İşletme Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

İşletme Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ücret karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlenen tacir yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simsar
B
Pazarlamacı
C
Ticari vekil
D
Acente
E
Komisyoncu
Soru 2

Tescilli marka sahibi markasını kullanmakla yükümlüdür. Tescilden itibaren kaç yıl içerisinde, haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması halinde marka iptal edilir?

A
4
B
5
C
6
D
7
E
10
Soru 3

Edimin, bir defada bir tek eylemle yerine getirildiği türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölünebilen edim
B
Sürekli edim
C
Ani edim
D
Olumsuz edim
E
Dönemsel edim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklığın unsurlarından biri değildir?

A
Amaç
B
Tüzel kişilik
C
Sözleşme
D
Sermaye
E
Ortaklar
Soru 5

Trafik sigortası aşağıdaki sigorta türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Zorunlu sigorta
B
Can sigortası
C
Sosyal sigorta
D
Meblağ sigortası
E
Deniz sigortası
Soru 6

Bahar, hayat sigortası sözleşmesi yaptırmak üzere X Sigorta Şirketine başvuruda bulunmuştur. Sigorta şirketince sunulan teklifnameyi dolduran Bahar, sorulan sorular arasında yer almasına rağmen iki yıl önce geçirdiği kalp ameliyatını sigorta şirketine bildirmemiştir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bahar, geçirdiği kalp ameliyatını sigorta şirketine bildirmemekle zararı önleme yükümlülüğünü ihlal etmiştir.
B
iki yıl önceki kalp ameliyatı riziko ağırlaşması niteliğinde olduğundan sigortacı prim farkı isteyebilir.
C
Kalp ameliyatının aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sigorta şirketine bildirilmesi gerekir.
D
Bahar, sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünü ihlal ettiğinden sigortacı sözleşmeden cayabilir.
E
Kalp ameliyatı önemli hususlardan olmadığından Bahar bunu sigorta şirketine bildirmekle yükümlü değildir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çeki diğer kambiyo senetlerinden ayıran bir özelliktir?

A
Çekte asıl borçlu yoktur.
B
Çek, ekonomik açıdan bir kredi aracıdır.
C
Çek, hukuki açıdan nitelikli bir havaledir.
D
Çekte herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi muhatap olabilir.
E
Çekte lehtar mutlak zorunlu unsurlar arasında yer alır.
Soru 8

I. Beyan yükümlülüğü
II. Aydınlatma yükümlülüğü
III. Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü
IV. Rizikoyu taşıma yükümlülüğü
Yukarıdakilerden hangileri sigorta sözleşmesinde sigortacının yükümlülükleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9

Mesafeli sözleşmelerde cayma süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
14
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sivil tüketici kuruluşlarından biridir?

A
Uluslararası Tüketiciler Örgütü
B
Tüketici Hakem Heyeti
C
Tüketici Mahkemesi
D
Reklam Konseyi
E
Tüketici Konseyi
Soru 11

I. Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan sözleşmeler
II. Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmeler
III. Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan sözleşmeler
Yukarıdakilerden hangileri TKHK’na göre, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Alıcının maldan beklediği yararlanma ve kullanma olanağını azaltan, kullanma olanağı bulunmasına karşın malın ekonomik değerini azaltan eksikliklerin bulunması haline ne tür ayıp söz konusu olur?

A
Maddi ayıp
B
Hukuki ayıp
C
Ekonomik ayıp
D
Giderilebilir ayıp
E
Niteliği etkileyen miktar eksikliği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Rekabet Kurulu’nun, teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşmanın RKHK’yi ihlal etmediği sonucuna varması halinde verilir?

A
Yürütmeyi durdurma kararı
B
Menfi tespit kararı
C
Yürütmenin ertelenmesi kararı
D
ihtiyati tedbir kararı
E
Muafiyet kararı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üretim zincirinin aynı seviyesinde yer alan, birbirlerinin rakibi olan teşebbüslerin rekabeti sınırlama amacıyla yaptıkları anlaşmalardan biridir?

A
Resmi anlaşmalar
B
Batıl anlaşmalar
C
Yatay anlaşmalar
D
Dikey anlaşmalar
E
Karma anlaşmalar
Soru 15

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisine, gerekli şartları taşıdığı hallerde muafiyet uygulanmaktadır?

A
Resmi anlaşmalara
B
Batıl anlaşmalara
C
Yatay anlaşmalara
D
Dikey anlaşmalara
E
Karma anlaşmalara
Soru 16

Bir işletmenin hakim durumda olduğunun söylenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi zorunludur?

A
işletmenin ortak sayısı
B
işletmenin pazar payı
C
işletmenin müşteri sayısı
D
işletmenin hukuki yapısı
E
işletmenin ortaklık yapısı
Soru 17

İflâsına karar verilmesi sebebiyle müflis sıfatı alan borçlunun haczedilebilir tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A
iflas masası
B
iflas idaresi
C
iflas bürosu
D
Alacaklılar toplantısı
E
iflas dairesi
Soru 18

Muaccel hale gelmemiş (vadesi gelmemiş) bir para alacağının alacaklısı, borçlunun taahhütlerini yerine getirmemek amacıyla mallarını gizlemeye ve kaçırmaya çalıştığını ileri sürerek, borçlunun mallarının haczedilmesini isterse, mahkemenin vereceği kararla uygulanabilecek geçici hukuki koruma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamlama haczi
B
Rehin
C
Kesin haciz
D
Geçici haciz
E
ihtiyati haciz
Soru 19

Kural olarak aşağıdakilerden hangisi için ilamsız icra yoluyla takip yapılabilir?

A
Taşınır malın teslimi
B
Bir işin yapılmaması
C
Para alacağı
D
Bir işin yapılması
E
Taşınmaz malın tahliyesi
Soru 20

Genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrine itiraz etmemesi veya itirazının icra mahkemesi tarafından kaldırılması nedeniyle takibin kesinleşmesi üzerine, aslında borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalan borçlu, bu paranın kendisine iade edilmesi için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
istihkak davası
B
Borçtan kurtulma davası
C
Menfi tespit davası
D
istirdat davası
E
itirazın kesin kaldırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x