
C
Tüketicinin tazmin edilmesi
D
Tüketicinin sözleşme yapması
E
Tüketicinin örgütlenmesi
Soru 12

Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun kapsamında kurulan, yılda en az bir kez toplanması gereken, doksan dört kişiden oluşan ve tüketiciler ile ilgili önemli kararlar alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketici derneği
B
Tüketici kooperatifi
C
Tüketici sorunları hakem heyeti
D
Tüketici Konseyi
E
Tüketici Mahkemesi
Soru 13

Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rekabet Kanunu, 1982 Anayasasının “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili ve anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler” hükmüne dayanılarak çıkarılmıştır.
B
Rekabet Kanunu çıkarılmasını gerekli kılan bir diğer neden Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği’dir.
C
Rekabet Kanununun uygulanmasında yetkili makam Rekabet Kurumudur.
D
Rekabet Kanununun düzenlemeleriyle rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler hukuka aykırı sayılmıştır.
E
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1997 yılında kabul edilmiştir.
Soru 14

Rekabet Kanununa göre, rekabeti sınırlayıcı olmasına karşın, aynı zamanda olumlu yönleri de olan anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına belirli koşullarla muafiyet tanınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi muafiyetin koşullarından biri değildir?

A
Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanmış
B
Tüketicilerin bundan yarar sağlaması
C
İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması
D
Teşebbüsler arası yazılı bir sözleşmenin yapılması
E
Rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlanmaması
Soru 15

Rekabet Kanununa göre, üretim zincirinin farklı seviyesinde bulunan teşebbüsler arasında yapılan rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ne ad verilmektedir?

A
Yatay anlaşmalar
B
Kartel anlaşmaları
C
Çapraz anlaşmalar
D
Tek satıcılık anlaşmaları
E
Dikey anlaşmalar
Soru 16

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rekabet Kanununun dördüncü maddesinde rekabeti sınırlayıcı nitelikte olan, teşebbüsler arası anlaşmalar, teşebbüsler arası uyumlu davranışlar ve teşebbüs birliği kararları yasaklanmaktadır.
B
Rekabet Kurulu, anlaşmaların yazılı ve imzalı olmasını aramaz.
C
Rekabet Kanununun dördüncü maddesinde belirtilen koşullarda yasaklanan anlaşma ile hukukun diğer alanlarında kullanılan sözleşme kavramı aynı anlamda kullanılmaktadır.
D
Rekabet Kanununun dördüncü maddesinin uygulanabilmesi için birden fazla teşebbüsün birlikte ihlal gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
E
Rekabet Kanununa göre yazılı sözlü her türlü uyuşma anlaşma olarak kabul edilmektedir.
Soru 17

Ödeme emrine itiraz etmediği veya itirazı icra mahkemesince kaldırıldığı için, aslında borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalan borçlu, bu parayı geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

A
Menfi tespit davası
B
Borçtan kurtulma davası
C
İstirdat davası
D
İptal davası
E
İflas davası
Soru 18

Para alacağına ilişkin bir ilamlı icra takibinde, takibe konu ilama mahkeme kararına karşı kanun yoluna örneğin temyize başvurulmasının takibe etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İcra takibi kendiliğinden durur.
B
İcra takibi sona erer.
C
İcra takibi, borçlu icra dairesinde icra emrine itiraz ederse durur.
D
İcra takibi devam eder.
E
icra takibi iptal edilir.
Soru 19

Rehinle teminat altına alınmış bir para alacağının ödenmemesi halinde alacaklının borçluya karşı yapacağı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alacak için aynı zamanda bir bono düzenlenmişse, alacaklı, öncelikle kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ilamsız takip yapabilir.
B
Alacaklı, kural olarak, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla veya genel haciz yoluyla takip başlatmak konusunda seçim hakkına sahiptir.
C
Alacaklı, alacağına mahsuben rehinli malın kendisine teslim edilmesini talep edemez.
D
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte, ilamsız icra takibinin temel aşamalarından biri olan haciz aşaması bulunmamaktadır.
E
İcra ve İflas Kanunu’nda rehin konusu malın türüne göre, taşınır ve taşınmaz malların paraya çevrilmesi bakımından farklı takip usulleri öngörülmüştür.
Soru 20

İflas dairesi iflasın açılmasıyla birlikte, iflas masasına giren malların defterini tutarak malların muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca iflas dairesince masaya giren malların değerleri dikkate alınarak iflas tasfiyesinin şekli belirlenir. Masaya giren malların adi tasfiyeyi karşılamayacağı anlaşılırsa tasfiye hangi şekilde gerçekleştirilir?

A
İflasın ertelenmesine karar verilir.
B
Tasfiye tatil edilir.
C
Basit tasfiye usulü uygulanır.
D
Adi tasfiyenin giderlerini karşılayacak mal ve haklar bulununcaya kadar tasfiye işlemleri ertelenir.
E
İflas dairesi talepte bulunan alacaklılardan birine tasfiye işlemlerini yürütme yetkisi verir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x