İşletme Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İşletme Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Düzenleme yeri Eskişehir, ödeme yeri Roma olan bir çekin ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 gün
B
1 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 2

İlamlı icra takibinde kendisine icra emri tebliğ edilen borçlu, borcun takipten önce ödenmiş olması sebebiyle bu takibe karşı koymak isterse hangi yola başvurmalıdır?

A
icranın geri bırakılması
B
icra takibinin iptal ve taliki
C
Şikâyet
D
icranın durdurulması
E
Ödeme emrine itiraz
Soru 3

İş yeri dışında kurulan sözleşmeleri yapmak üzere yetki belgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
Belediyeler
B
Maliye Bakanlığı
C
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Ticaret ve Sanayi Odası
E
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Soru 4

RKHK’ye aykırılık nedeniyle soruşturma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Bankacılık Denetleme Kurumu
B
Yargıtay
C
Sermaye Piyasası Kurulu
D
Rekabet Kurulu
E
Mahkemeler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özellikleri arasında yer alır?

A
Soyut kıymetli evraktır.
B
Açıklayıcı kıymetli evraktır.
C
Senette geçerli olmayan imzaların bulunması senedin geçersizliğine yol açar.
D
Yatırım amacı taşır.
E
içerdiği hakkın türü açısından yapılan sınıflandırmada ortaklık senetleri arasında yer alır.
Soru 6

Rekabet Kurulu kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
Asliye Ticaret Mahkemesi
B
Danıştay
C
Anayasa Mahkemesi
D
Asliye Ceza Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi satış sözleşmesinin türlerinden biri değildir?

A
Beğenme koşuluyla satış
B
Kısmı ödemeli satış
C
Kiralama koşuluyla satış
D
Örnek üzerine satış
E
Mülkiyeti saklı tutma koşuluyla satış
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tüketici sözleşmelerinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A
Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedelin talep edilememesi
B
Tüketici işlemine bağlı kıymetli evrakların sadece nama yazılı (taksitli satışlarda her bir taksit için ayrı ayrı) senet olabilmesi
C
Tüketici işlemlerinde (temerrüt de dâhil olmak üzere) bileşik faiz uygulanamaması
D
Tüketicilerin taraf oldukları sözleşmenin en az on punto büyüklüğünde olması
E
Sözleşmedeki şartların tüketici aleyhine sonradan tek taraflı olarak değiştirilememesi
Soru 9

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte borçlunun ödeme emrine itirazı bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
itiraz icra mahkemesine yapılır.
B
itiraz 7 gün içinde yapılmalıdır.
C
Borçlu takip alacaklısının ipotek hakkına itiraz edemez.
D
itiraz ile takip kendiliğinden durur.
E
Ödeme emrine itiraz usulü, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe ilişkin hükümler dışında, genel haciz yoluyla takipteki gibidir.
Soru 10

Eşyanın fiziki yapısındaki bazı eksiklikler nedeniyle beklenen amaç gerçekleşmiyorsa ne tür ayıp söz konusu olur?

A
Ekonomik ayıp
B
Niteliği etkileyen miktar eksikliği
C
Giderilebilir ayıp
D
Maddi ayıp
E
Hukuki ayıp
Soru 11

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi telif haklarında asgari koruma süresini kaç yıl olarak belirlemiştir?

A
60
B
50
C
40
D
30
E
20
Soru 12

Bir soruşturma kapsamında tarafların görüşlerini Rekabet Kurulu önünde açıkladıkları toplantıya ne ad verilir?

A
Duruşma
B
Sözlü savunma toplantısı
C
Tahkim
D
Arabuluculuk toplantısı
E
Uzlaşma toplantısı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hamile yazılı olarak düzenlenebilecek kıymetli evraka örnek gösterilebilir?

A
Çek
B
Poliçe
C
Makbuz senedi
D
Varant
E
Bono
Soru 14

Genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrine itiraz ile duran takibe devam etmek isteyen ve elinde borçlu tarafından imzalanmış kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren belge bulunan alacaklının başvurabileceği merci ve yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra mahkemesi - itirazın iptali davası
B
Asliye hukuk mahkemesi - istihkak davası
C
Asliye hukuk mahkemesi - şikayet
D
Asliye hukuk mahkemesi - menfi tespit davası
E
icra mahkemesi - itirazın kesin kaldırılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ticari işletme olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken unsurlardan biri değildir?

A
iş hacminin esnaf faaliyeti sınırlarını aşması
B
Bağımsız olarak faaliyet göstermesi
C
Şubelerinin bulunması
D
Gelir elde etme amacıyla kurulması
E
Faaliyetlerinin devamlı şekilde yürütülen faaliyetlerden olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın iradi sona erme nedenlerinden biridir?

A
Esas sözleşmede öngörülmüş sona erme nedenin gerçekleşmesi
B
Ortaklığın iflası
C
Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam edilmemesi
D
işletme konusunun gerçekleşmesi
E
Genel kurulca fesih kararı alınması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir anlaşmaya muafiyet tanınması için gerekli olan koşullardan biri değildir?

A
Hizmetlerin sunulmasında ekonomik gelişme sağlanması
B
Malların üretiminde teknik gelişme sağlanması
C
ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkması
D
Malların üretiminde ekonomik gelişme sağlanması
E
Hizmetlerin sunulmasında teknik gelişme sağlanması
Soru 18

I. Düzenleme tarihi
II. Vade
III. Ödeme yeri
IV. Lehtar
Yukarıdakilerden hangileri tüm kambiyo senetlerinde mutlak zorunlu unsurlar arasında yer alır?

A
I ve III
B
III ve IV
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve IV
Soru 19

Haciz işlemi sırasında, üçüncü kişiye ait bir mal takip borçlusuna ait olduğu düşünülerek haczedilirse, bu mal üzerinde gerçekte mülkiyet hakkına sahip olan üçüncü kişi, haczin kaldırılması ve satışının önlenmesi amacıyla hangi yola başvurmalıdır?

A
istirdat davası
B
Menfi tespit davası
C
ihalenin feshi davası
D
itirazın iptali davası
E
istihkak davası
Soru 20

TKHK kapsamında kurulan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yılda en az bir kez toplanması gereken ve reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili faaliyet gösteren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketici Konseyi
B
Tüketici Hakem Heyeti
C
Reklam Konseyi
D
Tüketici Dernekleri
E
Tüketici Kooperatifleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x